3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 2018 VİZE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi deriyi değerlendirirken önemli bir sorun olmadığını gösteren bir durumdur
A)-Deride lokalize kalınlaşma ve koyulaşma
B)-Dudaklar, ağız mukozası ve dilde oluşan siyanoz
C)-Deride lokal sıcaklıkta artma veya azalma
D)-Parmak uçları, dudaklar, konjonktivada görülen solukluk
E)-Sadece ayak tabanı ve avuç içinde oluşan sarılık
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisine genel görünüm tanılamasında yer verilmez
A)-Yürüyüş biçimi
B)-Boy-kilo ölçümü
C)-Vücut tipi, postürü
D)-Konuşma biçimi
E)-Yüz ifadesi
Soru 3- Tanılama yaptığınız bireyde avuçlarda terleme, yerinde duramama, huzursuzluk, parmaklarıyla oynama saptadınız. Buna göre bu birey için aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz
A)-Depresyon
B)-Anksiyete
C)-Dikkat eksikliği
D)-Demans
E)-Şizofreni
Soru 4- Steteskobun’’diyaframı’’ile aldığımız sesler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kalpdeki üfürüm –murmurlar
B)-3. ve 4. Kalp sesleri
C)-1. Ve 2. Kalp sesleri
D)-fetal kalp sesleri
E)-Damar sesleri
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel muayenenin amaçlarından biri değildir
A)-Sorgulama ile elde edilen bilgilerin doğrulanması
B)-Hemşirelik girişimleri için veri tabanı oluşturulması
C)-Bireyin sağlık durumu ile ilgili ilk verilerin toplanması
D)-Bireyin yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken bağımsızlığının sağlanması
E)-Bireyin sağlığı ile ilgili sorunların belirlenmesi
Soru 6- Çocuklarda saçların parlaklığını kaybedip cansız ve açık renk alması aşağıdaki hangi durumu düşündürür
A)-Protein eksikliği
B)-Karbonhidrat eksikliği
C)-pnömoni
D)-Allerji
E)-Diyabet
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisine sağlıklı/ hasta bireyin genel durumunun kayıt edilmesinde yer verilmez
A)-Genel görünümü
B)-Akut bir sorun varlığı/yokluğu
C)-Yaş
D)-Cinsiyet
E)-Kullanılan ilaçlar
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi 3 yaş ve altındaki çoçuklarda timpanik yoldan vücud sıcaklığı ölçümünde kulak kepçesine verilecek pozisyondur
A)-Düz
B)-Aşağıya
C)-Yukarıya ve geriye
D)-Aşağıya ve geriye
E)-Yukarıya
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi akut ağrı şiddetinin belirlenmesinde tercih edilen ölçüm aracına örnektir
A)-görsel kıyaslama ölçeği
B)-dortmouth ağrı soru formu
C)-memorial ağrı değerlendirme kartı
D)-Mc-Gill Melzack ağrı soru formu
E)-west haven yale soru formu
Soru 10- Dil altında varis oluşumu en sık aşağıdakilerden hangisinde görülür
A)-yeni doğanlarda
B)-solunum sistemi hastalıklarına
C)-adolesanlarda
D)-süt çocuklarında
E)-yaşlılarda
Soru 11- Mental durum tanılaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-bireyin genel sağlık öyküsü ve demografik verileri mental durumuyla ilgili önemli veriler elde etmemizi sağlar
B)-mental durum tanılamasında verilerin çoğu test ve görüntüleme yöntemleri (MR,BT gibi) kullanılarak elde edilir
C)-mental durum tanılaması bireyin görünüşü,duygu durumu ve bilişsel işlevleri ile ilgili kapsamlı bir veri sağlar
D)-genel görünüş tanılanırken bireyin postürü,hijyeni,göz teması,jest ve mimikleri değerlendirilir
E)-bireyin düşünce içeriği tanılanırken mutlaka suisid ve homisid düşünceleri değerlendirilmelidir
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi deride ısıyı değerlendirmede dikkate alınan bir durumdur
A)-sıcak deri,şok ve hipotansiyonun belirtisi olabilir
B)-derinin ısısını sadece tek taraflı değerlendirmek yeterlidir
C)-bir bölgenin soğuk olması o bölgede dolaşımın hızlandığını gösterir
D)-hipertiroidizmde ısı azalırken,hipotiroidizmde ısı artar
E)-ısıyı değerlendirmede parmakların sırt kısmı kullanılmalıdır
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi görüşmede hasta ve hemşire arasında güvenin gelişmesinin olumsuz yönde etkiler
A)-kabullenici yaklaşım
B)-yargılayıcı yaklaşım
C)-empatik yaklaşım
D)-saygılı yaklaşım
E)-onaylayıcı yaklaşım
Soru 14- Palpasyon sırasında aşağıdaki seslerden hangisi hissedilmez
A)-plevraya ait sürtünme sesi
B)-bağırsak sesleri
C)-kalp sesleri
D)-üfürüm sesleri
E)-perikarta ait sürtünme sesi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel muayeneye başlamadan önce öncelikle yapılması gereken uygulamadır
A)-araç-gerecin çalışma durumunu kontrol etme
B)-araç-gereci kullanım sırasına göre hazırlama
C)-araç-gereci muayene masasına yaklaştırma
D)-hasta temasından önce aracı ısıtma
E)-bireye uygun pozisyon verme
Soru 16- Tanılama yaptığınız birey çok alçak sesle konuşuyor,yorgun,halsiz bir görünümü var.ayrıca giysileri ve saçı da özensizdir. Aşağıdakilerden hangisi bu bireyin duygu durumunu en iyi ifade eden sözcüktür
A)-anksiyöz
B)-çökkün
C)-irritabl
D)-taşkın
E)-ötimik
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel muayenenin hemşirelik bakımına sağlayacağı avantajlardan biri değildir
A)-Bakım ve tedavinin fizyolojik sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar
B)-Hemşirenin elde ettiği subjektif verilerin doğrulanmasını sağlar
C)-Sağlık ekibi içinde iletişimi ve iş birliğini sağlar
D)-Elde edilen veriler sadece hemşirelikte kullanılmasını sağlar
E)-Sağlıklı/hasta bireyin sağlık durumu ile ilgili ilk verilerin toplanmasını sağlar
Soru 18- Yeni bir hastayla görüşmeye başlarken aşağıdaki ifadelerin hangisinin söylenmesi daha doğrudur
A)-Ailenizdeki kişilerde ne gibi hastalıklar olduğunu söyler misiniz
B)-Bugün hastaneye başvurmanızın sebebi nedir
C)-Bana kısaca kendiniz hakkında bilgi verir misiniz
D)-Kliniğe başvurmakta herhangi bir güçlük yaşadınız mı
E)-Bu kliniğe daha önce gelmiş miydiniz
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi psikososyal tanılamanın bileşenlerinden değildir
A)-Alışkanlıklar
B)-Benlik kavramı
C)-Stresle baş etme
D)-İç görü
E)-Maneviyat
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisine ağrı düzeyinin belirlenmesinde yer verilmez
A)-hasta ifadesi
B)-kullanılan ilaçların dozu
C)-fiziksel göstergeler
D)-davranışsal göstergeler
E)-ölçüm aracından elde edilen veriler

Toplam Soru Miktarı: 20