4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 8 ÜNİTE (a)

Soru 1- -(Çalışanların, işyerine gidişlerinde veya işyerinden dönerken güvenliklerine, iyi olmalarına ve sağlıklarına açık veya örtülü olarak meydan okuyan durumları içeren, kötü muamele gördüğü, tehdit edildiği saldırıya uğradığı olaylar) olarak tanımlamaktadır.bu tanımı yapan kurum hangisidir
A)-Türk Dil Kurumu
B)-Dünya Sağlık Örgütü
C)-Mesleki Sağlık ve Güvenlik Birliği
D)-Avrupa Komisyonu
E)-Türk Hemşireler Derneği
Soru 2- -(iş yapılan ortamlarda meydana gelen, bir kişiye ya da bir gruba karşı herhangi bir fiziksel saldırı, tehdit edici davranış, ya da sözlü tacizde bulunulmasıyla yaralanma, ölüm ve psikolojik hasara yol açan davranışlardır).bu tanımı yapan kurum hangisidir
A)-Türk Dil Kurumu
B)-Dünya Sağlık Örgütü
C)-Mesleki Sağlık ve Güvenlik Birliği
D)-Avrupa Komisyonu
E)-Türk Hemşireler Derneği
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi şiddetin yaygınlaşmasına etki eden unsurlardan değildir
A)-kadının ön planda olduğu sektörler
B)-iş değişiklikleri
C)-yalnız çalışanlar
D)-gece vardiyası çalışanlarıdır
E)-serbest meslekte çalışanlar
Soru 4- Şiddeti uygulayanlara göre işyerinde şiddet 4 başlık altında ele alınmaktadır Hangisi bunlardan değildir
A)-Çalışanın müşteri/tüketiciye uyguladığı şiddet
B)-Suça niyet ederek şiddet
C)-Müşteri/tüketicinin çalışana karşı uyguladığı şiddet
D)-İşverenin ya da çalışanın diğer bir çalışana uyguladığı şiddet
E)-Kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlardan dolayı meydana gelen şiddettir
Soru 5- Taksi şoförleri, güvenlik elemanları, gece ve yalnız çalışanlar hangi tür şiddet için riskli gruplardır
A)-Çalışanın müşteri/tüketiciye uyguladığı şiddet
B)-Suça niyet ederek şiddet
C)-Müşteri/tüketicinin çalışana karşı uyguladığı şiddet
D)-İşverenin ya da çalışanın diğer bir çalışana uyguladığı şiddet
E)-Kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlardan dolayı meydana gelen şiddettir
Soru 6- Mobbing terimi ilk olarak kimin tarafından kullanılmıştır
A)-Jean Piaget
B)-Konrad Lorenz
C)-Erikson
D)-Freud
E)-Leymann
Soru 7- Mobbing terimi ilk olarak hayvan davranışlarını ifade etmek amacıyla kullanılmıştır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- mobbing’i bir veya birkaç kişi tarafından yalnızca bir kişiyi hedef alan düşmanca, ahlak dışı ve sistematik iletişim biçimi olarak tanımlayan araştırmacı kimdir
A)-Jean Piaget
B)-Konrad Lorenz
C)-Erikson
D)-Freud
E)-Leymann
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisiMobbing’in özelliklerininden değildir
A)-Süreklilik ve sıklık
B)-Güçler arasında denge
C)-Mağduriyet
D)-Saldırganlık
E)-
Soru 10- Leymann, işyerinde psikolojik şiddet sürecinde, beş aşama belirlemiştirHangisi Bunlardan değildir
A)-Tanımlama aşaması
B)-Bireysel şiddet aşaması
C)-Saldırganlık aşaması
D)-Kurumsal güç aşaması
E)-İşine son verilme aşaması
Soru 11- İş yerinde mobbing aşamalarından değildir
A)-İş yerinde kritik bir olayın yaşanması ile saldırgan davranışların ortaya çıkması
B)-Yıldırmanın ortaya çıkması ve mağduru lekeleme çabaları
C)-Mağdura fiziksel şiddet uygulanması
D)-Ciddi travma
E)-kovulma
Soru 12- İşyerinde mobing ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Mobbingin nedenleri ise dört kategoride ele alınabilir.
B)-Büyük kurumlarda, küçük olanlara oranla daha sık mobbing yaşanmaktadır
C)-Mobbing genelde zorlayıcı ve rekabetçi iş ortamında görülür
D)-Kişisel nedenler asla kurumlarda mobbinge neden olmaz
E)-Mağdurlar, genellikle diğer insanlara göre daha duyarlı, şüpheci, kendilerine güveni az olan kişilerdir
Soru 13- Mobbingin nedenlerinden değildir
A)-kurumsal nedenler
B)-mağdurun özellikleri
C)-saldırganın özellikleri
D)-sosyal sistem ve sosyal etkileşim sürecinin özellikleridir
E)-toplumsal özellikler
Soru 14- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün gerçekleştirdiği işyeri şiddetinin yaygınlığı ile ilgili çalışmayla ilgili yanlış olan hangisidir
A)-çalışanlardan yarıdan fazlasının son 12 ay içersinde en az bir kez olmak üzere fiziksel veya sözlü şiddete maruz kaldığı
B)-Fiziksel şiddet oranının daha fazla olduğu
C)-psikolojik şiddet uygulayanlar arasında ilk sırayı çalışma arkadaşları almaktadır
D)-Fiziksel şiddeti uygulayanlar arasında ilk sırayı hastalar alırken
E)-erkekler arasında fiziksel saldırganlık oranı daha yüksektir
Soru 15- Şiddetin kaynağına göre yapılan sınıflandırma da Tip IV: Suça niyet ederek şiddete başvurmadır (kriminal şiddet). Nedeni sıklıkla hırsızlık olmakla birlikte işyerinde meydana gelen diğer tüm suç olayları bu tip şiddete neden olmaktadır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- HANGİSİ İŞYERİ ŞİDDETİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLERDENDİR
A)-Toplumsal
B)-Örgütsel
C)-Kişisel
D)-Hepsi
E)-
Soru 17- HANGİSİ ÇALIŞMA ALANINDA ŞİDDETİN UYGULANMASINA ETKİ EDEN DİĞER UNSURLARDIR
A)-Kadının Ön Planda Olduğu Sektörler
B)-İş Değişikliği
C)-Yalnız Çalışanlar
D)-Toplu Halde Çalışanlar
E)-
Soru 18- ŞİDDETE MARUZ KALANLA ŞİDDETİ UYGULAYAN ARASINDAKİ İLİŞKİYİ TEMEL ALAN BİRLİK HANGİSİDİR
A)-DSÖ
B)-OSHA
C)-Avrupa Komisyonu
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 19- HANGİSİ ŞİDDET DÜZEYİNE GÖRE YAPILAN SINIFLANDIRMALARDAN DEĞİLDİR
A)-Süreklilik Ve Sıklık
B)-Sözlü
C)-Fiziksel
D)-Ölümcül
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19