3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 3. ÜNİTE FİZİKSEL TANILAMADA GÖRÜŞME BECERİLERİ

Soru 1- Görüşme sırasında bireye sorulan sorulardan hangisi açık uçlu birsorudur
A)-Bu ağrıyı daha önceden hiç yaşamış mıydınız
B)-Evde size yardımcı olabilecek birileri var mı
C)-Bu ilacı günde kaç defa içiyorsunuz
D)-Son zamanlarda kilo kaybı yaşadınız mı
E)-Ağrı hissettiğiniz zaman ne yaparsınız
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi görüşmede veri toplamayı olumlu etkileyen iletişim tekniğidir
A)-Neden ile başlayan sorular sormak
B)-Tıbbi terminoloji kullanmak
C)-Yansıtma yapmak
D)-Önerilerde bulunmak
E)-Değer yargılarımızı belirtmek
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi görüşmede veri toplamayı olumlu etkileyen iletişim tekniklerinden değildir
A)-Etkin dinleme
B)-Algıları kontrol etme
C)-Sessizliği kullanma
D)-Önerilerde bulunmak
E)-Bilgi verme
Soru 4- Görüşme becerileriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Sorularımı yanıtlarken hastanın beden diline de dikkat ederim
B)-Görüşmede hastamın kültürel özelliklerini dikkate alırım
C)-Hastam sorduğum soruya geç yanıt verirse beklemeden diğer soruya geçerim
D)-Görüşmeyi sonlandırırken anlaşılmayan noktalar var mı diye bir özet yaparım
E)-Görüşmede hastam ile iyi bir ilişki kurulabilmem güvenin gelişmesine bağlıdır
Soru 5- Görüşmede kapsamlı ve sağlıklı verilerin toplanabilmesi için hasta-hemşire ilişkisinde olması gereken niteliklerden değildir
A)-İlgi
B)-Sempati
C)-Dikkat
D)-İçtenlik
E)-Empati
Soru 6- Herhangi bir iletişim problemi olmayan kadın bir hasta ile görüşme yapılıyor. Görüşme sırasında kadının kocası da ortamda bulunuyor. Kadın hastanın konuşmasına fırsat vermeden hastaya sorulan soruların çoğunu o yanıtlıyor. Böyle bir durumda hastanın bakış açısıyla sağlık öyküsünü almada en uygun hemşirelik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Görüşmeye aynı şekilde devam etmek
B)-Kocasından odanın dışında oturmasını istemek
C)-Kadından kendi adına konuşmasını istemek
D)-Başka bir hemşireden görüşmeyi sürdürmesini istemek
E)-Görüşmeyi başka bir zamana ertelemek
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi "Hemşirelikte görüşmenin temel amaçları (arasında yer almaz
A)-Bireyin fiziksel durumunu değerlendirmek
B)-Bireyin biyolojik durumunu değerlendirmek
C)-Bireyin gelişimsel durumunu değerlendirmek
D)-Bireyin emosyonel-entelektüel durumunu değerlendirmek
E)-Bireyin sosyal ve spritüel durumunu değerlendirmek
Soru 8- Görüşme evreleri hangi şıkta doğru verilmiştir
A)-Tartışma-Özet-Sonuç
B)-Özet-Giriş-Sonuç
C)-Giriş-Tartışma-Özet
D)-Tartışma-Özet-Giriş
E)-Özet-Giriş-Tartışma
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi giriş evresinin faktörleri arasında yer almaz
A)-Hastaya empatik yaklaşmak
B)-Hastayı ilgili ve dikkatli bir şekilde dinlemek
C)-Hastanın tarafında olduğumuzu hissettirebilmek
D)-Hemşirenin uzmanlığı konusunda güven aşılayabilmek
E)-Hastanın sorularına cevap vermemek
Soru 10- Görüşmeyi etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Fiziksel ortam
B)-Hemşirenin davranışları
C)-Hastanın kişiliği ve davranışları
D)-Hastanın görüşme esnasındaki psikolojik durumu
E)-Hepsi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi görüşme sırasında hastaya sorulan soruların özellikleri arasında yer almaz
A)-Soruları sorarken teknik terimler kullanılmalıdır
B)-Sorular açık bir dille ve hasta tarafından anlaşılır biçimde sorulmalıdır
C)-Hastaya bir soru sorduğunuzda cevap verene kadar beklenmeli ve başka bir soru sorulmamalıdır
D)-Bazı konularla ilgili soru sorarken daha hassas olunmalıdır
E)-Hastanın anlamadığı kelimeler açıklanmalıdır
Soru 12- "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" tarzında bir soru aşağıdaki soru tiplerinden hangisine örnektir
A)-Açık üçlü sorular
B)-Kapalı üçlü sorular
C)-Çoktan seçmeli sorular
D)-Klasik sorular
E)-Hiçbiri
Soru 13- Veri toplamayı olumlu etkileyen iletişim teknikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
A)-Aktif-etkin dinleme
B)-Konuşmayı isteklendirme
C)-Algıları kontrol etme
D)-Yansıtma
E)-Hepsi
Soru 14- Veri toplamayı olumsuz etkileyen iletişim teknikleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Yüzleştirme-karşılaştırma
B)-Özetlemek
C)-Bilgi vermek
D)-Tıbbi terminoloji kullanmak
E)-Yorumlama
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi veri toplamayı olumsuz etkileyen iletişim tekniklerinden değildir
A)-Değer yargılarımızı söylemek
B)-Hastanın konuşmasının kesilmesi
C)-Otoriter ve paternalistik(ebeveyn tutumu)olma
D)-Niçin" ve"Neden"ile başlayan sorular ve yönlendirici sorular sorulması.
E)-Sağlıklı/Hasta bireye bilgi verilmesi
Soru 16- Veri toplama aracı olan görüşme esnasında karşılaşılan sorunlar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Görüşmeciye kişisel soruların sorulması
B)-Görüşme sırasında hastanın duygularını ifade etmesi (Ağlaması gibi...)
C)-Hastanın çok konuşması
D)-Kültürel farklılıklar
E)-Hepsi
Soru 17- İki veya daha fazla kişinin sözel ve sözel olmayan iletişim araç ve tekniklerini kullanarak, belli bir amaç için başlattıkları ve belirli bir içerik alanına odaklanmış iletişim modeline ne denir
A)-Yorumlama
B)-Yansıtma
C)-Yüzleştirme
D)-Görüşme
E)-Terapötik iletişim
Soru 18- Görüşme sırasında, hemşirenin rolü nedir
A)-Sorular sormak ve iletişimi kolaylaştıran tartışma ortamını yaratmak, verileri toplamak ve kaydetmektir
B)-Hemşire hastanın sağlıkla ilgili endişelerini, sağlık ve hastalığa yanıtını etkileyen sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri öğrenmelidir
C)-Görüşmeden elde edilen veriler, her birey için kişisel ve etkin sağlık bakımı için temel (veri tabanı) sağlar
D)-Birçok sağlık kuruluşunda, hastalara kapsamlı sağlık öyküsünü almak için standart formlar uygulanmaktadır
E)-Sağlık öyküsünü almada anketler iyi bir araç olmasına rağmen, ancak ek bilgi almada kullanılmalıdır
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi hasta ile görüşmede, hemşirenin giriş evresi rolü değildir
A)-Hemşire kendini tanıtır
B)-Hemşire görüşmenin amacını açıklar
C)-Görüşme sürecini anlatır
D)-Hasta görüşmenin ne kadar süreceğini ve görüşmeden ne bekleyeceğini bilir
E)-Hemşire tartışmayı kolaylaştıran bir ortam yaratır
Soru 20- Görüşme kaç evreden oluşmaktadır? Sırasıyla yazınız
A)-Giriş-gelişme – sonuç
B)-Giriş- tartışma –özet
C)-Giriş-sonuç-gelişme
D)-Giriş- özet –tartışma
E)-Giriş-gelişme-tartışma
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi tartışma evresinde hemşirenin rolündendir
A)-Hemşire veri toplamak için çeşitli iletişim teknikleri kullanır
B)-Veriler özetlenir
C)-Veriler netleştirilir
D)-Hemşire tanımladığı sorunun doğruluğunu hasta ile tartışır
E)-Duygusal olarak gerilen hasta rahatlatılır
Soru 22- .............................. görüşme yöntemi spesifik sorularla yapılandırılmıştır ve hemşire tarafından kontrol edilir. Bu görüşmeler kısa zaman gerektirir ve gerçeğe dayalı eksiksiz veri elde etmede etkilidir Aşağıdakilerden hangisi .......................... yerine yazılmalıdır
A)-Yönlendirici olmayan görüşmeler
B)-Yönlendirici görüşmeler
C)-Terapötik görüşmeler
D)-Aktif görüşmeler
E)-Açıklığa kavuşturan görüşmeler
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi görüşmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir
A)-Fiziksel ortam, hemşirenin davranışları
B)-Hastanın sorduğu soruların tipi, soruları nasıl sorduğu
C)-Hastanın kişiliği ve davranışları
D)-Görüşme sırasında hastanın kendini nasıl hissettiği
E)-Tartışılan bilginin veya yüzleşilen sorunun doğası
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi görüşme beceri ve tekniklerinden biri değildir
A)-Empatik yaklaşım
B)-Aktif dinleme, ilgi gösterme, saygı duyma
C)-Sözsüz iletişim
D)-Güven verme, Özetleme
E)-Kabul etmeme
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi veri toplamayı olumlu etkileyen iletişim tekniklerden biridir
A)-Değer yargılarımızı söylemek
B)-Hastanın konuşmasının kesilmesi
C)-Yansıtma, Yüzleştirme-Karşılaştırma
D)-Otoriter ve paternalistik (ebeveyn tutumu) olma
E)-(Niçin?) ve (Neden?) ile Başlayan Sorular ve Yönlendirici Sorular
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi veri toplamayı olumsuz etkileyen tekniklerden biridir
A)-Tıbbi Terminoloji Kullanmak
B)-Aktif-etkin dinleme, yorumlama, bilgi verme
C)-Konuşmayı isteklendirme, sessizliği kullanma
D)-Açıklığa kavuşturma, özetleme
E)-Algıları kontrol etme
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi görüşmede zor an olarak tanımlanabilir
A)-Kişisel sorular sorulması
B)-Sessizlik, odada başka kişilerin bulunması
C)-Duyguların ifade edilmesi
D)-Çok konuşan hastayı yönetebilmek
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 27