3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT VİZE (c)

Soru 1- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
A)-Özel hastaneleri Sağlık Bakanlığına bağlamıştır
B)-Üniversite hastanelerinin kapanmasına neden olmuştur
C)-Aile hekimliklerini Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlamıştır
D)-Hastanelerin özelleştirilmesine yol açmıştır
E)-Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin özel hastaneler gibi işletilmesini esas almıştır
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisinde değişen Hemşirelik Kanunu’nun geçici maddesinde yer verilmiştir
A)-Sağlık memurlarına bir defaya mahsus hemşire unvanı verilmesi
B)-Meslek liselerinin üç yıl süre ile yeniden açılması
C)-Hemşirelerin sağlık memuru olarak çalışması
D)-Ebelere bir defaya mahsus hemşire kadrosu verilmesi
E)-Eş değer eğitim alan sağlık memurlarına hemşire unvanı verilmesi
Soru 3- Hemşirelik Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır
A)-Hemşirelik Kanunu’nda görevler ayrıntılı bir şekilde yer alır
B)-Hemşirelik Kanunu mesleki uygulamaları güvence altına alır
C)-Hemşirelik Kanunu hemşireliğin meslek haklarını içerir
D)-Hemşirelik Kanunu 2007 yılında güncellenmiştir
E)-Hemşirelik Kanunu 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanunu nda yapılan değişiklik hükümleri içinde yer alır
A)-Hemşirelerin ev ziyaretleri yapmaları
B)-Hemşirelerin hekim tedavilerini uygulamaları
C)-Hemşirelerin aşı uygulamaları yapmaları
D)-Hemşirelerin hemşirelik girişimlerini uygulamaları
E)-Hemşirelerin resen pansuman yapmaları
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanunu nda yapılan değişikliklerde yer alır
A)-Hemşireler acil hâllerde resen pansuman yaparlar
B)-Hemşireler ev ziyaretlerinde bulunurlar
C)-Hemşireler çiçek aşısı yapmakla yükümlüdür
D)-Hemşireler deri altına enjeksiyon yaparlar
E)-Hemşireler yazılı tedavileri uygular
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanunu’nda yapılan değişiklikler arasında değildir
A)-Sağlık memurlarına hemşire unvanının verilmesi
B)-25 yaş sınırının kaldırılması
C)-Uzman hemşire tanımına yer verilmesi
D)-Kazanılmış haklar saklı tutulması
E)-Hemşirelik hizmetlerinin Bakım Müdürleri tarafından yönetilmesi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanunu’nda yapılan değişikliklerden değildir
A)-Eğitimin lisans düzeyinde tanımlanması
B)-Serbest çalışma hakkının tanınması
C)-Uzman hemşirenin tanımı
D)-Cinsiyet ayrımının kaldırılması
E)-Yaş sınırının kaldırılması
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi değiştirilen Hemşirelik Kanunu nda yer almaz
A)-Diplomaların Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi
B)-Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına hemşire unvanı verilmesi
C)-Lisans mezunlarına hemşire unvanı verilmesi
D)-Lisansüstü mezunlara uzman hemşire unvanı verilmesi
E)-Uzman hemşirelere yetki belgesi verilmesi
Soru 9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi hemşirelik yönetimi ile ilgili olarak Hemşirelik Kanunu maddeleri içinde yer almaz
A)-Hemşirelik yönetiminde lisans ve yüksek lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır
B)-Hemşirelik yönetiminde lise mezunlarının rüçhan hakkı vardır
C)-Hemşirelik yönetiminde lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır
D)-Hemşirelik yönetiminde lisansüstü mezunların rüçhan hakkı vardır
E)-Hemşirelik yönetiminde yüksek lisans mezunlarının rüçhan hakkı vardır
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Kanunu nda yer alan uzman hemşire ile ilgili en doğru ifadedir
A)-Uzman hemşire olmak için hemşirelikte lisans üstü eğitim almak gerekir
B)-Uzman hemşire olmak için özel bir alana özgü belirli süre eğitim almak gerekir
C)-Uzman hemşire olmak için lisans eğitime sahip olmak gerekir
D)-Uzman hemşire olmak için doktora programından mezunu olmak gerekir
E)-Uzman hemşire olmak için yüksek lisans programından mezunu olmak gerekir
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Yönetmeliklerin genel tanımı için doğru ifadedir
A)-Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanır
B)-Yönetmelikler yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır
C)-Yönetmeliklerin hepsi Resmî Gazete de yayımlanır
D)-Yönetmeliklerle tüzükler aynı anlama gelir
E)-Yönetmelikler dayanaklarını kanunlardan alırlar
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi gerçek meslek kriterleri arasında yer almaz
A)-Mesleki uygulamalara karar verme
B)-Mesleki uygulamalarını yönetme
C)-Meslek eğitiminin üniversiter düzeyde olması
D)-Mesleki bir örgüte sahip olma
E)-Mesleği usta çırak ilişkisi ile öğrenme
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Yönetmeliği nin kapsamı için doğru ifadedir
A)-Yönetmelik kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireleri kapsar
B)-Yönetmelik hemşirelik hizmeti sunulan tüm alanlarda çalışan hemşireleri kapsar
C)-Yönetmelik Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerini kapsar
D)-Yönetmelik kamu hastanelerinde çalışan hemşireleri kapsar
E)-Yönetmelik özel hastane çalışan hemşireleri kapsar
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Yönetmeliği nin tanımlar bölümünde yer almaz
A)-Hemşirelik tanılama süreci
B)-Başhemşire
C)-Yetki belgeli hemşire
D)-Uzman hemşire
E)-Gözetmen hemşire
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisine yönetmelikte hemşirelik hizmetlerinin kapsamında yer verilmemiştir
A)-Toplum sağlığının geliştirilmesi
B)-Etik ilke ve standartların gözetilmesi
C)-İnsan kaynakları ve bakım ortamının yönetimi
D)-Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanması
E)-Sağlık hizmetlerinin maliyeti çalışmalarına katılması
Soru 16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yönetmeliğe göre doğru değildir
A)-Gözetmen hemşire başhemşirenin olmadığı zamanlarda çalışır
B)-Sorumlu hemşire ve gözetmen hemşireyi başhemşire belirler
C)-Sorumlu hemşire olmak için en az 5 yıl çalışmak gerekir
D)-Başhemşire olmak için en az lisans diplomasına sahip olmak gerekir
E)-Sorumlu hemşire olmak için alanında uzman hemşire diploması gerekir
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi hasta tedavisi ile ilgili hemşirenin görev tanımında yer almaz
A)-Hekimler tedavi kararlarını hemşirelere danışarak alırlar
B)-Hemşireler, hekim kararlarının hasta açısından uygunluğunu değerlendirir
C)-Hemşireler hekim tarafından verilen kararları kesinlikle uygular ve kaydeder
D)-Hemşireler hekimin kararını sorgulama ve değerlendirme yetkisine sahip değildir
E)-Hemşireler hastaya zarar vereceğini öngördükleri kararı kesinlikle uygulamaz
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin görev tanımı içinde yer almaz
A)-Lüzumu hâlinde ilaçları kurum protokollerine göre uygulaması
B)-Hekimin tedavi kararına ilişkin görüş bildirmesi
C)-Hemşirelik girişimlerinin uygulanması
D)-Acil durumlarda hekimin yazılı istemini kabul etmesi
E)-Hasta güvenliğine ilişkin önlem alması
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi başhemşire ile ilgili doğru ifadedir
A)-Başhemşire herhangi bir yöneticiye sorumlu değildir
B)-Başhemşire kurumun üst yönetimine karşı sorumludur
C)-Başhemşire mütevelli heyetine karşı sorumludur
D)-Başhemşire hastane yöneticisine karşı sorumludur
E)-Başhemşire hastane başhekimine karşı sorumludur
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi başhemşirenin görevleri arasında yer almaz
A)-Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkı vermek
B)-Hemşirelik bütçesini yapmak
C)-Hemşirelerin sayı ve niteliğini belirleme
D)-Acil durum planları yapmak
E)-Hastanenin stratejik planını yapmak
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi başhemşirenin görevleri arasında yer almaz
A)-Kritik durumlarda hekime danışarak hemşireye yardımcı olma
B)-Danışmanlık ve bilirkişilik yapma
C)-Sağlık değerlendirmeleri yapma
D)-Hasta ve hasta ailesine eğitim yapma
E)-Sağlık eğitim programları yapma
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi Alma-Ata Bildirgesi nde belirtilen temel sağlık hizmetleri kapsamındaki ilkelerden birisi değildir
A)-Eşitlik
B)-Ülke koşullarına uygunluk
C)-Sektörler arası iş birliği
D)-Kademesiz kesintili hizmet
E)-Öz sorumluluk
Soru 23- 1978 yılında Alma-Ata da düzenlenen 1. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nda değinilen konular Türkiye de ilk defa hangi yasal düzenleme ile ele alınmıştır
A)-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Yasası
B)-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
C)-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D)-224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun
E)-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi Alma Ata Bildirgesi’nde, tüm ülkelerin sağlık kurum ve kuruluşlarınca toplumunun her kesimine eşit bir biçimde ulaştırması gereken minimal hizmetler arasında yer almamıştır
A)-Temiz ve yeteri kadar su sağlanması
B)-Sağlık eğitimi ve halkın, sağlık yönünden bilinçlendirilmesi
C)-Ailelerin çocuk sahibi olmasının teşvik edilmesi
D)-Bağışıklama hizmetleri
E)-Salgın hastalıkların kontrolü
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi 1.Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nda görüşülen ortak kararlar arasında değildir
A)-Bütün insanlar, toplumsal ve ekonomik anlamda üretken bir yaşam sürdürebilecekleri sağlık düzeylerine kavuşturulmalıdır
B)-Zenginler ile yoksullar arasındaki dengesizlik giderilmelidir
C)-Temel sağlık hizmetleri yaklaşımı, tüm dünyada kabul edilebilir bir sağlık düzeyine ulaşmada vazgeçilmez önem taşımaktadır
D)-Sağlık kaynakları daha eşit bir şekilde dağıtılmalıdır
E)-Konferansa katılan ülkelerin eğitim harcamalarında kısıtlamaya gidilmelidir
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi II. Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Konferansı nda hemşire ve ebeler için ortaya çıkan öneriler arasında yer almamaktadır
A)-Aile merkezli toplum hemşireliği ve ebeliği programların ve servislerin uygun olduğu yerde, aile sağlığı hemşiresini içerecek şekilde yerleştirmek ve geliştirmek için olanakların araştırılması
B)-Politikaların geliştirilmesi ve yürütülmesinin her safhasında ebelik ve hemşireliğin karar alma mekanizmasına katılmalarının sağlanması
C)-Hekimlerin tıbbi işlemlerine yardım düzeylerinin artırılması
D)-Özellikle işe alma politikalarında, cinsiyet ve statü konularının ve tıp mesleklerinin baskılarının saptanması
E)-Halk sağlığı, sağlık seviyesinin yükseltilmesi ve toplumun geliştirilmesinde hemşirelerin ve ebelerin rollerinin arttırılması
Soru 27- Aşağıdaki uluslararası toplantılardan hangisinde "Herkes İçin Sağlık Bölgesel Hedeflerine ulaşmak için hemşirelikte gereken değişikliklerin yapılmasında hemşirelere yardım etmeye yönelik olarak hükûmetler ve sağlık konusunda ulusal karar vericilerin acilen harekete geçmesi" gerektiği dile getirilmiştir
A)-I. Avrupa Hemşirelik Konferansı
B)-I. Uluslararası Sağlık Konferansı
C)-DSÖ Uluslararası Temel Sağlık Konferansı
D)-Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı
E)-II. Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Konferansı
Soru 28- Aşağıdaki konulardan hangisi I. Avrupa Hemşirelik Konferansı nda görüşülüp karara bağlanmamıştır
A)-Hemşireler; yerel, bölgesel ve ulusal sağlık hizmetlerinin planlama ve yönetiminde karar verme sürecine katılmalıdır
B)-Hemşirelik uygulamalarını geliştirmeye yönelik araştırmalar; araştırma politikaları ve finansal destek yaratılarak cesaretlendirilmelidir
C)-Hemşirelerin; temel sağlık hizmetlerindeki yeni rollerini ortaya koymaya yönelik yeterince özerk uygulama yapabilmeleri için politikalar benimsenmelidir
D)-Hemşireler, bireylerin, ailelerin ve toplumun, kendine güvenir hâle gelmek ve sağlıklarının gelişiminde sorumluluk almalarında daha fazla rol oynamalıdırlar
E)-Ülkelerin kendi içlerinde insanların sağlık düzeylerinde süregelen eşitsizlikler; politik, sosyal, ekonomik olarak kabul edilemez ve bu konu hemşireleri ilgilendirmez
Soru 29- I. Avrupa Hemşirelik Konferansı nda yayınlanan bildirge aşağıdakilerden hangisidir
A)-Lizbon Bildirgesi
B)-Ottowa Bildirgesi
C)-Viyana Bildirgesi
D)-Alma-Ata Bildirgesi
E)-Münih Deklerasyonu
Soru 30- II. Avrupa Hemşireler ve Ebeler Konferansı nda yayınlanan deklerasyon aşağıdakilerden hangisidir
A)-Münih Deklerasyonu
B)-Adelaide Deklerasyonu
C)-Alma-Ata Deklerasyonu
D)-Jakarta Deklerasyonu
E)-Viyana Deklerasyonu
Soru 31- Münih Deklerasyonu nun ana teması aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir
A)-Herkese Sağlık 21 Hedefleri
B)-Hemşireler Ve Ebeler Sağlık İçin Bir Güç
C)-38 Bölgesel Hedef
D)-Herkese Sağlık 2000
E)-Etkinliğe Doğru Eylem

Toplam Soru Miktarı: 31