3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 8. ÜNİTE

Soru 1- Herkese açık stratejilerin yenilenmesi amacı ile DSÖ Avrupa bölge toplantısı hangi tarihte ve nerede yapılmıştır
A)-1977-Dünya Sağlık Asemlesi
B)-1978-Alma Ata
C)-2000-Münih Deklerasyonu
D)-14-18 Eylül 1998- Kopenhag
E)-1988 -1. Viyana Konferansı
Soru 2- Herkese sağlık politikaları handi sloganla yola çıkmıştır
A)-21.yy da 21 hedef
B)-Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur
C)-Herkesi eşit sağlık hizmetinden mahrum etme
D)-Ebe-hemşire el ele
E)-Hemşireler sağlığın temel taşıdır
Soru 3- Avrupa bölgesi dahil bütün ülkelere herkese sağlık hedefleri ve sektörler arası çalışmanın önemi vurgulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ‘’herkese sağlık hedeflerine ‘’ulaşılmasında benimsenen temel ilkelerden biri değildir
A)-Sağlık sosyal gelişimin temel ögesidir
B)-Sağlığın geliştirilmesi çevre odaklı olmalıdır
C)-Sağlıkta eşitlik ve bütünlüğe özen gösterilmelidir
D)-Gelişmeler bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeli ve izlenmelidir
E)-Sağlığın tüm yaşam boyunca sürekliliği sağlanmalıdır
Soru 4- .yy da 21 hedef sloganıyla başlayan , bunların alt bileşenlerinden olan yaşama sağlıklı başlamak hedefinde ülkelerdeki bebek ölüm oranı en çokne olmalıdır
A)-30/1000
B)-10/1000
C)-20/1000
D)-5/1000
E)-15/1000
Soru 5- Hedef 21’in alt bileşenlerinden olan genç bireylerin sağlığı başlığında hangisi yoktur
A)-Genç çocuklar ve ergenler daha iyiyaşam becerilerine ve sağlıklı seçimler yapabilme kapasitesine sahip olabilmelidirler
B)-Genç insanlarda şiddet ve kazalar nedeni ile ölüm ve sakatlıklar en az %50 azaltılmalıdır
C)-Madde tütün ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıkları olan gençinsanların oranı azaltılmalıdır
D)-Ergen gebeliklerin insidansı en az 1/3 azaltılmalıdır
E)-Genç ergenler ailelerin izni ile zararlı alışkanlıklarını devam ettirirler
Soru 6- ’’2015 yılına kadar bölgedeki insanlar evde , okulda, işyerinde ve yaşadıkları ortamlarda sağlıklı fiziksel ve sosyal çevrede yaşama fırsatlarına daha fazla sahip olmalıdır’’ bu tanım hangi hedef 21’in alt bileşenlerinden birine aittir
A)-Daha sağlıklı yaşam
B)-Bakım kalitesinin yönetimi
C)-Sağlık için insan kaynaklarının geliştirilmesi
D)-Sağlıklı çevreler
E)-Sağlıklı yaşlanma
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ‘’ Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem Projesinin amaçları arasında yer almaz
A)-Hemşireliği çekici hale getirmek
B)-Hemşireliği doyum sağlayıcı bir meslek haline getirmek
C)-Hemşirelik eğitim programlarının geliştirilmesi
D)-Hemşirelik okullarının lise seviyesi ile sınırlı kalması
E)-Toplumun gereksinimine daha uygun hemşirelik hizmetlerinin sunulması
Soru 8- 1992 yılında Dünya Sağlık Asemlesi ‘nin kabul ettiği karar hangisidir
A)-Temiz içme suyu temini
B)-Sağlıktan herkesin Faydalanması
C)-Üye devletlerin ,hemşire ve ebelerin yöneticilik ve liderlik yeteneklerini güçlendirmeleri
D)-Sağlık okullarının açılması
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte liderliğin gelişiminde dikkate alınması gereken önemli noktalardandır
A)-Hemşirelerin liderlik konusunda kendilerine güvenmeleri
B)-Hemşirelerin gerekli becerileri sunabilmeleri
C)-Hemşirelerin yenilikçi yaklaşımlar sergileyebilmeleri
D)-Kanun yapıcılar ve toplumun tepkisini çekebilmeleri
E)-Hepsi
Soru 10- Yönetici hemşireler hemşirelik bakımında sağlık gereksinimlerini ve halkın katılımını ön planda tutmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunu yaparken dikkate alınması gereken konulardan değildir
A)-Demografik ve epidemiyolojik eğilimler
B)-Sağlık harcamalarını belirlemek
C)-Fiziksel ve sosyal çevre
D)-Kültürel değerler ,inançlar ve ahlaki konular
E)-Mevcut nitelikli personelin varlığı
Soru 11- Hangi düzey yönetici hemşireler sağlık politikalarının tasarlanması ve planlamasına yardımcı olur ve sağlık hizmetlerinin organizasyonuna yönelik eylemlere katılır
A)-I.Düzey yönetici hemşire
B)-II.Düzey yönetici hemşire
C)-III.Düzey yönetici hemşire
D)-IV.Düzey yönetici hemşire
E)-V.Düzey yönetici hemşire
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik okullarında oluşturulacak planlama grubunda yer almaz
A)-Öğrenci hemşireler
B)-Akademisyenler
C)-Uygulayıcılar
D)-Araştırmacılar
E)-Yönetici hemşire
Soru 13- Avrupa birliği direktiflerinde hemşirelik eğitimi için belirlenen süre aşağıdakilerden hangisidir
A)-4 yıl ve 4600 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim
B)-2 yıl ve 3000 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim
C)-3 yıl ve 3000 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim
D)-5 yıl eğitim
E)-3 yıl ve 4600 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim
Soru 14- Eğitim programlarının kapsamının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi mevcuttur
A)-Hemşirelik eğitim programlarında en fazla teorik ve uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi
B)-Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık eğitimi
C)-İnsanın gelişimi ve sağlığın sosyal çevre ile ilişkisi
D)-Sosyal bilimler davranış bilimleri ve iletişim becerileri
E)-Hepsi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi topluma dayalı öğrenme etkinliklerinden değildir
A)-Bir aile yanında belli bir süre ile ailenin sağlık bakımının gözlenmesi
B)-Sağlık sektörünün sadece hastanelerde hizmet vermesi
C)-Sağlık sektörünün diğer sektörlerin toplum üzerindeki gelişiminin ve sosyal yapının. anlaşılabilmesi için kent taşra ve kırsal alanlarda çalışması
D)-Bir toplum araştırması tanı ve eylem planına katılma(Bağışıklama v.b)
E)-Temel sağlık bakımı veren bir kurumda denetim altında çalışma
Soru 16- Öğrencinin değerlendirilmesi kapsamında ‘’Mezuniyet Şartı’’ aşağıdakilerden hangisidir
A)-Not ortalaması yüksek olmalı
B)-3 yıl 4600 saat teorik ve uygulamalı eğitim alması
C)-İyi iletişim kurması güleryüzlü olması
D)-Temel sağlık bakımının uygulanmasına yönelik yeterliliklerin değerlendirilmesi
E)-Eleştiriye açık olması
Soru 17- 2020 sağlık hedeflerine ulaşmak için üye ülkelerden hangi temel ilkeleri benimsemeleri istenmiştir
A)-sağlık sosyal gelişimin temel üyesidir
B)-sağlıkta eşitlik ve bütünlüğe özen gösterilmelidir
C)-sağlığın geliştirilmesi insan odaklı Olmasıdır
D)-sağlığın tüm yaşam boyunca sürekliliği sağlanmalıdır
E)-hepsi
Soru 18- herkese sağlık politikaları 21. Yy 21 hedef sloganı hangi toplantıda strateji olarak belirlenmiştir
A)-1998 kopenhag da
B)-1997 istanbulda DSÖ avrupa bölge toplantısında
C)-1978 alma ata da
D)-1988 viyana
E)-
Soru 19- herkese sağlık politikaları temelleri hangi toplantıda atılmıştır
A)-alma ata 1978
B)-viyana 1988
C)-kopenhag 1998
D)-münih 2000
E)-
Soru 20- DSÖ yönetici hemşireler için hangi amaçlar güdülürse yöneticilerin ve toplumun dikkatini çekip liderliğin gelişiminde yarar sağlıyacanı düşünmemişlerdir
A)-diğer meslek guruplarıyla toplumla iletişim kanalları oluşturmalarını
B)-liderlik konusunda kendilerine güvenmelerini
C)-bakım sunulurken yenilikci yaklaşımların kullanılmasını
D)-hemşirelere baskı uygulamalarını
E)-
Soru 21- hemşirelerin eğitim proğramlarında toplum sağlığını ortaya çıkaracak rolü aşağıdakilerden hangi şıkta ağırlık verilmemiştir
A)-bireylere sağlık gereksinimlerini kendilerinin karşılamaları konusunda yardımcı olunması
B)-sağlığın geliştitilmesi ve korunmasına özendirilmesi
C)-bakım hizmetleriyle birlikte sağlık eğitimi verilmesi
D)-sağlığı korumak ve geliştirmek sadece sağlık çalışanları sorumludur
E)-
Soru 22- hemşirelik eğitiminin yeniden düzenlenmesi konusunda adaylarla ilgili DSÖ 1989 yılı toplantısında politika belirleme düzeyinde hangi konu gündeme gelmemiştir
A)-adayların nitelikleri
B)-mezuniyet derecelerinin kapsamları
C)-asgari öğrenim süreleri
D)-öğrenci hemşirelerin hizmet işgücünün bir parçası olarak kabül edilmesi
E)-
Soru 23- hemşirelik uygulamalarında öğrenci hemşirelere verilen eğitim proğramının içinde yer almaz
A)-çalışacakları ortama uygun bir eğitim verilmeli
B)-rehberlik edecek yeterli hemşire kadrosunun bulunduğu yerde eğitim verilmeli
C)-uygulamalarının gerçekleşmesine olanak sağlanacak bir ortamda eğitim verilmeli
D)-sadece toplum sağlığında eğitim verilmeli
E)-
Soru 24- öğrenci hemşirelerin bilgileri değerlendirilirken aşağıdakilerin hangisi göz önünde bulundurulmalıdır
A)-bilgi
B)-beceri
C)-tutum
D)-uygulama
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 24