3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 6. ÜNİTE (b)

Soru 1- hemşirelik yönetmeliğinde mesleğin profesyonel kimlikte kabulünün göstergesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir
A)-tanılama süreci
B)-planlama süreci
C)-bakım süreci
D)-teşhis ve tedavi
E)-değerlendirme sürecİ
Soru 2- aşağıdakilerden hangisi yönetmeliğin 5. Maddesi(görev yetki ve sorumluluklar)kapsamı dışındadır
A)-sağlığı geliştirilmesi ve korunması
B)-hemşirelik bakımı verme
C)-Eğitim ve danışmanlık verme
D)-araştırma yönetim ve kalite geliştirme
E)-cerrahi uygulamalarda bulunma
Soru 3- aşağıdakilerden hangisi Başhemşirelerin yönetime ilişkin görevlerinin dışındadır
A)-Hemşirelik hizmetlerini organize eder
B)-hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler
C)-Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileri ile işbirliği yapar
D)-hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlamasında yer alır
E)-hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli bir sunumundan sorumludur
Soru 4- yönetmelikte sorumlu hemşirelerin Hasta bakım ve tedavisinin ilişkin görevleri hangileridir I-hastaların tedavi planlarının uygulanmasını sağlamak. Il-Üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlamak III- hasta vizitlerine katılmak IV-Kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak V-hizmet içi eğitim programlara katılmak
A)-I
B)-I-II
C)-II. III.
D)-I -III
E)-
Soru 5- 2010 tarihli ve 27515 sayılı hemşirelik yönetmeliğinde ( görev yetki ve sorumluluklar( kaçıncı bölümde anlatılmaktadır
A)-1 bölüm
B)-2 bölüm
C)-üçüncü bölüm
D)-dördüncü bölüm
E)-beşinci bölüm
Soru 6- )…………… bireyin muhtemel veya mevcut sağlık sorununa yönelik olarak hemşirelik hizmetleri çerçevesinde bakıma iyi uygun yaklaşımı belirlemeyi mümkün kılan durum değerlendirmesidir.) Yukarıdaki Boşluğa uygun gelen kelimeyi seçiniz
A)-yönetmelik
B)-tüzük
C)-hemşirelik tanılama süreci
D)-hemşirelik planlama sürecİ
E)-Kanıta dayalı hemşirelik
Soru 7- Tıbbi tedavi işlemlerinde müdavi hekimin belirlediği ve sizden uygulamanızı istediği tedavinin hastaya zarar vereceğini öngörüyorsanız ve hekim uygulamada ısrar ediyorsa Bu durumda ne yaparsınız
A)-hizmetten çekilirim
B)-İtiraz etmeden uygularım
C)-tedavinin Başka bir hekim tarafından da değerlendirmesini isterim
D)-durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine tedaviyi uygularım
E)-Durumu bildiren bir yazı ile Başhekimliğe başvururum
Soru 8- 2010 tarihli ve 27515 sayılı yönetmeliğin kapsamı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kamu kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerini kapsar
B)-Özel sağlık kurumlarında sunulan hizmetleri kapsar
C)-Kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri kapsar
D)-Bağışıklama hizmetlerini kapsar
E)-Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi kapsar
Soru 9- 27515 sayılı yönetmelikte hemşirelerin hizmet kapsamında ilk kez yer verilen konu hangisidir
A)-Eğitim, danışmanlık , araştırma, Yönetim ,kalite geliştirme
B)-sağlığın geliştirilmesi ve korunması
C)-cerrahi uygulamalara yer verilmesi
D)-Ana çocuk sağlığı hizmetlerine yer verilmesi
E)-evde bakım hizmetlerine yer verilmesi
Soru 10- yönetmeliğe göre sorumlu hemşirenin çalışma mesaisi hangi dönemi kapsar
A)-gece vardiyesinİ
B)-hafta sonunu
C)-hafta içini
D)-Başhemşirenin belirlediğin saati kapsar
E)-nöbet listesindeki sıraya göre çalışır
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Yönetmeliğinde hemsirelik hizmetlerinin kapsamında yer alır
A)-Sağlığın korunması
B)-Sağlığın geliştirilmesi
C)-Hemşirelik bakımı verme
D)-Eğitim, araştırma,yönetim,kalite geliştirme rolleri
E)-Hepsi
Soru 12- Ülkemizde hemşirelik yönetmeliği ilk kez kaç yılında yayınlanmıştır
A)-8 Mart 2010
B)-11 Nisan 2010
C)-8 Mart 2011
D)-11 Nisan 2011
E)-Hiçbiri
Soru 13- Hemşirelik yönetmeliğinde hemşirenin bakım görevi nasıl ifade edilmiştir
A)-Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçları belirler
B)-Hemşirelik tanılama sureci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar ,uygular, değerlendirir ve denetler
C)-Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir
D)-Hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir
E)-Hepsi
Soru 14- Ek yönetmelikte hemşirelik girişimleri ana başlıklarından değildir
A)-Veri toplama
B)-Bakım hedeflerinin belirlenmesi
C)-Doktorun yapacağı tedaviyi planlama
D)-Tedavi ve Sağlık Bakım Ekibi ile Ortak Bakım Girişimlerinin Uygulanması
E)-Fizyolojik Temel Gereksinimleri Yönelik Girişimler
Soru 15- Hemşirelik yönetmeliğinde aşağıdakilerden hangisi uzman hemşire olarak çalışamaz
A)-Lisans mezunu hemşireler
B)-Lisansüstü programından mezun olanlar
C)-Sağlık meslek lisesinden mezun olanlar
D)-Yurt dışında bu programdan mezun olup denklikleri onaylananlar
E)-Hiçbiri
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik yönetmeliğinde başhemşire ile ilgili kriterlerden değildir
A)-Başhemşire olabilmek için en az lisans eğitimine sahip olmak
B)-Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir
C)-Başhemşire bağlı olduğu kurum ve kuruluşun üst amirine karşı sorumludur
D)-Hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumlu değildir
E)-Hiçbiri
Soru 17- Hemşirelik Yönetmeliğine göre başhemşirenin yönetime ilişkin görevlerindendir
A)-Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirilmesi ve göreve uyumunu sağlar
B)-Hizmet birimlerimde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler
C)-Hemsirelik hizmetlerini organize eder
D)-Komite,konsey,yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır
E)-Hepsi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Yönetmeliğinde hemşirenin etik ilkelere ilişkin görevlerinden değildir
A)-Hizmet sunumu
B)-Kayıt altına almamak
C)-Mahremiyet
D)-Kültürel değerler
E)-Bireysel farklılıklar
Soru 19- Hemşirelik yönetmeliğinde hemşirenin eğitim araştırmaya ilişkin görevlerindendir? a) Hemşirelik ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür
A)-Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır
B)-Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur
C)-Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır
D)-Hepsi
E)-
Soru 20- Hemşirelik yönetmeliğinde sorumlu hemşirenin hasta bakım ve tedavisine ilişkin görevleri nelerdi
A)-Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar
B)-Eczane tarafından kliniğe gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını sağlar
C)-Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesi
D)-Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar ve hasta ile ilgili vizitlere katılır
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20