3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 9. ÜNİTE (a)

Soru 1- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kaç yılında kurulmuştur
A)-1952 Almanya
B)-1957 Türkiye
C)-1983 İngiltere
D)-1932 Amerika
E)-1919 İsviçre
Soru 2- ILO’ya kaç ülke üye olmuştur
A)-150
B)-145
C)-185
D)-115
E)-165
Soru 3- ILO, Haziran 1977 tarihinde gerçekleştirilen genel konferansta 149 sayılı Personel Sözleşmesi ve 157 sayılı Personel Tavsiye Kararlarını hangi meslek için almıştır
A)-Hekimler
B)-Ebeler
C)-İşçiler
D)-Hemşireler
E)-Memurlar
Soru 4- ILO’nun şu anda halen görevi yürüten direktörü kimdir
A)-Guy Ryder
B)-Albert Thomas
C)-Lavine
D)-Herbert Dunn
E)-Hiçbiri
Soru 5- Çalışma örgütünün en önemli özelliği hangi yapıdır
A)-İşçi-Memur
B)-Hekim-Hemşire-Ebe
C)-Hükümet-İşveren
D)-Hükümet-İşçi-İşveren
E)-Birleşmiş Milletler
Soru 6- Örgütün dört temel metni vardır; aşağıdakilerden hangisi örgütün 4 temel metninden biri değildir
A)-ILO Anayasası
B)-Philadelphia Bildirgesi
C)-Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi
D)-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
E)-ILO Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi
Soru 7- Örgütün stratejik hedeflerine ulaşmak için aşağıdakilerden hangi alanlarda faaliyet göstermemiştir
A)-Uluslararası politika ve programların geliştirilmesi
B)-Uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesi
C)-Uluslararası teknik işbirliği programı
D)-Eğitim ve araştırma çalışmaları
E)-Ayrımcılık sözleşmesi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi örgütün sözleşmelerinden biri değildir
A)-Örgütün kuruluş amacı
B)-Örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunması sözleşmesi
C)-Zorla çalıştırma sözleşmesi
D)-Eşit ücret sözleşmesi
E)-Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri sözleşmesi
Soru 9- Türkiye örgüte kaç yılında üye olmuştur
A)-1920
B)-1932
C)-1942
D)-1952
E)-1957
Soru 10- ILO’nun misyonu doğrultusunda Türkiye örgütün hemşirelik ile ilgili sözleşme ve tavsiye kararlarının kaç maddesini imzalamamıştır
A)-Örgütün 8 temel sözleşmesinin tamamını
B)-4 öncelikli sözleşmenin 3’ünü
C)-Hiçbir maddeyi imzalamamıştır
D)-177 teknik sözleşmenin 48’ini
E)-Toplamda 59 sözleşmeyi imzalamıştır
Soru 11- Haziran 1977 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilmiş olan 63. Oturumda aşağıda ayrıntılı biçimde anlatılan 149 sayılı Hemşirelik Sözleşmesi’nin 157 sayılı Hemşire Tavsiye Kararları hangisidir
A)-Nitelikli iş gücünün az olduğu ve var olan kadrolardan iyi yararlanılmadığı ülkelerde, hemşireliğin şu anki durumunun etkin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine bir engel teşkil ettiğine işaret edilmiş
B)-Nüfus sağlığı ve refahın korunması ve geliştirilmesinde, sağlık alanındaki diğer çalışanlar ile birlikte hemşirelik personelinin oynadığı hayati bir rol tanınması
C)-Oturum gündeminin 6. Maddesince, hemşirelik personeli istihdamı, çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin bazı önerilerin kabülüne karar verilmesi
D)-Bu önerilerin uluslararası sözleşme şeklini alması gerektiğine hükmedilmiştir
E)-Hepsi
Soru 12- Hemşirelerin istihdam, iş ve yaşam koşullarının düzenlenmesine ilişkin 16 maddeden oluşan bu bağlayıcı nitelikteki sözleşmenin kapsamı ile ilgilidir ve hükümlerin nerede çalışırsa çalışsın, hemşirelik bakımı ve hizmeti sunan bütün hemşirelik personeline uygulanacağı ifade edilmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Hemşirelik eğitimi ve öğretimi ile ilgili temel gereksinimlerin belirlenmesi, eğitim öğretimin denetlenmesi ile ilgili yasal zemin oluşturulması meslek örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi ifade edilmiştir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- 157 sayılı Hemşirelik Personeli Tavsiye kararlarından hangisi değildir
A)-Kapsam
B)-İşverenin sağlığının korunması
C)-Hemşirelik hizmetlerine ve hemşirelik personeline ilişkin politika
D)-Eğitim ve öğretim
E)-
Soru 15- Hemşirelik hizmetlerine ve hemşirelik personeline ilişkin politika (3. Madde) hangisidir
A)-Ülke genelinde hemşirelerden etkin biçimden yararlanmayı sağlayacak önlemler içermesi
B)-Üye Ülkelerin Toplumun en yüksek seviyesine ulaşmasında gerekli nicelik ve nitelikte ki Hem. bakımının sağlanması için politika oluşturulması
C)-Hepsi
D)-Destek hizmetleri diye nitelendirebilecek ve başka disiplinler tarafından gerçekleştirilebilecek çeşitli görevlerin hemşirelere verilmesinin kaynak israfı olduğu
E)-Hemşirelerin eğitim ve öğretim seviyelerine göre fonksiyonlarının ve yetkilerinin belirlenmesi
Soru 16- Son derece karmaşık ve sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirmekten sorumlu olarak gerekli olan Üniversite düzeyinde eğitim ve öğretimi tamamlamış hemşireye…………………..denir
A)-Uzman Hemşire
B)-Profesyonel Hemşire
C)-Yardımcı Hemşire
D)-Hemşire Yardımcısı
E)-Sorumlu Hemşire
Soru 17- Tavsiye kararlarında Hemşirelik eğitimi kaç seviye olarak belirtilmiştir
A)-2
B)-3
C)-4
D)-6
E)-Hiçbiri
Soru 18- Hemşirelerin ücret politikası ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Ücretlerin tümü para ile ödenmelidir
B)-Benzer sorumlulukları olan diğer Hemşire ve diğer mesleklerle mukayese mukayese edilir Olmalıdır
C)-Ücretler enflasyon ve yaşam standardı değişimlere göre artırılmalı
D)-Ücretler toplu sözleşme ile belirlenmemeli
E)-Zorlu koşullarda çalışan Hemşirelere tazminat verilmeli
Soru 19- hangisi Hemşirelerin çalışma zamanlarıyla ilgili kullanılan tanım değildir
A)-Normal çalışma
B)-Fazla çalışma
C)-Günlük çalışma
D)-İcapçı çalışma
E)-Uygunsuz çalışma
Soru 20- Uluslararası işbirliği (9.) madde ye göre hangisi yanlıştır
A)-Ülkelerarası Hemşirelik değişim programları düzenlenmeli
B)-Değişim Programları ile yurtdışında eğitim olanakları sağlanmalı
C)-Anlaşmalar uyarınca ulusal yasa ve yönetmeliklere göre maddi destek sağlanmalı
D)-Belirli bir süre yurtdışında çalışmak ve eğitim gören personelin istihdamına son verilmeli
E)-Gerektiğinde yabancı uyruklu hemşirelik personelinin ülkede çalışabilmesi için düzenleme yapılmalı
Soru 21- Katılım(Madde 2) İşçi temsilcilerinin de korunması amacı ile İşçi Temsilcileri sözleşmesi (135sayılı) ve Tavsiye kararı (143 sayılı) uygulanmasının gerekliliği vurgulanmamıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 21