3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 12 ÜNİTE

Soru 1- ......Bütün mesleklerde çalışanların bedensel,ruhsal,ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır.Boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir
A)-İş sağlığı
B)-sağlığı geliştirme
C)-Ruh sağlığı
D)-Beden sağlığı
E)-Hiçbiri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlığı geliştirme programının bileşenlerinden değildir
A)-Sağlıklı Beslenmenin Geliştirilmesi
B)-Fiziksel Aktivitenin geliştirilmesi
C)-Motivasyonun artırılması
D)-Şiddetin önlenmesi
E)-Sağlık Taramaları
Soru 3- Yetersiz fiziksel aktivite,dünyada meydana gelen ölümlerde etkili olan başlıca riks faktörleri arasında kaçıncı sıradadır
A)-3
B)-4
C)-5
D)-2
E)-6
Soru 4- DSÖ ve ILO tarafından hangi yıl Sigarasız İşyeri,, yılı olarak ilan edilmiştir
A)-1992
B)-1998
C)-2000
D)-2001
E)-2007
Soru 5- Alkolün zararlı düzeyde kullanımı,sağlık sorunlarının yanı sıra işyerinde desorunlara yol açmaktır. Aşağılardan hangisi bu sorunlardan değildir
A)-İşe devamsızlık
B)-Üretkenlikte artma
C)-İşyeride hata
D)-Kazalarda artış
E)-İş arkadaşları ile iletişim sorunu
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi İşyerinde şiddet görme sıklığını etkileyen faktörlerden değildir
A)-Çalışanların konumu
B)-Cinsiyet
C)-İş yükü
D)-Hizmet sektöründe çalışmak
E)-Özel gruplarla çalışmamak
Soru 7- Çalışanların yaşadıkları ruh sağlığı sorunları işyerinde hangi olumsuz etkileri barındırır
A)-Çalışma isteğinin azalması
B)-İş veriminin ve üretkenliğin Azalması
C)-İşe devamsızlığın artması
D)-Kazaların artması
E)-Hepsi
Soru 8- Aşağılardan hangisi İşyerinde ruh sağlığı sorunları ve buna bağlı işe devamsızlığa neden olan psikososyal faktörlerden, değildir
A)-Uzun çalışma saatleri
B)-Aşırı iş yükü
C)-İş baskısı
D)-Yeterli sosyal desteğin olmaması
E)-İş tanımının açık olması
Soru 9- İşyerinde şiddetin önlenmesine yönelik süreç genellikle aşağıdaki hangi basamağı içermez
A)-İşyerine özel risk değerlendirmesi yapılması
B)-Koruyucu önlemlerin belirlenmesi
C)-Önlemlerin uygulanması
D)-İşe başlama saatleri dikkate alınmaz
E)-Uygulamaların izlenmesi,değerlendirilmesi
Soru 10- İşyerinde sağlığı geliştirme programlarının başarısı için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz
A)-Programın amaç ve hedeflerinin net olarak belirlenmesi
B)-Çalışanların gereksinimlerinin göz önüne alınması
C)-Açık ve tutarlı mesajların verilmemesi
D)-Destek materyallerin geliştirilmesi
E)-Programın sürekli izlenmesi,değerlendirilmesi
Soru 11- Dünyada şişmanlık 1980 yılından günümüze kaç kat artmıştır
A)-1
B)-4
C)-2
D)-3
E)-5
Soru 12- iş Yerlerinde sağlığı geliştirme etkinlikleri içerisinde neler vardır
A)-Çalışanların yeterli ve dengeli beslenmesi
B)-beslenme ile ilgili farkındalıkların artırılması
C)-Sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
D)-Düzenli yemek hizmeti verilmesi
E)-Hepsi
Soru 13- Aşağıdakilerden İş yerlerinde alkolün sağlık sorunları yanında iş yeri sorunları sorunlarından değildir
A)-İş yerine devamsızlık yaptırır
B)-İş veriminde azalmalar ve kazalara yol açar
C)-kalp Damar ve siroz hastalıklarına sebeb olur
D)-İş yerinde çalışması sağlıklıdır
E)-İş arkadaşları ile arasında iletişim sorunları olur
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde karşılaşılan şiddet eylemlerindendir
A)-İstismar
B)-İş yerinde çalışanlara iş ile ilgili saldırı
C)-İş yerinde tehdit
D)-Hepsi
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Şiddet eylemleri kapsamına girer
A)-Fiziksel saldırı
B)-Cinsel saldırı
C)-Psiklojik saldırı ve yosun bırakma
D)-İhmal
E)-Hepsi
Soru 16- İş yerinde ruh sağlığı sorunları ve psikososyal faktörler nelerdir
A)-aşırı iş yükü
B)-Uzun Çalışma saatleri
C)-İş baskısı
D)-iş üzerinde kontrolün az olması
E)-Hepsi
Soru 17- iş yerlerinde ruh sağlığını geliştirmeye yönelik girişimlerden aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Ruh sağlığı ile ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi
B)-Esnek çalışma saatlerinin sağlanması
C)-Çalışanların sağlığını ve ve iyilik halini geliştiren bir iş yeri ortamı ve kültürü sağlanması
D)-İş yeri yöneticilerinin duyarsız kalması
E)-Kariyer geliştirmeye yönelik olanaklar sunulması
Soru 18- iş yerinde sağlığı geliştirme programlarının başarısı için yapılmalıdır
A)-Programın amaç ve hedeflerinin net olarak belirlenmesi
B)-Programa hem işveren hem çalışanlar tarafından benimsenmesinin sağlanması
C)-Programların sürdürülebilirliği açısından yeterli süre ve kaynağının. ayrılması
D)-Eğitimlerde gerçek yaşam olaylarının kullanılması
E)-Hepsi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde çalışanların sağlıklı beslenmesi ile ilgili çalışmalar arasında yer almaz
A)-Kantin, kafeterya vb. yerlerde sağlıklı gıdaların satışına öncelik verilmesi
B)-Çalışanların yeterli ve dengeli beslenme konusunda farkındalıklarının arttırılması
C)-Sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
D)-İşyerlerinde düzenli yemek hizmeti verilmesi
E)-Çalışanların yemeklerini dışarıdan getirmelerinin sağlanması
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde çalışanların tütün kullanımlarının engellenmesi ile ilgili çalışmalar arasında yer almaz
A)-Yazılı uyarılar asılması
B)-Yazılı politika oluşturulması
C)-Tütün kullanan çalışanların işten çıkarılması
D)-Tütün ürünlerinin işyeri ortam faktörleri ile etkileşiminin önlenmesi
E)-Tütün kullanımının bırakılmasına yönelik destek/danışmanlık hizmeti sağlanması
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ruh sağlığının korunmasında etkili olabilecek uygulamalardan birisidir
A)-Ruh sağlığı bozulmuş çalışanları tedavi etmek
B)-İşyerinde ruh sağlığı ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi
C)-Çalışma saatlerini arttırmak
D)-Çalışanın günlük üretim kapasitesini arttırmak
E)-Kadın çalışanların belirli bir yaştan sonra çalışmasını engellemek
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlığı geliştirme programlarının başarısını destekleyen faktörler arasında değildir
A)-Açık ve tutarlı mesajlar verilmesi
B)-Bilginin yanı sıra sağlıklı davranışlara da odaklanılması
C)-Karşılıklı etkileşimin olduğu eğitim yöntemlerinin kullanılması
D)-idari önlemler, altyapı ve çevresel düzenlemelerin üzerinde yetersiz çalışılması
E)-Eğitimlerde gerçek yaşam olaylarının kullanılması
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi alkol kullanan çalışanların iş üzerinde oluşturacağı olumsuz sonuçlardandır
A)-Üretkenliğin artması
B)-Ruhsal sıkıntıların azalması
C)-Çalışanlar arasında olumlu kişilerarası ilişkilerin gelişmesi
D)-İşyerinde hata ve kazalarda artış
E)-İş memnuniyetinde artma

Toplam Soru Miktarı: 23