3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 11 ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI (a)

Soru 1- İşyerlerinde sağlığı geliştirme programları başarıyla uygulanabilir. Bunun nedenleri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez
A)-Çalışanların organize bir topluluk olması
B)-Çalışanlara ulaşma kolaylığı
C)-Çalışanların eğitim düzeylerinin iyi olması
D)-Çalışan kişilerin günün önemli bir bölümünü işte geçirmesi
E)-Aynı işyerinde çalışan kişilerin akran özellikleri ve grup dinamiklerinin daha kolay oluşturulabilmesi
Soru 2- Aşağıda yer alan sağlık eğitimi uygulamalarından hangisinin maliyeti düşüktür
A)-Beceri Eğitimleri
B)-Tutum Eğitimleri
C)-Davranışa Yönelik Eğitimler
D)-Danışmanlık Eğitimleri
E)-Bilgilendirme Eğitimleri
Soru 3- Aşağıdaki girişimlerden hangisi işyeri sağlığı geliştirme modelinin tanılama aşamasında yer almaz
A)-Şirketin finansal, fiziksel, yer, araç-gereç, personel destek düzeyleri ve çalışanların uygun zamanları belirlenir
B)-Bütçenin ayarlanması sağlanır
C)-Şirketin dışsal olanakları değerlendirilir
D)-Şirketin içsel olanakları değerlendirilir
E)-Çalışanların gereksinimleri belirlenir
Soru 4- İşyeri sağlığı geliştirme programları kapsamında programın hedefi (Düzenli ve yeterli fiziksel egzersiz hakkında bilgi elde edinilmesi) olarak geliştirilmiştir. Bu hedef hangi tür hedeftir
A)-Bilgiye dayanan bir hedeftir
B)-Davranışsal bir hedeftir
C)-Kişiye özel bir hedeftir
D)-Biyomedikal bir hedeftir
E)-Gruba özel bir hedeftir
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Üretkenliğin geliştirilmesi amaçlı işyeri sağlığı geliştirme programlarının olumlu sonuçlarından değildir
A)-Kalitenin yükselmesi
B)-Moralin artması
C)-Üretkenliğin azalması
D)-Kuruluş hedefleri ve ilkelerinin korunması
E)-Yetenek ve bireysel özelliklerin geliştirilmesi
Soru 6- Sağlık durumu başlıca iki temel öğe tarafından belirlenir. Aşağıdakilerden hangisinde bu iki temel öğe doğru ifade edilmiştir
A)-Çevre koşulları ile bireysel özellikler
B)-Çalışma hayatı ile özel hayat
C)-Çalışma alanları ile sağlık eğitimi
D)-İş ve aile
E)-Koruyucu sağlık hizmetleri ile iş verimi
Soru 7- İşyerlerinde uygulanacak sağlığı geliştirme programları başarıyla uygulanabilir. Bunun nedenleri olarak; aşağıdakilerden hangisi sayılmaz
A)-Çalışanların organize bir topluluk olması
B)-Çalışanlara ulaşma kolaylığı
C)-Sağlık harcamalarının azalması
D)-Çalışan kişilerin günün önemli bir bölümünü işte geçirmesi
E)-Aynı işyerinde çalışan kişilerin akran özellikleri ve grup dinamiklerinin daha kolay oluşturulabilmesi
Soru 8- 1979 yılında Johnson and Johnson şirketlerinde (Yaşam için yaşa)(Live for life) ve AT and T Communications firmasında düzenlenen (Bütüncül Yaşam Kavramı)(Total Life Consept) adı verilen sağlığı geliştirme programları başarı ile uygulanan İSGP’larına örnek olarak gösterilmektedir. Çalışanlara; beslenme, fiziksel aktivite, sigara kullanma ile ilgili olumlu sağlık davranışlarının kazandırıldığı bu programların sonucunda tespit edilen değişimlerden aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Çalışanların kilo verdiği
B)-Kan lipid düzeylerinin düştüğü
C)-Düzenli fiziksel aktivite yapma
D)-Sigarayı bırakma oranlarının arttığı
E)-Alkolü bırakma oranlarının arttığı
Soru 9- Programların temel amacı; çalışanların işyeri ortamında sağlıklarını olumsuz olarak etkileyen biyolojik, fiziksel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırmak, çalışanları sağlıklarını nasıl koruyacakları konusunda eğitmek ve onları dengeli beslenme, düzenli fiziksel egzersiz, tütün ve alkol kullanımının azaltılması vb. olumlu sağlık davranışlarına yönlendirmektir. Aşağıdakilerden hangisi bu programlardaki girişimlerden değildir
A)-Sağlık eğitimi, sağlık taramaları, danışmanlık hizmeti
B)-Gürültünün azaltılması, havalandırma, ışıklandırma
C)-Bireysel çalışma mekanlarının sağlanması ve koruyucu önlemler alınması gibi güvenli ve sağlıklı fiziksel ortamın sağlanması
D)-İşyerinde tütün kullanımın yasaklanması gibi sağlıklı yaşam davranışları için idari önlemler alınması
E)-Sauna, masaj salonu gibi destekleyici ortamların oluşturulması
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi İşyerinde Sağlık Eğitimi Uygulamaları arasında sayılmaz
A)-Bilgilendirme Eğitimleri
B)-Beceri/ Tutum/ Davranışa Yönelik Eğitimler
C)-Danışmanlık
D)-Bir program dahilinde gerçekleştirilen akraba eğitimleri
E)-
Soru 11- Dünyada uygulanan işyeri sağlık eğitimi programları arasında son yıllarda kullanımı giderek artan programlardan biri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından geliştirilen programın adı nedir
A)-SOBE
B)-LFL
C)-TLC
D)-ALC
E)-SOLVE
Soru 12- İşyerinde sağlığı geliştirme programı; sorunların tanılanmasından programın sonuçlarının değerlendirilmesine kadar olan bir dizi faaliyeti planlamayı gerektirir. Bu amaçla geliştirilen ve işyeri hekimleri ve işyeri hemşireleri tarafından etkin olarak kullanılan (Sağlığı geliştirme programı modeli) bu konuda geliştirilmiş modellerden biridir. Modelin dört temel bileşeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir
A)-Hazırlama, Planlama, Uygulama, Değerlendirme
B)-Hazırlama, Tanılama, Uygulama, Değerlendirme
C)-Tanılama, Planlama, Uygulama, Değerlendirme
D)-Tanılama, Planlama, Değerlendirme, Geri besleme
E)-Tanılama, Planlama, Uygulama, Geri besleme
Soru 13- Uygulama aşaması, planlama aşamasında yer alan içeriğin uygulanması ile ilgilidir ve programın harekete geçirilmesi olarak tanımlanır. Programın uygulanmasında aşağıdaki aşamalardan hangisi göz önüne alınabilir
A)-Orta ve üst düzey yöneticilerin programı değerlendirmeleri ve onaylamaları sağlanır
B)-Bütçenin ayarlanması
C)-Çalışanların programa kayıt yaptırmalarını sağlama
D)-Toplum sağlığı göstergelerinin iyileşmesi
E)-Program sonuçlarının panolarda duyurulması
Soru 14- İşyerlerinde sağlığı geliştirme programlarının en önemli stratejisi hangisidir
A)-Çalışanların programa kayıt yaptırmalarını sağlama
B)-Farkındalık yaratma
C)-Davranış değişimi
D)-Girişimlerin uygulanması
E)-Destekleyici bir çerçevenin oluşturulması önemli konular arasındadır
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Davranışları Değişim Stratejilerinden değildir
A)-Değişime hazırlık
B)-Referans güçler
C)-Hedef gözetme ve kamusal yönetim
D)-Destek/ teşvik ediciler
E)-Davranış sözleşmeleri

Toplam Soru Miktarı: 15