3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT VİZE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sağlık hakkını tanımlayan düzenlemeler içinde yer almaz
A)-Avrupa Sosyal Şartı
B)-Evrensel İnsan hakları Bildirgesi
C)-Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Bildirgesi
D)-Avrupa Birliği Federasyonu
E)-Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Soru 2- Aşağıdaki hangi düzenleme içeriğinde, sağlıkla ilgili olarak çevrenin korunması ve çevre sağlığına yer verir
A)-Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası
B)-Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası
C)-Avrupa Sosyal Şartı
D)-Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi
E)-Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin sunumunu farklılaştıran temel faktördür
A)-Sağlık politikaları boyutu
B)-Toplumsal cinsiyet boyut
C)-Tıp bilimi ve bilimsel boyut
D)-Sağlık hizmetlerinin yönetim boyutu
E)-Sağlık insan gücü boyutu
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi sağlık politikaları tarafından etkilenmez
A)-Sağlık insan gücü istihdamı
B)-Sağlık hizmetlerinin sunum şekli
C)-Sağlık hizmetlerinin finansmanı
D)-Sağlık hizmetlerinin özellikleri
E)-Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özelliklerinden değildir
A)-Hizmet rastlantısaldır önceden tahmin edilemez
B)-Hizmetlerin çıktısı paraya çevrilemez
C)-Hizmetlerin üretimi ve tüketimi eş zamanlı gerçekleşir
D)-Hangi hizmetin alınacağını hizmeti alanlar belirler
E)-Hizmetin sonuçlarının tanımı ve ölçümü zordur
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı toplumsal olgu olarak ele alan özellikleri içinde yer almaz
A)-Sağlık hizmetleri ekip odaklı sunulur
B)-Sağlık doğuştan kazanılan bir insan hakkıdır
C)-Sağlık hizmetleri kamu kuruluşları ile sunulur
D)-Sağlık hizmetleri finansmanı bireyler tarafından karşılanır
E)-Sağlık hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanır
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı bireysel olgu olarak ele alan politikaların içinde yer almaz
A)-Hizmetler piyasanın arz talep kurallarına uygun sunulur
B)-Hizmetlerin sunumu genel olarak özel sektöre bırakılır
C)-Kişisel ekonomik güçleri oranında hizmetlerden yararlanır
D)-Hizmetlerin sunumunda ekonomik kazanç güdülmez
E)-Hizmetlerin ödemeleri cepten sağlanır
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden sorumlu meslekler içinde yer almaz
A)-Fizyoterapistler
B)-Hemşireler
C)-Hekimler
D)-Diş hekimleri
E)-Sağlık fizikçileri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi sağlık insan gücü planlama yöntemi değildir
A)-Sağlık İhtiyaçları Yöntemi
B)-Sağlık Talebi Yöntemi
C)-Hizmet Hedefleri Yöntemi
D)-Sağlık Analizi Yöntemi
E)-İnsangücü Nüfus Oranı Yöntemi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım ihtiyaçlarının tümü karşılanabilir varsayımına dayanan sağlık insan gücü planlama yöntemidir
A)-Sağlık İhtiyaçları Yöntemi
B)-Hizmet Hedefleri Yöntemi
C)-Sağlık Talebi Yöntemi
D)-Sağlık Analizi Yöntemi
E)-İnsangücü Nüfus Oranı Yöntemi
Soru 11- Aşağıdaki hangi sağlık insangücü planlama tanımı, sağlık çalışanlarının kariyer gelişimini kapsar
A)-Sağlık insan gücü planlama
B)-Sağlık insangücü geliştirme
C)-Uyumlaştırılmış sağlık insan gücü
D)-Sağlık insangücü mikro planlama
E)-Sağlık insangücü makro planlama
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti’nin ilk kurulan Bakanlıklardan birisi olmasını açıklar
A)-Sağlık ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini
B)-Osmanlı İmparatorluğu nun yıkıldığını
C)-Kurtuluş Savaşı nın devam ettiğini
D)-Yönetimde hekim yöneticilerin yer aldığını
E)-Sağlık hizmetlerine öncelik ve önem verildiğini
Soru 13- Dr.Refik Saydam döneminde hükûmetin ve hekimlerin ortak önceliğini aşağıdakilerden hangisi tanımlar
A)-İyileştirici sağlık hizmetleri
B)-İlaç sektörünün geliştirilmesi
C)-Bulaşıcı hastalıklar ile savaş
D)-Hastanelerin kurulması
E)-Koruyucu sağlık hizmetleri
Soru 14- Koruyucu sağlık hizmetleri açısından ilk ve kapsamlı yasal mevzuat aşağıdakilerden hangisidir
A)-Umumi Hıfsızsıhha Kanunu
B)-1961 Anayasası
C)-Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu
D)-Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun
E)-Tababet ve Şuabatı Sa’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Soru 15- Hasta bakıcı hemşire ilk olarak hangi yasal metinde tanımlanmıştır
A)-Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
B)-Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu
C)-Hemşirelik Kanunu
D)-663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
E)-Hemşirelik Yönetmeliği
Soru 16- Ziyaretçi hemşire unvanının kimlere verileceği hangi kanunda tanımlanmıştır
A)-663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
B)-Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
C)-Hemşirelik Kanunu
D)-Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu
E)-Hemşirelik Yönetmeliği
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu’nda yer almaz
A)-Sevk sisteminin kurulması
B)-Sağlık sigortası kurulması
C)-Sağlık personelinin tam gün çalışması
D)-Sağlık hizmetlerinin köylere kadar yaygınlaştırılması
E)-Sağlık sisteminde özel kuruluşların yer almaması
Soru 18- 1980 öncesi beş yıllık kalkınma planlarının hedeflerinin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirilmenin yaygınlaştırılması
B)-Yabancı sağlık personelinden yararlanılması
C)-Belirlenen sayısal hedeflere ulaşılması
D)-Hastane hizmetlerine ağırlık verilmesi
E)-Hedeflerin beş yılda gerçekleştirilmesi
Soru 19- Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu’nda sağlık hizmetinin verildiği en küçük birim olarak hangisi tanımlanmıştır
A)-Sağlık Evleri
B)-Sağlık Ocakları
C)-Sağlık İstasyonları
D)-Sağlık Grup Başkanlıkları
E)-Sağlık Üniteleri
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 öncesinde hemşireliğe ilişkin benimsenen temel politikayı tanımla
A)-Eğitim düzeylerine göre farklı unvanların verilmesi
B)-Hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerinde görev almasının sağlanması
C)-Hemşirelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi
D)-Hemşirelerin görev tanımlarının mevzuatla güncel tutulması
E)-Hemşire sayısının arttırılması

Toplam Soru Miktarı: 20