3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 7. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hemşireliği ilgilendiren uluslararası düzeyde yapılan konferanslardan değildir
A)-Alma-ata bildirgesi
B)-Viyana bildirgesi
C)-Amsterdam deklarasyonu
D)-Münih deklarasyonu
E)-hepsi
Soru 2- Alma-ata bildirgesinin sloganı hangisidir
A)-Erişilebiliren yüksek sağlık
B)-2000 yılında herkese sağlık
C)-Herkes için eşit sağlık
D)-Sağlıklı yaşam için güç
E)-Toplum için sağlık
Soru 3- Alma-ata da DSÖ nün öncü lüğünde yapılan konferans kaç yılında yapılmıştır
A)-1978
B)-1979
C)-1988
D)-1998
E)-2000
Soru 4- Alma-ata bildirgesinde tim hükümetler hangi karara imza atmıştır
A)-Temel sağlığı başlatmak
B)-Başlatılan sağlık stratejilerini yürütmek
C)-Gerekli çalışma planlarını yapma
D)-İç ve dış kaynakları yeterince kullanma
E)-hepsi
Soru 5- Alma-ata daki konferansın amacı nedir 1-sağlık kaynaklarının eşit dağıtımı 2-üretebilmek için toplumları belirli bir yaşam standardına kavuşması 3-tüm dünyadaki kaynakların daha verimli kullanımı 4- yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların eşit kullanımı 5- herkes için eşit ulaşılabilir eğitim
A)-1-2
B)-1-3-4
C)-1-2-3
D)-4-5
E)-1-2-3-4
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Alma-ata bildirgesinde belirlenen önemli ilke ve önerilerdendir
A)-eşitlik ve öz sorumluluk ilkesi
B)-sektörler arası iş birliği
C)-uluslar arası dayanışma ilkesi
D)-ülke koşullarına uygunluk ilkesi
E)-hepsi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Alma-ata bildirgesinde belirlenen ilkelerden değildir
A)-bütünlük ve kapsayıcılık ilkesi
B)-toplumla iç içelik ilkesi
C)-uluslar arası bütünlük ve eşitlik ilkesi
D)-toplumun katkı ve katılımına uygunluk
E)-kademelenme ve süreklilik ilkesi
Soru 8- Alma-ata bildirgesinde belirtilen toplumun her kesimine eşit biçimde ulaştırılması gereken minimal hizmetler hangileridir 1-temiz ve yeterli su 2-herkese asgari koşullarda uygun konut 3-aile sağlığı ve planlama hizmetleri 4-salgın hastalık ve bağışıklama hizmetleri 5- hastalık ve kazalarda uygun tedavi hizmeti 6- temel ilaçların temini ve halkın bilinçlendirilmesi
A)-1-3-5
B)-1-2-3-5-6
C)-1-3-4-5-6
D)-hepsi
E)-1-2-4-5-6
Soru 9- Avrupa hemşirelik konferansı ne zaman ve nerede yapılmıştır
A)-21-24 mayıs 1978 Viyana
B)-8-10 mart 1978 Tokyo
C)-21-24 haziran1988 Viyana
D)-20-22 mayıs 1988 Helsinki
E)-17-20 haziran2000 Münih
Soru 10- 17 haziran 2000 tarihinde "hemşireler ve ebeler sağlık için bir güç sloganıyla yapılan ve yayınlanan deklarasyon hangisidir
A)-Münih deklarasyonu
B)-Viyana
C)-Helsinki
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 11- Avrupa da bakıma gereksinim duyan yaşlı nüfusun artması sonucu bu sorunu çözmek için Münih deklarasyonunda karar alınan ve hemşirelere cazip geleceği tahmin edilen karar hangisidir
A)-talep eden hemşireler için ücret artışı
B)-AB ülkelerinde serbest dolaşım
C)-emeklilik haklarında iyileştirme
D)-emeklilik maaşlarında iyileşme
E)-talep eden hemşire ve ebelere plaket ve takdir belgesi verilmesi
Soru 12- 2.hemşirelik ve ebelik konferansında DSÖ yetkilileri tarafından hemşireliği ve ebeliği güçlendirmek için alınan önerilerden değildir
A)-kariyer gelişimi için mali destek
B)-hemşirelik ve ebelik pratiği için bilgi tabanının geliştirilmesi
C)-hemşirelere lojman,servis,kreş olanaklarının sağlanması
D)-hizmet içi eğitim ve konferanslara katılım
E)-gerekli yasal ve yönetimsel düzenlemelerin her seviyede yapılması
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Alma-Ata Bildirgesinde herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve ondan sorumlu olmalıdır ilkesinde yer alır
A)-Bütünlük ve kapsayıcılık
B)-Toplumun katkı ve katılımına uygunluk
C)-Uluslararası dayanışma
D)-Öz sorumluluk
E)-Eşitlik
Soru 14- Hemşirelere rollerini, eğitim ve uygulamalarını tekrar inceleme konusunda ilk fırsatı veren konferans hangisidir
A)-Viyana
B)-Alma-Ata
C)-Münih
D)-Ottawa
E)-Kopenhag
Soru 15- Viyana Bildirgesi ne zaman yapılmıştır
A)-2000
B)-1982
C)-1986
D)-1988
E)-1978
Soru 16- Alma-Ata Bildirgesine göre topluma ulaştırılması gereken minimal hizmetlerden değildir
A)-Salgın hastalıkların kontrolü
B)-Bağışıklama hizmetleri
C)-Temel ilaçların sağlanması
D)-Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri
E)-Rahat içinde yaşama
Soru 17- Türkiye‘den yetkililerin katıldığı Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı sonucu imzalanan bildirge hangisidir
A)-Viyana
B)-Münih
C)-Alma-Ata
D)-Ottawa
E)-Kopenhag
Soru 18- Hemşire ve ebelerin sağlık için bir güç olduğu hangi bildirgede yer almıştır
A)-Viyana
B)-Alma-Ata
C)-DSÖ 30.Asamblesi
D)-Münih
E)-Kopenhag
Soru 19- Hemşireler ve Ebeler Sağlık İçin Bir Güç başlıklı deklerasyonu yayınlayan çalışma hangisidir
A)-Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı
B)-Alma-Ata Bildirgesi
C)-Münih Bildigesi
D)-Viyana Bildirgesi
E)-Kopenhag Bildirgesi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Alma-Ata Bildirgesine göre temel sağlık bakımının ana unsurlarından değildir
A)-Sağlık bakımının planlanması
B)-Temiz ve yeteri kadar su sağlanması
C)-Sağlık bakımının organizasyonu
D)-Mesleki öğrenim ve eğitimlerini içeren düşünce alt yapısı oluşturulması
E)-
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisinde sağlığın hastalık olmayışı şeklinde olan tanımı değişmiştir
A)-Alma-Ata
B)-Viyana
C)-Kopenhag
D)-Ottawa
E)-Münih
Soru 22- Alma ata bildirgesinin Yayınlanmasından sonra ülkelerin sağlık düzeylerinde iyileştirmeler elde edilmiştir.Ancak yeterli ve etkili olmadığı gibi hayata geçirilmesinde de zaman almıştır. Sizce bunun sebebi nedir
A)-Bildirgelerin bağlayıcı özellikleri yoktur . Yol gösterici metinlerdir
B)-Bildirge katılmaya ülkeler arasında daha etkili olmuştur
C)-Bildirgenin inandırıcılığı kanıtlanmamıştır
D)-Üye ülkelerin demografik yapısı uygun değildir
E)-
Soru 23- Alma ata konferansı ile örtüşen ülkemizde Sağlık hizmet sunumunda aynı Yaklaşımda olan kanun hangisidir
A)-1219 sayılı kanun
B)-Türk medeni kanun
C)-Türk ceza kanunu
D)-224 sayılı kanun
E)-
Soru 24- Alma-Ata Deklerasyonu’nda hemşirelik ve ebelik uygulamaları kapsamında aşağıdaki hangi konular üzerinde çalışılması gerektiği vurgulanmıştır
A)-Bakımda kalitenin sağlanması ve teknolojinin uygun kullanımı
B)-Sağlığın geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve hastalıkların önlenmesi
C)-Bireylerin, ailelerin ve toplumların sunulacak sağlık hizmetlerine katılımlarının sağlanması
D)-Disiplinler ve sektörler arası işbirliği
E)-Hepsi
Soru 25- Münih Deklerasyonu sonunda DSÖ yetkilileri tarafından, hemşirelik ve ebeliği güçlendirmek için bazı önerilerde bulunulmuştur. Hangisi bunlardan biri değildir
A)-Kariyer gelişimi için maddi destek ve olanakların sağlanması
B)-Hemşirelik ve ebelik uygulama pratiğine yönelik bilgi tabanını geliştirmek amacıyla araştırmaların ve bilginin yayılmasının desteklenmesi
C)-Sık görülen hastalık ve kazalarda uygun tedavi hizmetleri
D)-Halk sağlığına yönelik, sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve toplumun geliştirilmesinde hemşirelerin ve ebelerin rollerinin arttırılması
E)-Temel eğitim ve sürekli eğitimin geliştirilmesi ve daha ileri hemşirelik ve ebelik eğitiminin sağlanması
Soru 26- DSÖ öncülüğünde, 17 Haziran 2000 tarihinde Münih te yapılan konferans sonucunda yayınlanan Münih Deklerasyonunun başlığı hangisidir
A)-Hemşireler ve Ebeler Sağlık İçin Bir Güç
B)-Herkes İçin Sağlık, Sağlık İçin Herkes.
C)-Toplumla İç İçe
D)-Herkese.Sağlık
E)-Hiçbiri
Soru 27- Alma-Ata Bildirgesi’nde temel sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen önemli ilkelerden birinde ‘’Sağlık kurum ve kuruluşları, toplumun ilk başvuru gereksinimini karşılayacak ve hizmetlerin dengeli dağılımını sağlayacak nitelikte olmalıdır’’şeklinde bir açıklama yapılmıştır.Bu ilke hangisidir
A)-Kademelenme ve Süreklilik İlkesi
B)-Sektörler Arası İşbirliği İlkesi
C)-Bütünlük ve Kapsayıcılık .İlkesi
D)-Toplumla İç İçelik İlkesi
E)-Toplumun Katkı ve Katılımına Uygunluk İlkesi
Soru 28- DSÖ 1977 yılında 30. Asamblesi (genel kurulu) toplantısında, toplumların sağlık düzeyi tartışılıp değerlendirilerek, (2000 Yılında Herkese Sağlık) amacını benimsenen bir karar alınmıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 28