3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT SINAV SORULARI 2020

Soru 1- 1-Viyana bildirgesi hangi uluslar arası bilimsel toplantıda ilan edilmiştir
A)-ı. Avrupa hemşirelik konfereansı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- 2-ziyaretçi hemşire unvanının kimlere verileceği hangi kanunda tanımlanmıştır
A)-Tababet ve şuabatı…
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- 3-ülkemizde hemşirelik eğitiminin gelişimi ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Ülkemizde resmi anlamda açılan ilk hemşirelik okulu…
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- 4-aşağıdakilerden hangisi mesleğe özgü yasaların sağladığı katkılar içinde yer almaz
A)-Meslek üyelerine hesap verme-sorma hakkı sağlar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- 5-anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları uluslar arası sağlık hakkını tanumlayan hangi
A)-Evrensel insan hakları bildirgesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- 6-aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütü tanımlarına göre sağlık sisteminin yardımcı amaçlarından biri değildir
A)-Yenilik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- 7-aşağıdakilerden hangisi tüzüklerin çıkarılması ile ilgili doğru ifadedir
A)-Tüzükler danıştayın denetiminden sonra…
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- 8-aşağıdakilerden hangisi anayasada belirtilen devletin haklarını koruyan temel görevlerinden değilidir
A)-İnsanların yaşamlarına dokunmama
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- 9-aşağıdakilerden hangisi meslekleşme stratejileri arasında yer almaz
A)-Bağımlı ve yarı bağımlı mesleki rolleri belirleme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- 10- aşağıdakilerden hangisi sağlığı toplumsal olgu olarak ele alan politikalarla ilgilidir
A)-Sağlık hizmetlerinin sunumu ekip odaklıdır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- 11-yeni yapıda sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde hemşirelik hizmetleri hangi pozisyona bağlanmıştır
A)-Sağlık bakım hizmetleri müdürü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- 12-alma-ata bildirgesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-2000 yılına kadar herkes için sağlık prensibi belirlenmiştir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- 13-sağlık hizmetlerinin bireysel ve toplumsal olgu olarak ele alınması hangisi ile ilgilidir
A)-Sağlık politikaları boyutu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- 14-aşağıdakilerden hangisi değişen hemşirelik kanunu hükümleri arasında yer almaz
A)-Hemşirelerin diplomalarının kim tarafından onaylanacağı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- 15-1978 yılında alma-atada düzenlenen 1. Temel sağlık hizm konf değinilen konular tr de ilk defa hangi yasal düzenleme ile
A)-224 sayılı sağlık hizmetlerinin…
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- 16-aşağıdaki ifadelerden hangisi hemşirelik yönetimi ile ilgili olarak değiştirilen hemşirelik kanunu maddeleri içinde yer almaz
A)-Hemşirelik yönetiminde lise mezunlarının rüçhan hakkı vardır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- 17-sağlık hizmetlerinin yapılanması belirli basamaklardan oluşup sevk zincirinw uygun …. Hangi ilke ile ilgilidir
A)-Kademelenme ve süreklilik ilkesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- 18-toplumla doğrudan ilişkili bazı yönetsel kararlara halkın katılımının sağlanacak nitelikte olması gerekliliğini içeren ilke hngi uluslar arası toplantıda belirlemiştir
A)-Avrup temel sağlık bildirgesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- 19-aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özelliklerinden değildir
A)-Sağlık hizmetleri ikame edilebilir özellik taşır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- -I ailelere okuma yazma eğitimi II herkese asgari sağlık koşıllarına sahip konut sağlaması III ana ççuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleriq Iv bağışıklama hizmetleri V okul öncesi çocukların eğitimi VI temel ilaçların sağlanması
A)-II-III-IV-VI
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 21- 21- sağlığı geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu artırmak üzere eğitim ve danışma kolaylıkları sağlamak hakkı hangi sözleşmede yer almaktadır
A)-Evrensel insan hakları bildirgesi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 22- 22-aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik sağlık hizmetlerinden sorumlu meslekler içinde yer almaz
A)-Sağlık fizikçisi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 23- 23-katılımcı ülkeden gelen hemşirelerin rolerini eğitim ve uygulamalarını tekrar inceleme konusunda ilk fırsatı veren … Yukarıda değinilen uluslar arası konfererans hangisidir
A)-1. Avrupa hemşirelik konferansı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 24- 24- aşağıdakilerden hangisi mesleklerin profesyonel statüde sahip olmalarıgereken bilgi ile ilgili yanlış ifadedir
A)-Mesleki bilgiyi yaratmak uygulamak…
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 25- 25-aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin toplumsal nitelik ve kamu malı özelliği taşıdığının doğru ifadesidir
A)-Koruyucu hizmetlerden tüm toplum yararlanır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 26- 26- sağlık hizmetlerinin bireysel ve toplumsal olgu olarak ele alınması hangisi ile ilgilidir
A)-Sağlık politikalrı boyutu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 27- 27- aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı gerekçe başlıkları arasında yer almaz
A)-Demografik gerçekler
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 28- 28- aşağıdakilerden hangisi hemşirelik kanununda yapılan değşikliklerden değildir
A)-Serbest çalışma hakkının tanınması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 29- 29- hasta bakıcı hemşire ilk olarak hangi yasal metinde tanımlanmıştır
A)-Tababet ve şuabtı sanat…
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 30- 30-aşağıdakilerden hangisi sağlığı toplumsal olgu olarak ele alan politikalarla ilgilidir
A)-Sağlık hizmetlerinin sunumu ekip odaklıdır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 31- 31- değiştirilen hemşirelik kanununda hemşire olmak için öngörülen aşağıdaki kriterlerden hangisi yanlıştır
A)-Türk vatandaşı olmak
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 32- 32-aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özelliklerinden değildir
A)-Sağlık hizmetleri ikame edilebilir özellik taşır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 33- 33-aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Uzman hemşirelerin görevleri her iki yönetmelikte yer almaktadır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 34- 34-aşağıdakilerden hangisi refik saydam dönemi çalışm programında yer alamz
A)-Hastaneleri tek elden idare etmek
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 35- 35-aşağıdakilerden hangisi hemşirelik kanununda yer alan uzman hemşire ile ilgili en doğru ifadedir
A)-Uzman hemşire olmak için hemşireilkte lisanüstü eğitim almak gerekir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 36- 36- aşağıdakilerden hangisi mesleğe özgü yasaların sağladığı katkılar içinde yer almaz
A)-Meslek üyelerinin unvan ve yetkiler belirlenir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 37- 37 hemşirelik yönetmeliğinde sağlıkla ilgili danışmanlık ve bilirkişilik görevi hangi statüde hemşire için tanımlamıştır
A)-Sadece uzman hemşireler için
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 38- 38-DSÖ nün kuruluş sözleşmesinde erişilebilir en yüksek sağlık standardına ulaşmak herhangi bir ırk din siyasal görüş ekonomik ya da toplumsal şart ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından birisidir. Vurgusu Hangi uluslar arası toplantıda yeniden vurgulanmıştır
A)-Temel sağlık hizmetleri konferansı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 39- 39- aşağıdakilerden hangisi yönetmelikte başhemşirenin görev tanımı ile ilgili yanlış seçenektir
A)-Hastanenin stratejik planını yapmak
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 40- 40-bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirlme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur
A)-Sağlık politikalrı kurulu
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 41- 41- hemşire yardımcısı hangi mevzuat hükümlerine göre faaliyet gösterir
A)-Tababet ve şuabatı…
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 42- 42-I hekim II hemşire III diş hekimi IV ebe Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kabun hükümleri
A)-I-III
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 43- 43-aşağıdakilerden hangisi hemşirelik yönetmeliğinde hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ile ilgili doğru ifadedir
A)-Hemşirelik hizmetleri hastanenin üst yönetimi tarafından yönetilir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 44- 44-aşağıdakilerden hangisi gerçek meslek kriterleri arasında yer almaz
A)-Mesleği usta çırak ilişkisi ile öğrenme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 45- 45-aşağıdakleriden hangisi alma ata bildirgesinde belirtilen temel sağlık hizmetlerş kapsamındaki ilkelerden biri değildir
A)-Kademesiz kesintili hizmet
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 46- 46- ICN nin sağlık politikalarının oluştırılmasında hemşirelierin….. kararların alındığı uluslar arası toplantı aşağıdakilerden hangisidir
A)-ı. Avrupa hemşirelik konferansı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 47- 47- Behçet uz döneminde her 20 bin nüfus için planlanan bir sağlık merkesinde görev yapacak çalışanlar arasında yer almaz
A)-Diş hekimi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 48- 48-aşağıdakilerden hangisi hemşirelik yönetmeliğinin amacı ile ilgili yanlış bir ifadedir
A)-Hemşirelerin yalnızca hastanedeki görevlerini tanımlar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 49- 49 aşağıdaki ifadelerden hangisi hemşirelik hizmetleri kapsamı içinde yer almaz
A)-Hemşireler sağlık personelinin yönetimnden sorumludur
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 50- 50- aşağıdakilerden hangisi iyi bir sağlık sisteminin özellikleri arasında yer almaz
A)-Sağlık personelinin ücretleri yaptığı işe göre değişmemelidir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 51- 51-ziyaretçi hemşire unvanının kimlere verileceği hangi kanunda tanımlanmıştır
A)-Hemşirelik kanunu
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 51