3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 11 ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI (b)

Soru 1- sağlığı koruma ve geliştirme kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz
A)-kişisel faktörleri
B)-ekonomik faktörleri
C)-çevresel faktörleri
D)-ailesel faktörleri
E)-olumlu yaşam biçimleri ve toplumsal faktörleri
Soru 2- işyerlerinde sağlığı geliştirme proğramları başarı ile uygulanabilir.bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-çalışanların organize bir topluluk olması
B)-çalışanlara ulaşma kolaylığı
C)-çalışanların günün önemli bölümünü işte geçirmesi
D)-aynı işyerinde çalışan kişilerin akran özellikleri ve grup dinamiklerinin daha kolay oluşturulması
E)-hepsi
Soru 3- aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde sağlığı geliştirme proğramının yararlarından değildir
A)-üretkenlik artar
B)-işe devamsızlıklar azalır
C)-sağlıklı olarak çalışma süresi azalır
D)-sağlık bakım gierleri azalır
E)-çalışanların iştentatmin ve memnuniyeti artar
Soru 4- aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme proğramlarının işverenler açısından faydalarından değildir
A)-işyeri ile ilgili olumlu imajın desteklenmesi
B)-basında yer alarak reklam giderlerinin azalması
C)-işyerinde verimli çalışmanın sağlanması, üretimin artması
D)-hastalık ve kaza nedenli iş kayıplarının azalması
E)-sağlık harcamalarının azalması
Soru 5- aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme proğramlarının temel alındığı konularından değildir
A)-telefon ve internet kullanımının azaltılması
B)-iş ve kullanılan malzemelere ilişkin, sağlık tehlikelerinden korunma yolları
C)-kanser taraması, kilo kontrolü, sağlıklı zayıflama
D)-stresle başetme , fiziksel eğzersiz
E)-kaza ve yaralanmaların önlenmesi
Soru 6- aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlık eğitim uygulaması çeşitlerinden değildir
A)-bilgilendirme eğitimleri
B)-beceri tutum ve davranışa yönelik eğitimler
C)-danışmanlık
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 7- aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili davranışları etkileyen, ve eğitim müdahaleleri ile değiştirilebilen, 3 tip faktörden biri olan güçlendirici faktörlerdendir
A)-akran etkisi
B)-kaynak , zaman, düzenleme
C)-bilgi tutum
D)-inançlar
E)-değerler, algılamalar
Soru 8- sağlığı geliştirme proğramı modeli aşağıdaki bileşenlerden hangisini içermez
A)-veri toplama
B)-tanılama
C)-planlama
D)-uygulama
E)-değerlendirme
Soru 9- aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme proğramı modelinin planlama aşamasında yapılacaklardan değildir
A)-bir danışma komitesinin kurulması
B)-orta ve üst düzey yöneticilerin proğramı değerlendirmesi ve onaylaması
C)-proğram kaynaklarının tanımlanması
D)-bütçenin ayarlanması
E)-ölçülebilir amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Soru 10- aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi üyelerinden değildir
A)-işyeri hekimleri, hemşiresi, diğer sağlık personeli
B)-çalışanların liderleri
C)-bölüm sorumluları
D)-emniyet görevlileri
E)-birlik, dernek, sendika yöneticileri
Soru 11- aşağıdakilerin hangisi proğramın uygulama aşamasında göz önüne alınması gereken maddelerden değildir
A)-destekleyici bir çevrenin oluşturulmaması
B)-girişimlerin uygulanması
C)-farkındalık yaratma
D)-davranış değişimi
E)-çalışanların programa kayıt yaptırmalarını sağlama
Soru 12- aşağıdakilerden hangisi O’Donnell (2002) tarafından tanımlanan farkındalık stratejileri tanımının içinde yer almaz
A)-bilgi düzeylerini arttırarak, belirlenen hedefe ulaşmalarını kolaylaştırmak
B)-çözümlenmesine yardımcı olmak
C)-davranış değişimlerini desteklemek
D)-bireylerin sağlık üretkenliklerini arttırmak
E)-bilginin saklanmasını vev gizliliğini sağlamak
Soru 13- sağlık davranışı değişim stratejileri belirlenirken, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz
A)-hedef belirleme, bireysel yönetim
B)-referans güçler
C)-destek , teşvik ediciler
D)-arkadaşlarının davranışını değiştireceğine dair söz verme
E)-değişime hazırlık

Toplam Soru Miktarı: 13