3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 5 ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişim sürecinin davranışı sürdürme aşamasının alt bileşeni olan bir aşamadır
A)-Farkında olma
B)-İlgilenme
C)-Hesaplama
D)-Alışkanlık haline getirme
E)-Öğrenme
Soru 2- Alkol bağımlıları ile çalışırken Motivasyonel Görüşme Tekniği)ni geliştiren bilim adamı kimdir
A)-Miller
B)-Gringer
C)-Ellis
D)-Pender
E)-Roy
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişimini destekleyen faktörlerden biri değildir
A)-Ödül
B)-Yaptırım
C)-Saygınlık
D)-Bireyin kendini iyi hissetmesi
E)-Güvensizlik
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi (Davranışı devam ettirme) tekniklerinden biridir
A)-Aralıklı destekleme
B)-Model alma
C)-Operant koşullanma
D)-Bireyin kendi kendini değerlendirmesi
E)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
Soru 5- (Aynı davranışı birden fazla kişinin yapmasını sağlama) hangi davranış değiştirme yönteminin adıdır
A)-Asosyatif öğrenme
B)-Davranışın toplumsallaşması
C)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
D)-Operant koşullama
E)-Aralıklı destekleme
Soru 6- Bireyin kendi içinde değişebilmesi ve bu değişimi etkin biçimde yaşaması için bazı becerilerin kazanılması gerekir. Bu beceriler hangileridir
A)-Kendi kendini değerlendirme
B)-Kendine komutlar verebilme
C)-Kendi kendini gözlemleme
D)-Kendini cesaretlendirme
E)-Hepsi
Soru 7- Hangisi bireyin kendine olumlu geribildirimler verme gücüdür
A)-Kendine komutlar verebilme
B)-Kendini cesaretlendirme
C)-Kendi kendini değerlendirme
D)-Kendi kendini gözlemleme
E)-Hiçbiri
Soru 8- Hangisi bireyin değişimini etkileyen ilkeler arasında değildir?
A)-Bireysel düşünce ve duygular
B)-Öğrenme ile ilgili kurallar
C)-İç ve dış koşulların davranışları desteklemesi
D)-Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama
E)-Pozitif güdülenme
Soru 9- Hangisi davranış değişimini engelleyen faktörlerden değildir
A)-Bireylerin öğrenme programlarının kendi seçtikleri hedefler doğrultusunda belirlenmesi
B)-Sosyal açıdan yetersiz olma korkusu
C)-Zaman yetersizliği
D)-Zihinsel ve fiziksel eksiklikler
E)-Eğitim ortamından hoşlanmama
Soru 10- Yetişkinlerde davranış değişimi belli aşamaları içerir. Bunlar hangileridir . I-Karar Verme II-Davranışı değiştirme III-Davranışı devam ettirme IV-Pozitif güdülenme V-Bilinmeyenlerden korkma
A)-) I, II, V
B)-I, II, IV, V
C)-I, II, III
D)-II, IV, V
E)-Hepsi
Soru 11- ……… bazı olumsuz sağlık davranışlarının kanunlar ve kurumsal düzenlemeler ile yasaklanmasıdır. Boşluğu doldurunuz
A)-Saygısızlık
B)-Motivasyon
C)-Ödül
D)-Güven
E)-Yaptırım
Soru 12- Hangisi değişim sürecini gerçekleştirmede en başarılı tekniklerden biridir, davranışının sonuçlarına göre değerlendirilmesi esasına dayanır
A)-Operant koşullanma
B)-Bireyin kendi kendini değerlendirmesi
C)-Bireyin bilişsel kapasitesini güçlendirmesi
D)-Ters koşullanma
E)-Hiçbiri
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişim sürecinde birey ile görüşmede hemşirelerin göz önüne alması gereken özelliklerdendir
A)-Geri bildirim verme
B)-Kendine yeterliliği destekleme
C)-Çelişkileri vurgulama
D)-Ambivalans üzerinde çalışma
E)-Hepsi
Soru 14- Hangisi davranışı devam ettirme ve davranışın genelleştirilip diğer durumlarda kullanılması aşamasında kullanılan tekniklerden değildir
A)-Davranışın toplumsallaştırılması
B)-Aralıklı destekleme
C)-Model alma
D)-Assosyatif öğrenme
E)-Kaydetme
Soru 15- Her insanın yaratıcı ve çözümleyici bir yeteneği vardır. Ancak her birey değişebilmek için ……. Yaşamalıdır. Boşluğu doldurun
A)-Fiziksel aktivite
B)-Değişim süreci
C)-Başka bireyler ile tartışma
D)-Bilişsel algılama
E)-Hiçbiri
Soru 16- Hangi davranış değiştirme yöntemi bireyin kazandığı olumlu davranışı çevresine göstererek yaygınlaşmasını sağlamaktadır
A)-Asosyatif öğrenme
B)-Davranışın toplumsallaştırılması
C)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
D)-Operant koşullanma
E)-Aralıklı destekleme
Soru 17- Bireyin bilişsel kapasitesini güçlendirme teknikleri kimler tarafından geliştirilmiştir
A)-Ellis ve Grager
B)-Dubos ve Oelboum
C)-Roy ve Velten
D)-Henderson ve Orem
E)-Pender ve Rogers
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişimini destekleyen faktörlerden değildir
A)-Saygınlık
B)-Ödül
C)-Bilinmeyenden korkma
D)-Yaptırım
E)-Taktir edilme
Soru 19- Davranışa karar vermeyi etkileyen faktörler hangileridir
A)-Davranışın değiştirilme nedenleri
B)-Bireyin becerileri
C)-Bireyin davranışlarının sağlığı üzerindeki etkileri
D)-Sosyal ve fiziksel çevre desteği
E)-Hepsi
Soru 20- Hangisi bireylerin, kendi hedeflerine başarıyla ulaşmış olan kişilerin davranışlarını gözlemlemeye dayanır
A)-İçsel koşullanma
B)-Operant koşullanma
C)-Davranışın şekillenmesi
D)-Model alma
E)-Ödül tekniğinin kullanımı

Toplam Soru Miktarı: 20