4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 4 ÜNİTE (a) YAŞAMDA KİŞİLERARASI ŞİDDET GÖRÜNÜMLERİ

Soru 1- Kişilerarası şiddet, DSÖ Avrupa Bölgesi nde 53 ülkede, 10-29 yaş arası bireylerde kaçıncı ölüm nedenidir
A)-3
B)-2
C)-4
D)-1
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi genç şiddetinde bireysel risk faktörlerinden biri olan psikolojik ve davranışsal özelliklerden değildir
A)-Nörolojik hasarlar
B)-Hiperaktivite
C)-İmpulsivite
D)-Davranış kontrolünde yetersizlik
E)-Dikkat problemleri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi genç şiddetinde bireysel risk faktörlerinden biri olan biyolojik özelliklerdendir
A)-Düşük kalp hızı
B)-Yüksek kalp hızı
C)-Anksiyete
D)-Korku
E)-Hepsi
Soru 4- Ekolojik model doğrultusunda genç şiddetinde hangisi ailesel risk faktörleri içindedir
A)-Suçlu arkadaşlar
B)-Gelir dengesizliği
C)-Erken çocukluk döneminde ebeveyn çatışması
D)-Yoksulluk, ekonomik krizler, hızlı demografik büyüme
E)-Çocuklukta istismara uğrama
Soru 5- Ekolojik model doğrultusunda genç şiddetinde hangisi çevresel risk faktörlerinden biridir
A)-AÇete-silah-madde birlikteliği
B)-Sosyal integrasyon-sosyal sermaye
C)-Kurallar, normlar
D)-Sorumluluk, güven
E)-Hepsi
Soru 6- Ruhsal travmaya, ihmale, şiddete maruz kalma çocuk ve gencin gelişimini ketler ve agresyon, şiddet ve diğer sorun davranışlara neden olur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Tüm toplumlarda; düşük sosyoekonomik gruplar, yoksulluk hiçbir zaman şiddet için risk faktörü olmamıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Çeşitli biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörler, gençlerin şiddet ve suç davranışlarına karışma risklerini artırmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bunlardandır
A)-Çocuklukta istismara uğrama
B)-Toplumda silahlanmanın serbest olması
C)-Alkol-madde kullanma
D)-Saldırgan veya suça karışmış akranlarla ilişki
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi gençleri şiddete karşı koruyucu faktörlerden değildir
A)-Sosyal becerilerin, benlik saygısının gelişmişliği
B)-Toplumsal katılım ve sosyal desteğe sahip olma
C)-Olumlu akran grupları içinde olma
D)-Aile üyeleriyle aktivitelerin paylaşılmaması
E)-Okulla iyi ilişki-bağlılık içinde olma
Soru 10- Şiddeti önleme çabaları, bireysel, ilişkisel, çevresel ve toplumsal düzeyde hedeflenmelidir. Okul, işyerleri, ceza yargı sistemi vb. farklı sektörlerin işbirliği içinde yapılmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Toplum, şiddetin diğer türlerine göre gençler arasındaki şiddeti daha geç farkeder
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Yaşam dönemleri içinde, insanın tüm yönlerden en hızlı, en keskin değişimlerd en geçtiği dönem gençlik dönemidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi gençlere karşı şiddetin yıkıcı etkilerinden biri değildir
A)-Okuldan kaçmalar
B)-Madde kullanımı
C)-Kompulsif yalan söyleme
D)-Araç kullanma
E)-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi gençleri şiddete karşı koruyucu faktörlerdendir
A)-Toplumsal katılım ve sosyal desteğe sahip olma
B)-Yaşam boyu yaklaşım ile risk faktörleri hakkında bilgi temelini artırma
C)-Sosyal becerilerin, benlik saygısının gelişmişliği
D)-Aile üyeleriyle aktivitelerin paylaşımı
E)-Hepsi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi genç şiddetinde toplumsal risk faktörlerindendir
A)-Demografik ve sosyal değişimler
B)-Medya (video oyunları, internet)
C)-Hızlı demografik büyüme, artan şehirleşme
D)-İşsizlik, yetersiz barınma gelir dengesizliği
E)-Hepsi
Soru 16- Hangisi gençleri şiddete karşı koruyucu faktörlerden biri değildir
A)-toplumsal katılım ve sosyal desteğe sahip olma
B)-okulla iyi ilişkiler içinde olma
C)-benlik saygısının gelişmiş olması
D)-sosyal adaletsizliğe maruz kalma
E)-olumlu akran grupları içinde olma
Soru 17- Hangisi gençlere yönelik şiddette çevresel risk faktörlerinden biri değildir
A)-çete,madde
B)-sosyal integrasyon
C)-başarı rekabeti
D)-normlar
E)-hiçbiri
Soru 18- Hangisi gençleri şiddete karşı koruyucu faktörlerden değildir
A)-Akademik başarı
B)-ebeveyn gözetimi
C)-olumlu akran ilişkileri içinde olma
D)-politik yapılar
E)-emosyonel kontrol
Soru 19- Hangisi gençlerde ilişkisel risk faktörlerinde ailenin etkilerinden değildir
A)-Tek ebeveynli aile yapısı
B)-annenin ilk doğumunda yaşı
C)-ailede fazla çocuk sayısı
D)-düşük zeka ve akademik başarı düzeyi
E)-ebeveyn çatışması
Soru 20- Hangisi gençlere yönelik şiddette toplumsal risk faktörlerinden değildir
A)-gelir dengesizliği
B)-politik yapılar
C)-çocuklukta istismara uğrama
D)-demografik ve sosyal değişimler
E)hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 20