3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 6. ÜNİTE (a)

Soru 1- Hemşirelik yönetmeliği tarihi hangi şıkta doğru verilmiştir
A)-8 Mart 2010
B)-19 Nisan 2011
C)-15 Mayıs 2007
D)-18Temmuz 2011
E)-
Soru 2- Evrensel insan ve hasta hakları ile uluslararası hemşirelik konseyinin etik kodlarına dayanılarak hazırlanan Türk Hemşireler Derneği etik ilkelerinde hangisi yoktur
A)-Zarar vermeme/yararlılık
B)-Özerklik/ bireye saygı
C)-Mahremiyet ve sır saklamamak
D)-Adalet ve eşitlik
E)-
Soru 3- Hangisi hemşirenin görev,yetki ve sorumluluğudur
A)-Birey ,aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi
B)-Mesleki eğitimle kazanılan bilgi,beceri ve karar verme yeteneklerini kullanabilmesi
C)-Hemşirelik hizmetlerinin ve hizmetlerden sorumlu,indan gücü kaynaklarının ve diğer kaynakların bakım ortamı yönetimi ile risk yönetimi yapabilmesi
D)-Hepsi
E)-
Soru 4- Hangisi hemşirelerin bakıma ilişkin görevlerinden biridir
A)-Birey,aile ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçları belirler,hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar,uygular ve değerlendirir
B)-Hekim ve diğer sağlık çalışanları ile planlamaya katılmaz
C)-Tıbbi tanıya hekimden önce hemşire karar verir
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin eğitim ve araştırmaya ilişkin görev ve yetkileri arasındadır
A)-Hemşire, ilgili eğitim danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini yürütür
B)-Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır
C)-Tüm uygulamaları kayıt altına alır
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Hangisi uzman hemşire olma kriteri arasında değildir
A)-Yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olanlar
B)-Temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi,beceri sağlık araştırma ve danışmanlık hizmetleri
C)-Sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alması
D)-Lisans ve lisansüstü eğitimi alması gerekli olmaması
E)-
Soru 7- 8 Mart 2010 tarihli hemşirelik yönetmeliğine göre hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunda hangisi yer almaz
A)-Hastane gece müdürü
B)-Başhemşire
C)-Gözetmen hemşire
D)-Sorumlu hemşire
E)-
Soru 8- Hangisi gözetmen hemşirenin görevi değildir
A)-Normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde başhemşirenin görevini yürütmesi
B)-Meslekte en az 5 yıl deneyimli ve lisans mezunu olması
C)-Lisans mezunu hemşireler içinde başhemşire tarafından seçilmesi
D)-Hepsi
E)-
Soru 9- Hangisi sorumlu hemşirenin görevi değildir
A)-Hemsirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumludur
B)-Hemşirelik lisans mezunları arasından başhemşire seçilir
C)-Sağlık Meslek Lisesi mezunu olanlarda sorumlu hemşire olabilir
D)-Öncelikle ilgili alanda uzman hemşire olması gerekir
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik girişimleri arasında değildir
A)-Veri toplama
B)-Hemşirelik tanılarının veya ortak bakım sorunlarının belirlenmesi
C)-Bakım hedeflerinin belirlenmesi
D)-Tedavi ve sağlık bakım ekibi ile ortak bakım uygulamaması
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi sorumlu hemşirenin hasta bakım tedavisine ilişkin görevidir
A)-Hastaların tedavilerini güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar
B)-Hasta ile ilgili vizitlere katılır
C)-Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerini yerine getirilmesini sağlar
D)-Hepsi
E)-
Soru 12- Başbakanlık, bakanlık ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları, kanun ve tüzüklere aykırı olmayan hukuk kurallarına ne ad verilir
A)-yasalar
B)-yönetmelik
C)-genelge
D)-kararname
E)-
Soru 13- Hemşirelik yönetmeliği toplam kaç maddeden oluşmuştur
A)-17
B)-15
C)-13
D)-12
E)-
Soru 14- Yönetmeliğin tanımlar bölümün de …………….( kurum ve kuruluşlarda hemşirelik hizmetlerini en üst düzeyde temsil eden hemşire) olarak tanımlanmıştır. Boşluğu doldurunuz
A)-Başhemşire
B)-uzman hemşire
C)-sorumlu hemşire
D)-yetkili hemşire
E)-
Soru 15- Başhemşirenin yönetime ilişkin görevleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygular
B)-Hemşirelerin çalışma çizelgelerinin yapılması, izlenmesini ve onaylanması yapar
C)-Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarını yapar
D)-Hepsi
E)-
Soru 16- Başhemşirenin eğitim ve araştırmaya ilişkin görevleri arasında hangisi yoktur
A)-Öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar
B)-Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitiminin yapılmasını sağlar
C)-Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını belirler
D)-Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik girişimleri listesindeki alt başlıklardandır
A)-Hemşirelik tanılarının veya ortak bakım sorunlarının belirlenmesi
B)-Tedavi ve sağlık bakım ekibi İle ortak bakım girişimlerinin uygulanması
C)-Fizyolojik temel gereksinimlere yönelik girişimler
D)-Hepsi
E)-
Soru 18- Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Hemşirelik yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Yönetmeliğin 9. Maddesinin 2. Bendine göre başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde …………………. tarafından yürütülür
A)-sorumlu hemşire
B)-yetki belgeli hemşire
C)-gözetmen hemşire
D)-hiçbiri
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20