KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ

                                                                                          

 

 

ÖNSÖZ

Hemşirelik eğitimi, kuramsal ve uygulamalı öğrenme yaşantılarını gerektiren bir süreçtir. Hemşirelikte kuramsal ve uygulamalı eğitim birbirini tamamlar. Bu eğitim sürecinin her aşamasında öğrenci; mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirir. Klinik uygulamanın temel amacı; öğrenciye gerçek hemşirelik uygulamaları ile kuramsal bilgi arasında köprü oluşturma fırsatı vermektir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde klinik uygulama yaşamsaldır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Kinik Uygulama (Staj) Rehberi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Lisans Öğretimi Staj ve Uygulamalar Usul ve Esasları doğrultusunda öğrencileri, hastanelerde gerçekleştirilecekleri klinik uygulamaların usul ve esasları hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Öğrencilerin klinik uygulamaya başlamadan önce rehberde yer alan bilgileri (klinik uygulamanın amacı, uygulama sorumluları, uygulama yapılacak kurumlar, başvuru belgeleri, uygulama süreci, uyulması gereken kurallar, bitiminde istenen belgeler) iyi okumaları,  olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemlidir. Klinik uygulamada herhangi bir nedene bağlı muafiyet söz konusu olmayıp, programdan mezun olabilmek için öngörülen 20 günlük stajın uygulanması zorunludur.

Tüm öğrencilerin etkili, verimli ve başarılı bir klinik uygulama geçirmelerini diler, klinik uygulama rehberinin hazırlanmasında katkı veren Prof.Dr. Aytolan Yıldırım’a, Bilim Alan Uzman Kurulu Üyelerine teşekkür ederim.

 

Program Koordinatörü                                                                                        

 

 

                                                          

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

1.      HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA (STAJ)  REHBERİ

1.1.       Klinik Uygulamanın Amacı

1.2.       Klinik Uygulamanın Yapılacağı Kurumlar

1.3.       Klinik Uygulama Sorumluları

1.4.       Klinik Uygulama Koşulları

1.5.       Klinik Uygulamada Uyulması Gereken Kurallar

1.6.       Klinik Uygulama Başvuru Belgeleri

1.7.       Klinik Uygulama Süreci

1.8.       Klinik Uygulama Sonunda İstenen Belgeler

1.9.       Klinik Uygulamanın Tamamlanması

1.10.   Formlar

          EK 1. Klinik Uygulama Başvuru Dilekçesi

          EK 2. Klinik Uygulamanın Tamamlandığını Bildirir Dilekçe

          EK 3. Klinik Uygulama Başarı Değerlendirme Belgesi

          EK 4. Öğrenci Devam Çizelgesi

                       

 

 

 

                                                              

       

       

 

 

 

 

 

 

1.      HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA (STAJ)  REHBERİ

 

1.1.            Klinik Uygulamanın Amacı

Klinik uygulamada İstanbul Üniversitesi Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına devam eden öğrencilerin aldıkları derslerine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının kazandırılması/geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

1.2.            Klinik Uygulama Yapılacak Kurumlar

İstanbul Üniversitesi Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına devam eden öğrenciler klinik uygulamalarını, ikamet ettikleri ilde bulunan T.C Sağlık Bakanlığı Eğitim-Araştırma Hastanesi ya da Üniversite Hastanesi’nin yataklı tedavi biriminde/servisinde yapabilir.  İkamet ettikleri ilde belirtilen kurumların bulunmaması durumunda T.C Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi’nin yataklı tedavi biriminde/servisinde yapabilir. Öğrenci, T.C Sağlık Bakanlığı Eğitim-Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastanesi ya da T.C Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi’nde çalışıyorsa klinik uygulamasını kendi çalıştığı kurumun yataklı tedavi biriminde/servisinde yapabilir. Ancak, çalıştığı birim ya da servis dışında yapması zorunludur. 

 

1.3.            Klinik Uygulama Sorumluları

İlgili hastanelerde öğrenci klinik uygulamalarının yürütülmesinden Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Klinik Uygulamadan Sorumlu Hemşire sorumludur.

 

1.3.1.      Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü: Öğrencilerin ilgili kurumda gerçekleştirecekleri klinik uygulamalarda, uygun birimlere yerleştirilmesinden uygulamaların etkin bir şekilde yürütülmesinden ve denetiminden sorumlu yönetici hemşiredir/kişidir.

1.3.2.      Klinik Uygulamadan Sorumlu Hemşiresi: Öğrencilerin klinik uygulamalarını gerçekleştirdikleri yataklı tedavi biriminde/servisinde klinik uygulamanın uygun şekilde gerçekleştirilmesinden, öğrencilerin performans ve başarı durumlarına ilişkin değerlendirmelerinden ve devamlarından sorumlu hemşiredir.

 

 

1.4.            Klinik Uygulama Koşulları

§  Klinik uygulama yapacak öğrencilerin Hemşirelik Bakımı I, Hemşirelik Bakımı II, Hemşirelik Bakımı III,  Hemşirelik Bakımı IV derslerini başarı ile tamamlamış olması gerekir.

§  Klinik uygulamadan muafiyet söz konusu değildir. Programa kayıtlı tüm öğrenciler klinik uygulamalarını belirlenen kurumlarda 20 işgünü yapmak zorundadır.

§  Klinik uygulama, her bir dönem için İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen tarih aralıklarında olmak kaydıyla; öğrencinin klinik uygulama yapacağı kurum ile işbirliği içinde belirlediği zaman aralıklarında yapılır.

§  Klinik uygulamanın hangi kurumda ve tarihlerde yapılacağına ilişkin bildirimin, “Klinik Uygulama Başvuru Dilekçesi” (EK 1)  doldurularak kinik uygulama takviminde belirtilen başvuru süreleri içinde İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne(AUZEF)  yapılması gerekir.

§  Öğrencinin klinik uygulamadan başarılı sayılabilmesi için 20 işgününü tamamlamış olması gerekir. 

§  Resmi tatiller, uygulama dışındadır. Rapor ve mazeret izni nedeniyle 20 işgününü tamamlayamayan öğrenciler eksik günlerini telafi eder.  

§  Klinik uygulamaya katılan öğrencilerin, konaklama ve ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanır. Uygulamaya çıkılan kurumların bu yönde herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.            Klinik Uygulamada Uyulması Gereken Kurallar

Öğrenciler,

§  Klinik uygulamaya çıktığı kurumun kurallarına uygun hareket eder.

§  Klinik uygulamalarını günlük 8 saat ve gündüz vardiyasında yapar.

§  Klinik uygulama süresince forma bütünlüğüne özen gösterir.

§  Hasta ve kurumla ilgili (kişisel verilerin korunması) bilgi gizliliği kurallarına uyar

§  Uygulamalarını meslek etik, standart ve ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir.

§  Uygulamalarında hasta mahremiyetine, insan hakları ve etik kurallara uygun davranır.

§  Hemşirelik bakım uygulamalarında, tanı ve tedavi işlemlerinde, girişimsel uygulamalarda öncelikli sorumluluğun kurumun hemşiresine ait olduğunu bilir ve buna göre davranır.

§  Uygulamalarda asepsi, antisepsi- dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına uyar.

§  Ekip içi iletişim ve ilişkilerde kurumun hiyerarşik düzenine uyar.

§  Kaynakların kullanımında, insana, kuruma ve çevreye zarar vermeme ilkesine uyar ve tasarruflu davranır.

§  Yapılan hasta takip tedavi ve bakım uygulamalarını, kurum prosedürlerine uygun olarak kayıt eder.

 

1.6.            Klinik Uygulama (Staj) Başvuru Belgeleri

§   Klinik Uygulama Başvuru Dilekçesi (EK 1): Öğrencinin klinik uygulamayı hangi kurumda ve tarihlerde yapacağını gösterir. Klinik uygulamaya başlamadan önce klinik uygulama takviminde belirtilen başvuru süreleri içinde AUZEF Öğrenci İşlerine elden ya da posta yolu ile teslim edilmelidir.

§   Öğrencinin Çalıştığı Kurum ve Birimi Gösterir Belge: Öğrencinin çalışmış olduğu kurum ve birimi gösterir belge, Klinik Uygulama Başvuru Dilekçesi (EK 1) ile birlikte klinik uygulama takviminde belirtilen başvuru süreleri içinde AUZEF Öğrenci İşlerine elden ya da posta yolu ile teslim edilmelidir. 

 

 

1.7.            Klinik Uygulama Süreci

§   “Öğrenci Klinik Uygulama Başvuru Dilekçesi”nde (EK 1) belirttiği tarihte başlamak üzere klinik uygulama yapacağı kurumun Bakım Hizmetleri Müdürü’ne/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurur.  

§   Başvuru esnasında kinik uygulama yapılan kurumun, iş sağlığı sigortasının Üniversite tarafından yapıldığına dair evrak istemesi durumunda öğrenci, AUZEF Bildirim ve Çözüm Merkezinden (http://auzef.iu.edu.tr/cozum/) konu hakkında talep oluşturarak bu evrakı öğrenci işlerinden temin edebilir.

§   Öğrencinin klinik uygulama yapacağı birim/servis, kurumun Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından belirlenir ve ilgili birimde/serviste klinik uygulamadan sorumlu hemşireye yönlendirilir.

§   Öğrenci, klinik uygulamalarını, klinik uygulamadan sorumlu hemşirenin rehberliğinde gerçekleştirir.

§   Mazereti nedeniyle uygulamaya çıkamayacak olan öğrenci, mazeretini ve gelemeyeceği süreyi yazılı olarak Bakım Hizmetleri Müdürü’ne/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirir.

§   Öğrenci mazeret nedeni ile eksik kalan günleri hangi tarihlerde telafi edeceğini Bakım Hizmetleri Müdürü’ne/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirir.

§   Klinik uygulamadan sorumlu hemşire, birimde/serviste uygulamaya çıkan öğrencilerin devam durumuna ilişkin çizelge (EK 4) ve ilgili belgeleri Bakım Hizmetleri Müdürü’ne/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletir.

§   Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerin “Klinik Uygulama Başarı Değerlendirme Belgesi”ni (EK 3), ve “Öğrenci Devam Çizelgesi”ni (EK 4) imzalayarak kapalı zarf usulü ile öğrenciye teslim eder.

§   Bu belgeler, öğrenci tarafından AUZEF Öğrenci İşlerine elden ya da posta yolu ile teslim edilir.  

 

 

         

 

 

1.8.            Klinik Uygulama Sonunda İstenen Belgeler

§  Klinik Uygulamanın Tamamlandığını Bildirir Dilekçe (EK 2): Klinik uygulama sonunda öğrenci tarafından AUZEF Öğrenci İşleri’ne elden ya da posta yolu ile teslim edilir.

§   Klinik Uygulama Başarı Değerlendirme Belgesi (EK 3): Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalanarak kapalı zarf usulü ile öğrenciye teslim edilen belge, öğrenci tarafından AUZEF Öğrenci İşleri’ne elden ya da posta yolu ile iletilir.

§  Öğrenci Devam Çizelgesi (EK 4): Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalanarak kapalı zarf usulü ile öğrenciye teslim edilen belge, öğrenci tarafından AUZEF Öğrenci İşleri’ne elden ya da posta yolu ile iletilir.

1.9.            Klinik Uygulamanın Tamamlanması

§   Klinik uygulamadan sorumlu hemşire, biriminde/servisinde klinik uygulama yapan öğrencilerin başarı durumlarını; hasta bakımında mesleki bilgi ve becerileri, meslek etik ilke ve standartlara uyumu, kişiler arası ilişkiler ve iletişimi  (hasta- ekip üyeleri)  açısından değerlendirir,  “başarılı” ve “başarısız” olarak görüşünü Bakım Hizmetleri Müdürü’ne/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletir.

§   Klinik uygulamadan sorumlu hemşire, “başarısız” olarak değerlendirdiği öğrencinin başarısızlık gerekçelerini ayrıntılı olarak raporlar.

§   Başarısız öğrenci, kurum ile işbirliği içinde belirlenen bir tarihte klinik uygulamasını tekrarlar.

§   Klinik uygulamadan sorumlu hemşire, öğrencinin “Klinik Uygulama Başarı Değerlendirme Belgesi”ni (EK 3), ve “Öğrenci Devam Çizelgesi”ni (EK 4) imzalayarak Bakım Hizmetleri Müdürü’ne/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletir.

§   Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ilgili formları inceleyip imzaladıktan sonra kapalı zarf usulü ile öğrenciye teslim eder.

§   Bu belgeler, öğrenci tarafından AUZEF Öğrenci İşlerine elden ya da posta yolu ile teslim edilir.  

§   Klinik uygulama eğitimini tamamlayan öğrenci “Klinik Uygulamanın Tamamlandığını Bildirir Dilekçe”sini (EK 3) AUZEF Öğrenci İşleri’ne elden ya da posta yolu ile iletir.

 

                  

Ek 1.    Klinik Uygulama Başvuru Dilekçesi Dilekçeyi buradan indirebilirsiniz

 

İstanbul Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığına;

 

 Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı kapsamında sorumlu olduğum 20 işgünü klinik uygulamayı ………………………………….………………………………………………………………………………………………. Hastanesi’nde ………………………………….………………………… tarihleri arasında yapmak istiyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Tarih

 

Adı Soyadı

 

İmza

 

Öğrenci Bilgileri:

T.C. Kimlik Numarası:

Öğrencinin Numarası:

İletişim Bilgisi:

E-mail adresi:

Adres:

Kinik Uygulama Yapılan Kurum Bilgileri:

Kurum Adı:

Birim Adı:

İletişim Bilgisi:

Adres:

Kinik Uygulamadan Sorumlu Yetkili Bilgileri:

Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Adı Soyadı:

İletişim Bilgisi:

E-mail adresi:

İmza/Onay/Mühür:

 

 

 

 

 

EK 2.  Klinik Uygulamanın Tamamlandığını Bildirir Dilekçe Dilekçeyi buradan indirebilirsiniz

 

               

                                                                                            

İstanbul Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığına;

 

 Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı kapsamında 20 işgünü olan zorunlu klinik uygulamamı ………………………………….……………………………………………… Hastanesi’nin ………………………………….………. biriminde/servisinde ………………………………….………. tarihleri arasında tamamladım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Tarih

 

Adı Soyadı

 

İmza

 

Öğrenci Bilgileri:

T.C. Kimlik Numarası:

Öğrencinin Numarası:

İletişim Bilgisi:

E-mail adresi:

Adres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3. Klinik Uygulama Başarı Değerlendirme Belgesi

 

İstanbul Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığına;

 

 Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı kapsamında ………………………………….……………. isimli öğrenci, ………………………………….……………………………………………………..………. Hastanesi’nin ………………………………………………………………….………. biriminde/servisinde ………………………………….………. tarihleri arasında yaptığı klinik uygulamada değerlendirme durumu aşağıda sunulmuştur.

 


                                           BAŞARILI                                                   BAŞARISIZ                

 

 

KLİNİK UYGULAMAYI ONAYLAYAN YETKİLİLER

 

Bakım Hizmetleri Müdürü/

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Klinik Uygulamadan Sorumlu Hemşire

(Ad Soyad- İmza- Mühür)                                                                

(Ad Soyad- İmza)

 

 

 


 

                                                        PROGRAM KOORDİNATÖRÜ ONAYI

                                            UYGUN                                                   UYGUN DEĞİL               

 

                                                                              Tarih/imza

                                                                                                


 

 

EK 4. Öğrenci Devam Çizelgesi*

Öğrencinin Adı Soyadı:

Öğrencinin Numarası:

Klinik Uygulama Yapılan Hastane:

Klinik Uygulama Yapılan Birim/Servis:

 

 

 

1.HAFTA

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

2. HAFTA

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

3.HAFTA

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

4. HAFTA

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

Tarih:

Gün:

İmza:

 

 

Tarih/İmza

Klinik Uygulamadan Sorumlu Hemşire

 

* Devam çizelgesi, öğrenci tarafından klinik uygulamaya devam ettiği her gün için öğrenci tarafından imzalanacak klinik uygulama sonunda klinik uygulamadan sorumlu hemşire tarafından imzalanarak diğer belgelerle öğrenciye teslim edilecektir.