3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT VİZE (b)

Soru 1- I. Sağlık ocağı/evlerinin yetersiz olması. İİ. Hemşire sayısının yetersiz olması III. Hemşirelerin uzmanlaşması IV. Hemşirelerin kırsal bölgelere gitmek istememesi V. Lojman ve altyapı hizmetlerinin yetersiz olması. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 1980 öncesinde hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerinde etkin rol alamamasının nedenini açıklamaktadır
A)-I, II ve V
B)-I ve V
C)-I, II, IV ve V
D)-III ve IV
E)-I, II, III, IV ve V
Soru 2- Sağlık reformu çalışmaları hangi coğrafyada başarısızlıkla sonuçlanmıştır
A)-Baltık ülkelerinde
B)-Çin’de
C)-Latin Amerika ülkelerinde
D)-Dağılan Doğu Bloğu ülkelerinde
E)-Orta Avrupa ülkelerinde
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı gerekçe başlıkları arasında yer almamaktadır
A)-Yönetim sistemleri ile ilgili gerekçeler
B)-Mevzuat ile ilgili gerekçeler
C)-İnsan gücü il ilgili gerekçeler
D)-Politik gerekçeler
E)-Demografik gerekçeler
Soru 4- Performansa dayalı ek ödeme sisteminde hangi sağlık meslek grubunun girişimleri puanlandırılmıştır
A)-Ebelerin
B)-Fizyoterapistlerin
C)-Sosyal Hizmet Uzmanlarının
D)-Hemşirelerin
E)-Hekimlerin
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesinde ve süresince atılan önemli adımlardan biri değildir
A)-Yeşil kart uygulaması
B)-Hekimlere zorunlu hizmet getiren düzenleme
C)-Kamu sağlık kurumlarına ait taşınmazların devrine ilişkin düzenleme
D)-Hekimlerin kamuda tam gün çalışmalarına ilişkin düzenleme
E)-Sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin düzenleme
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi karar sürecinde etkili bilgiye erişimi sağlayan sağlık bilgi sistemi uygulamaları arasında sayılamaz
A)-Ulusal Organ Nakli Bekleme Sistemi
B)-SABİM
C)-Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
D)-MHRS
E)-Sağlık. Net
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlık insan gücü alanında Program kapsamında atılan adımlar arasında sayılamaz
A)-Nitelikli hemşire yetiştirilmesi
B)-Sağlık insan gücü yetiştirmek üzere yeni okulların açılması
C)-Hekimlere zorunlu devlet hizmeti getirilmesi
D)-Sağlıkla ilgili eğitim veren kurumların kontenjanlarının artırılması
E)-Yabancı sağlık çalışanı istihdamı
Soru 8- Sağlıkta Dönüşüm Programı nın ilk gündeme geldiği esnada ve öncesindeki konjonktürle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir
A)-Sağlıkta reform çalışmaları, ilk kez ülke ölçeğinde sivil hükûmet tarafından hayata geçirilmiştir
B)-Sağlıkta reform tüm dünyada yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak gündemdedir
C)-Ülke ekonomik krizlerle boğuşmaktadır
D)-Ülkede politik istikrarsızlık söz konusudur
E)-Ülke ekonomisinde genel eğilim 24 Ocak Kararları ile belirlenmiştir
Soru 9- Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
A)-Program ülkenin belirli bir bölgesinde uygulamaya geçirilmiştir
B)-Program, birinci basamakta dahi tedavi edici hizmetlere odaklanmıştır
C)-Program, uluslararası kurum ve kuruluşların itirazlarına rağmen hayata geçirilmiştir
D)-Program, bilgi sistemleri oluşturma başlığında yetersiz kalmıştır
E)-Süreç boyunca siyasi yönetimler programla ilgili olarak farklı tutum almışlardır
Soru 10- Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Aile Sağlığı Birimlerinde çalışan hemşireler için uygun görülen adlandırma hangi şıkta doğru verilmiştir
A)-Aile Sağlığı Elemanı
B)-Aile Hemşiresi
C)-Aile Hekimi Yardımcısı
D)-Toplum Sağlığı Hemşiresi
E)-Halk Sağlığı Hemşiresi
Soru 11- Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek amacıyla aşağıdakilerin hangisi oluşturulmuştur
A)-Yüksek Sağlık Şurası
B)-Tıpta Uzmanlık Kurulu
C)-Sağlık Politikaları Kurulu
D)-Sağlık Meslekleri Kurulu
E)-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Soru 12- Yukarıdaki organizasyon şemasında boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi gelmelidir
A)-Tıbbi Hizmetler Müdürü
B)-Başhemşire
C)-İdari Hizmetler Müdürü
D)-Bakım Hizmetleri Müdürü
E)-Genel sekreter
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bölümlerinden biri değildir
A)-Bağlı Kuruluşlar
B)-Hizmet Birimleri
C)-Merkez Teşkilatı
D)-Bakanlık Teşkilatı
E)-Taşra Teşkilatı
Soru 14- Kamu Hastane Birlikleri, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin hangi bölümünde yer almaktadır
A)-Bakanlık Teşkilatı
B)-Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı
C)-Hizmet Birimleri
D)-Taşra Teşkilatı
E)-Bağlı Kuruluşlar
Soru 15- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Hastaneleri hangi kuruma bağlanmıştır
A)-İlçe Sağlık Müdürlükleri
B)-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
C)-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
D)-Sağlık Politikaları Kurulu
E)-İl Sağlık Müdürlükleri
Soru 16- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Hastaneleri il düzeyinde aşağıdakilerin hangisine bağlanmıştır
A)-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
B)-Kamu Hastaneleri Birliği
C)-İlçe Sağlık Müdürlükleri
D)-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
E)-İl Sağlık Müdürlükleri
Soru 17- İl Sağlık Müdürlükleri
A)-6
B)-2
C)-3
D)-5
E)-4
Soru 18- Yeni yapıda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde hemşirelik hizmetleri hangi pozisyona bağlanmıştır
A)-Bakım Hizmetleri Müdürü
B)-Otelcilik Hizmetleri Müdürü
C)-Tıbbi Hizmetler Müdürü
D)-Başhemşirelik
E)-Hastane Yöneticisi
Soru 19- - Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının hem eski hem de yeni merkez teşkilatında yer almaktadır
A)-Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel Müdürlüğü
B)-Kanserle Savaş Daire Başkanlığı
C)-Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı
D)-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
E)-Verem Savaş Daire Başkanlığı
Soru 20- Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı hedefine hangi düzenleme ile tam anlamıyla ulaşılmıştır
A)-Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun
B)-Ülkemiz Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Teşvik Mevzuatı
C)-Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun
D)-Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
E)-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Toplam Soru Miktarı: 20