3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 3 ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme uygulamalarında hemşireler tarafından sıklıkla kullanılan modellerdendir
A)-Organizasyon değişim kuramı
B)-Sağlık inanç modeli
C)-değişimin yayılması kuramı
D)-Toplum organizasyon kuramı
E)-Bilgi –motivasyon davranış becerileri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi modelleri tanımlar
A)-Kavramlara anlam kazandırır, çok yönlü düşünmeyi sağlar
B)-Kavramlar arası ilişkiyi açıklayan sistematik yaklaşım
C)-İlgili kavramların bilimsel olarak testine olanak sağlar
D)-Kavramların kesin net olarak açıklamasını sağlar
E)-Kavram ve etkileyen faktörleri tanımlar
Soru 3- -‘’Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları) Alma Ata toplantısı ile önem kazanmaya başladı.Bu toplantı hangi tarihte yapılmıştır
A)-1923
B)-1960
C)-1970
D)-1978
E)-1969
Soru 4- Sağlığı geliştirme kavramı ilk kez kim tarafından ifade edilmiştir
A)-Hemşire teriysen Pender
B)-Teorisyen herbert dunn
C)-Kanada sağlık bakanı Marc Lalonde
D)-Teorisyen Orem
E)-Hemşire teorisyen Levine
Soru 5- Aşağıdaki tanımlardan hangisi sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır
A)-Sağlık ve hastalık bir sürecin elemanıdır
B)-Sağlık ve hastalık birbirinin tersi kavramlardır
C)-Sağlık ve hastalık birbirinden niceliksel olarak tamamen farklı kavramlardır
D)-Sağlık ve hastalık farklı süreçlerdir
E)-
Soru 6- Toplum düzeyinde uygulanacak sağlığı geliştirme programlarının planlanması , uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan kuramlardandır
A)-Bireysel kuramlar
B)-Toplumsal kuramlar
C)-Değişim kuramları
D)-Toplum organizasyon kuramı
E)-Çağdaş gelişim kuramı
Soru 7- Sağlığın inanç modelini açıklayan değişkenlerden hangisi yanlıştır
A)-Yatkınlık algısı
B)-Ciddiyet algısı
C)-Güven algısı
D)-Sevgi algısı
E)-Sağlık motivasyonu
Soru 8- Transteorik Model hangi davranışları bırakma çalışmalarında kullanılmıştır
A)-Sigara
B)-Facebook
C)-Sağlık inancı
D)-Obezite
E)-Aşırı sinirlilik
Soru 9- Sağlığı geliştirme ve risk azaltmaya yönelik eylemlerin kapsamlı bir açıklamasını sağlamak için hem kişiye yönelik dış faktörlere hem de kişinin özelliklerine odaklanan model aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık davranış etkileşim modeli
B)-Sağlık motivasyon modeli
C)-Güven algısı modeli
D)-Sağlık inanç modeli
E)-Sağlık ciddiyet modeli
Soru 10- Transteoretik modele göre sağlık ile ilgili davranışlar kişinin sağlığı tehdit eden davranışları bırakma veya sağlıklı davranışları sürdüreme me konusunda beş aşamalı olarak değişebilir bu aşamalar dan hangisi yanlıştır
A)-Niyet öncesi aşama
B)-Planlama veya hazırlık aşaması
C)-Sürükleme
D)-Harekete geçme
E)-Niyet aşaması
Soru 11- -………kavramlara anlam kazandıran çok yönlü düşündüren ve aralarındaki ilişkiyi açıklayan bir sistematiktir. Boşluğu doldurunuz
A)-model
B)-kuram
C)-kural
D)-hipotez
E)-
Soru 12- Toplum sağlığını geliştirme üzerine odaklanan kuramlar hangileridir
A)-toplum organizasyon kuramı
B)-organizasyonel değişim kuramı
C)-değişim yayılma kuramı
D)-hepsi
E)-
Soru 13- Hangisi sağlığı geliştirme modelinin üç temel bileşeninden biridir
A)-toplum gruplarına yönelik modeller
B)-davranış/özel bilişsel süreçler ve etkileri
C)-bilgi motivasyon becerileri
D)-hiçbiri
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi ‘’sağlık davranışını yapma konusunda istekli olma düzeyidir’’ şeklinde tanımlanan sağlık inanç modelini açıklayan yedi değişkenden biridir
A)-sağlık motivasyonu
B)-ciddiyet algısı
C)-eyleme geçirici
D)-güven algısı
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir
A)-modeller ilgili kavramların bilimsel olarak test edilmesine olanak sağlarlar
B)-sağlığı geliştirme kavramını ilk inceleyenler Robertson ve Minklar’dır
C)-transteoretik model Lewin tarafından geliştirilmiştir
D)-sağlık davranışları ve etkileyen faktörlerin tanılanması ve açıklanması kuram ve modellere dayalı yapılabilir
E)-

Toplam Soru Miktarı: 15