3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 9. ÜNİTE TROKS VE AKCİĞERLERİN TANILAMASI (a)

Soru 1- Boyun tabanından başlayıp, diyafragma seviyesine kadar uzanan, kemiklerden oluşmuş koni biçiminde, kafes şeklindeki yapıya ne ad verilir
A)-Toraks
B)-Akciğer
C)-Solunum yolu
D)-Bronş
E)-Trekea
Soru 2- Hava iletim yolu hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır
A)-Plevra zarı, trekea, sağ ve sol ana bronş, akciğerler, farenks, burun larenks
B)-Akciğerler, farenks, burun larenks, Plevra zarı, trekea, sağ ve sol ana bronş
C)-Burun, farenks, larenks, trakea, sağ ve sol ana bronş, akciğerler ve plevra zarı
D)-Larenks, trakea, sağ ve sol ana bronş, burun, farenks, akciğerler ve plevra zarı
E)-Burun, sağ ve sol ana bronş, trakea, farenks, akciğerler, plevra zarı, larenks
Soru 3- Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında subjektif veriler toplanırken, şimdiki sağlık öyküsü kapsamında, öksürüğe ilişkin bireye sorulabilecek sorulardan biri değildir
A)-Uzun sürüyor mu
B)-Arttıran faktörler neler? (yemek yeme, vücut pozisyonu vb.)- Rahatlatan faktörler neler
C)-ksürük ile birlikte ortaya çıkan belirtiler neler? (ateş, baş ağrısı, gece terlemesi, göğüs ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı, kilo kaybı, ses kısıklığı, bilinç kaybı
D)-Sigara içiyor musunuz? (ne zamandır, ne kadar
E)-Daha önce tüberküloz geçirdi mi? Herhangi bir cerrahi girişim uygulandı mı? Yakın zamanda bir uçak yolculuğu yaptı mı
Soru 4- Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında subjektif veriler kapsamında, şimdiki sağlık öyküsünde hangi belirtiler sorgulanır ve gözlemlenir
A)-Öksürük- Balgam
B)-Nefes darlığı - Göğüs ağrısı
C)-Uyku apnesi – Hırıltı
D)-Hemoptizi – Siyanoz
E)-Aile sağlık öyküsü
Soru 5- Trakea; önde Louis açısı (sternumun manibriyumu ile gövde kısmının birleştiği yerdeki sternal açı), arkada torasik 4. vertebra (T4) hizasında ikiye ayrılır ve ayrıldığı yer …………. olarak adlandırılır
A)-Toraks boşluğu
B)-Bifürkasyon
C)-Visseral plevra
D)-Ksifoid
E)-Paryetal plevra
Soru 6- Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında subjektif veriler kapsamında, bireyde aile öyküsü alırken alırken sorulabilecek sorulardandır
A)-Hastanede yatma/cerrahi girişim
B)-Genetik geçişli solunum hastalıkları
C)-Son seyahat/ askerlik/ infeksiyon ya da bulaşıcı hastalıklar
D)-İmmünizasyon
E)-Alerji
Soru 7- İlaç zehirlenmesi ya da kafa travması gibi durumlarda olabileceği gibi medulla oblangatadaki solunum merkezi depresyonuna bağlı da gelişebilen solunum sistemi bulgusu hangisidir
A)-Solunum hızının artması (taşipne)
B)-Hiperpne; solunumun derinliğinin artmasıdır
C)-Hiperventilasyon
D)-Solunum hızının azalması (bradipne)
E)-Siyanoz
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Hırıltı (wheezing) solunum sesinin tanımıdır
A)-Havanın küçük havayolları ve alveollerden geçerken çıkardığı sestir. Öksürtme ile geçerse patolojik olarak düşünülmez
B)-Havanın, bronşiyol, bronş ve trakeadan geçerken çıkardığı sestir
C)-Havanın, sekresyon, tümör vb. nedenler ile daralan havayollarından geçerken çıkardığı sestir. İnspirasyon ve ekspirasyonda duyulur
D)-Havanın; içinde sıvı olan havayollarından geçerken çıkardığı sestir. Merkezi havayollarında, inspirasyon ve ekspirasyonda duyulan, öksürtme ile geçebilen bir sestir
E)-Ciddi astım atakları ya da alveolleri kollebe olan hastalarda duyulan akciğer sesleridir
Soru 9- Akciğerlerde konselidasyon endikasyonu varlığında ya da taktil fremitusta anormal bulgular elde edilmişse, vokal rezonans için hasta değerlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi volal rezonansta kullanılan tekniklerdir?Üç teknik kullanılır
A)-Bronkofoni, fısıltı pektorilaki ve egofoni
B)-Rönküs
C)-Bifürkasyon
D)-Wheezing
E)-Kaba-ince ral
Soru 10- ………………arka toraks bölgesinin oskültasyonu sırasında hastaya (e-e-e) ya da (bir-iki-üç) gibi daha titreşimli kelimeleri söylemesi istenir. Hasta bu kelimeleri söylerken, steteskopun diyafram kısmı ile sistemik olarak arka toraks oskülte edilir ve yanıtı dinlenir. Boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır
A)-Fısıltı Pektorilaki
B)-Egofoni
C)-Gürültü
D)-Bronkofoni
E)-Vezikül
Soru 11- Solunum sisteminin tanılanmasında öykü alma sırasında aşağıda verilen bilgilerden hangisi kişinin sağlık davranışı ile ilişkili değildir
A)-Beslenme durumu
B)-Uyku/dinlenme
C)-Egzersiz yapma
D)-Sigara içme
E)-Astım varlığı
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin fizik muayenesinde hastanın genel görünümünün inspeksiyonu sırasında (solunum sıkıntısını) gösteren bir belirti değildir
A)-Tripod pozisyonu
B)-Diyafram kasının kullanılması
C)-Endişeli yüz ifadesi
D)-Burun kanatlarının açılması
E)-İnterkostal alanda çekilme
Soru 13- Solunum seslerinin oskültasyonunda, akciğerlerin periferal alanlarından normalde duyulan yoğunluğu düşük olan seslere ne ad verilir
A)-Trakeal
B)-Bronşiyal
C)-Bronkoveziküler
D)-Veziküler
E)-Ek sesler
Soru 14- Solunum sisteminin tanılanmasında, öksürtme ile geçebilen, üst solunum yolları enfeksiyonunu düşündüren ve havanın, içinde sıvı olan havayollarından geçerken çıkardığı ek solunum sesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-İnce raller
B)-Kaba raller
C)-Hırıltı (wheezing)
D)-Friksiyon
E)-Ronküs
Soru 15- Solunum sisteminin tanılanmasına yaşa bağlı farklılıklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Bebeklerin göğüsünün ön-arka çapının lateral/transvers çapına oranı yaklaşık 1:2’dir
B)-Yenidoğan ve bebeklerin solunum sisteminin fiziksel muayenesinde, perküsyon rutin olarak uygulanmaz
C)-Bebeklerin hapşırması normal iken, öksürmesi bir hastalık belirtisi olabilir
D)-Solunum ritimleri sıklıkla düzensizdir ve kısa süreli apne görülür
E)-Çocuklar fiziksel muayene öncesinde iletişimi ve alışmayı gerektirir
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi değerlendirilirken hastadan elde edilen objektif verilerden biri değildir
A)-Taşipne
B)-Öksürük
C)-Fıçı göğüs
D)-Wheezing
E)-Hiçbiri
Soru 17- Toraksın oskültasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir
A)-Hasta dik ya da yan yatar pozisyonda olabilir
B)-Steteskopun diyafram kısmı kullanılır
C)-Hastaların giysileri üzerinden muayene edilebilir
D)-Sesler yukarıdan aşağıya doğru simetrik yol izlenerek dinlenir
E)-Her bir dinleme alanında en az bir solunum siklusu (inspirasyon ve ekspirasyon) beklenmelidir
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi değerlendirilirken hastadan elde edilen subjektif verilerden biri değildir
A)-Hastanın şikayetleri
B)-Fiziksel değerlendirme
C)-Şimdiki sağlık öyküsü
D)-Geçmiş sağlık öyküsü
E)-Aile sağlık öyküsü
Soru 19- Solunum sisteminin fizik muayenesinde perküsyon yöntemi ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz
A)-Akciğerlerde var olan sıvı, gaz ve kitle boyutu ile ilgili verileri elde etmemize yardımcıdır
B)-Perküsyonda orta parmak sadece kosta aralarına yerleştirilmelidir
C)-Toraksın yalnızca ön yüzünde perküsyon tekniği uygulanır
D)-Perküsyonda yaşa bağlı farklılıklar vardır
E)-Pnömoni, plevral effüzyon ya da atelektazide dull ses alınabilir
Soru 20- Solunum sisteminin fizik muayenesinde, palpasyon yöntemi ile aşağıdaki verilerden hangisi elde edilemez
A)-Bronkofoni
B)-Taktil fremitus
C)-Krepitasyon
D)-Ağrı/ hassasiyet
E)-Cildin sıcaklığı

Toplam Soru Miktarı: 20