4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 14 ÜNİTE

Soru 1- şiddete uğrayan bireyin ilk karşılaştığı grup hangisidir
A)-sağlık personelleri
B)-öğretmenler
C)-polis
D)-asker
E)-
Soru 2- aş.hangisi sağlık çalışanlarının k.a.şiddetle mücadelede önemli rol ustlenmelerinin nedeni degildir
A)-k.a.şiddetin bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığı uzerinde önemli etkileri vardır
B)-şiddete ugrayan kişinin profili ne olursa olsun,ogretmenler çoğunlukla ilk karşılaşılan konumdadır
C)-şiddete ugrayan bireyin takibini yapmak ilişkili başka sağlık sorunununda belirlenmesini saglar
D)-k.a.şiddete yanıt verebilmek sağlık bakım hizmetleri nin genel niteliğini yükseltir
E)-
Soru 3- hangisi sağlık bakım çalışanlarının k.a.şiddete karşı yapması gereken anahtar öğeler arasındadır
A)-Şiddet belirtilerini bilme
B)-sonuçlarını kaydetme
C)-bireyi dinleme
D)-izlem takip
E)-hepsi
Soru 4- uluslararası sozlesmelerde sağlık çalışanlarının sorumlulukları kaç başlık altında toplanır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 5- aş.hangisi sağlık çalışanlarının k.a.şiddetle mucadeledeuygun yaklaşımlarda bulunabilmelerinde önemli noktalardandır
A)-sağlık personelinin kendini tanıması
B)-sağlık personelinin şiddeti tanıması
C)-k.a.şiddetle mücadele politika veprogramlarinin amaç kapsam ve bunlar doğrultusunda kendi sorumluluklarını bilmesidir
D)-sağlık personelinin toplumu tanıması
E)-hepsi
Soru 6- hangisi hemşirelerin 1.önlem düzeyde sorumluluğudur
A)-doğum oncesi ve gebelik surecine odaklanan girişimler bulunur
B)-adolesan hamileler
C)-sigara alkol bağımlısı
D)-bakım ve rehabilitasyon hizmet sunumu
E)-
Soru 7- hangisi 2.önlem düzeyinde yer almaz
A)-bebeğin bakımı
B)-şiddete yol açan risk faktörleri
C)-adölesan hamileler
D)-madde kullanıcıları
E)-
Soru 8- sağlık çalışanlarının k.a.Şiddet mağdurlarının yaklaşımında uyulması gereken etik ilkeler neleridir
A)-mahremiyetin sağlanması
B)-otonomiye değer verilmesi
C)-bireyin kararına saygı gösterilmesi
D)-hepsi
E)-
Soru 9- hangisi sağlık sisteminde k.a.siddete karşı girişimler den sağlık kurumları duzeyi içerisinde yer alır
A)-politika yapıcılar
B)-kamu yöneticileri
C)-hastaneler
D)-itfaiyeler
E)-okullar
Soru 10- sağlık kurumlarinin öncelikli gorevi nedir
A)-guvenlik sağlama
B)-barışçıl kurum kültürü
C)-huzurlu kurum kültürünü gelistirmek
D)-hepsi
E)-
Soru 11- kişilerarası şiddet herkes için travmatik ve zorlu bir durumdur. Bu doğrultuda sağlık çalişanlarının desteklenmesi de önem taşır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- sağlık çalışanları , kişilerarası şiddet sorununu hiç ele almaz yada az önemserse hangisi olur
A)-sorumluluk sağlık çalışanın değil
B)-Sağlık çalışanını şiddet ilgilendirmez
C)-Bireylerin ihmal edilmelerinde ve zarar görmelerinde pay sahibi olurlar
D)-Hepsi
E)-
Soru 13- sağlık sisteminde kişilerarası şiddette karşı farklı düzeylerde girişimler , hangisidir
A)-Sağlık bakım çalışanları düzeyinde
B)-sağlık kurumları
C)-Sağlık politikaları düzeyinde
D)-hepsi
E)-
Soru 14- kişilerarası şiddet , sağlık bakım çalışanları düzeyinde hangisi yok
A)-şiddet belirtilerini bilme
B)-Şiddet sonuçlar hakkında bireye bilgi verme
C)-Güvenlik pılanı yapmasında yardım etme
D)-İzlem ve takip
E)-Güvenlik pılanı konu değildir
Soru 15- sağlık kurumlarının kişilerarasışiddete karşi girişimleri , eğer girişimlerin uygulamalara entegre edilmesine kılavuzluk eden konuyla ilgili ...... ........ yoksa sınırlı etki sağlayacaktır. Boşluğu doldurun
A)-Sağlık politikası
B)-Koruyucu
C)-Okul
D)-Eğitim
E)-Yönetim Politikası
Soru 16- uluslararası sözleşmede sağlık çalışanların sorumlulukları hangisi değil
A)-Veri toplama
B)-Koruma ve destek
C)-Önleme
D)-Politıkaların günlük uygulamalara entegre edilmemesi
E)-Pilitikaların günlük uygulamalara entegre edilmesi
Soru 17- sağlık çalışanlarının yapmaları gerekenlerden hangisi değildir
A)-Risk değerlendirme
B)-Şiddet mağdurlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarını belirleme
C)-Şiddet mağdurlarının gerektiğinde sevk süreçlerini gerçekleştirme
D)-Şiddet mağdurları ile etkili terapötik iletişim kurma
E)-Terapötik iletişim kurulmaz
Soru 18- kişilerarası şiddet mağdurlarına yaklaşımında esaslarda hangisi değildir
A)-Duyarlı ve destekleyici tutum
B)-Sahici, enpati
C)-Yargılayıcı
D)-Öğüt vermemek
E)-Bireyin güçlü yanlarını farketmesini sağlamak
Soru 19- Şiddete uğrayan bireylerin ilk karşılaştığı meslek grubu
A)-Polis
B)-Sağlık Personeli
C)-Adli tıp personeli
D)-hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 20- Sağlık çalışanlarının kişilerarası şiddetle mücadelede, önemli rol üstlenirler
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Sağlık sisteminde şiddete karşı girişimler, farklı düzeylerde geliştirilmelidir. Hangisi bu düzeylerdendir
A)-Sağlık bakım çalışanları düzeyinde
B)-Sağlık kurumları düzeyinde
C)-Sağlık politikaları düzeyinde
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 22- Uluslararası sözleşmelerde sağlık çalışanlarının sorumlulukları 3 başlıkta toplanmaktadır. Hangisi bunlardan biri değildir
A)-Politikaların günlük uygulamalara entegre edilmesi ve veri toplanması
B)-Önleme
C)-Koruma ve destek
D)-Araştırma
E)-Hiçbiri
Soru 23- Sağlık çalışanlarının Kişilerarası şiddetle mücadelede uygun yaklaşımlarda bulunabilmelerinde ki önemli noktalar hangisidir
A)-Sağlık personelinin kendini tanıması
B)-Sağlık personelinin şiddeti tanıması
C)-Kişilerarası şiddetle mücadele politika ve programlarının amacını, kapsamını ve bu doğrultuda kendi sorumluluklarını bilmesi
D)-Sağlık personelinin toplumu tanıması
E)-Hepsi
Soru 24- Sağlık çalışanlarının Kişilerarası şiddete karşı etkili mücadele yapabilmesi için temel prensipler hangileridir
A)-Şiddet mağdurunun belirlenmesi ve klinik bakım
B)-Kişilerarası şiddet ile ilgili eğitimler
C)-Hepsi
D)-Hizmetlerin sunulmasıyla ilgili politika ve programlar hazırlanması
E)-Şiddet olgularının bildirim zorunluluğu
Soru 25- Sağlık çalışanlarının Kişilerarası şiddet mağdurlarına yaklaşımında esaslar dan hangisi değildir
A)-Duyarlı ve destekleyici tutum, sağlık personeline güven duyulması ve yaşadığı olumsuz deneyimi anlatmasına izin verir
B)-Risk değerlendirmesi yapma
C)-Sahici empatik karşısındakine inandığını hissettiren bir yaklaşım
D)-Yargılayıcı olmamak kabul edildiği hissini, rahatlamasını, suçlu hissetmemesini sağlar
E)-Kararını vermesine teşvik edilmesi, kararına saygı duyulması
Soru 26- Şiddete karşı erken önlemler, risk faktörlerinin ortaya çıkışını durdurmak ve koruyucu faktörlerin geliştirilmesi hedeflendiğinde etkili ve umut vaat eden sonuçlar ortaya çıkarmıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 27- Hemşirelik mesleği, şiddete karşı, etkili önleme programlarını geliştirebilecek, biyopsikososyal perspektife dayalı bilgi temelini geliştirmede, yaygınlaştırmada ideal bir konumdadır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 27