3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 3. ÜNİTE Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri

Soru 1- Bu günkü sağlıkta dönüşüm programına temel oluşturan ilk doküman hangisidir ve hangi yıllar arasında yapılmıştır
A)-Master plan etüdü çalışmaları.1989-1990
B)-SSK’ların sağlık bakanlığında devri .2002-2005
C)-Tam gün yasası.2001-2005
D)-Hekimler için mecburi hizmet uygulaması.1998-1999
E)-
Soru 2- Sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda döner sermaye uygulaması hangi yıl ve kanunla başlamıştır
A)-1961-2009 sayılı esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanun ile başlamıştır
B)-24 ocak kanunları 1980
C)-Beşinci beş yıllık kalkınma planı 1983
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 3- Sağlıkta Reform programlarının uygulanmasına ilk örnek ülke hangisidir
A)-Türkiye
B)-ABD
C)-İngiltere
D)-Fransa
E)-
Soru 4- DB tarafından istenen yapısal uyum programları eşliğinde sağlık çalışmaları sürecinde, DB’nın gelişmekte olan ülkelerden sağlık hizmetlerini yeniden yapılandırırken dikkate almalarını gereken önerileri nelerdir
A)-Hizmetten yararlananların cepten yaptıkları ödemeleri arttırmak
B)-Sigorta veya diğer risk kapatıcı sistemlere geçişi sağlamak
C)-Kamu dışı kaynakları mümkün olduğunca yaygın ve etkin kullanmak
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- Sağlıkta dönüşüm programları gerekçeleri nelerdir
A)-Politik gerekçeler
B)-sağlık hizmetinin sunumu ile ilgili gerekçeler
C)-Sağlık mevzuatı ile ilgili gerekçeler
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Sağlıkta dönüşüm programı öncesinde ve sürecinde atılan önemli adımlar nelerdir
A)-Hepsi
B)-Çakılı kadro uygulaması
C)-Tam gün yasası
D)-Hekimler için mecburi hizmet uygulaması
E)-
Soru 7- Sağlıkta dönüşüm programı parametreleri nelerdir
A)-Planlayıcı ve denetleyici bir sağlık bakanlığı
B)-Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası
C)-Hepsi
D)-Karar sürecinde etkili bilgiye erişimi sağlayan sağlık bilgi sistemi
E)-
Soru 8- Türkiye sağlıkta dönüşüm programı’nın belirlenmesinde ve yürütülmesinde en etkili olmuş olan uluslar arası organizasyon hangisidir
A)-BM
B)-IMF
C)-Dünya bankası(DB)
D)-Dünya Sağlık örgütü
E)-
Soru 9- Sağlık hizmetlerinin ulaştırılamadığı yörelerde çalışmak üzere sağlık personeli temin edilmesi hangi düzenlemeyle sağlanmıştır
A)-2003 Çakılı kadro
B)-2004 Geçici kadro
C)-2000 Sözleşmeli kadro
D)-1998 işçi kadro
E)-2005 Memur kadro
Soru 10- Haziran 2005 tarihinde TBMM de kabul edilen düzenlemeye göre Tıp Fakültesinden mezun olan ana veya yan dal uzmanlık eğitimi alan tüm hekimlerin zorunlu yapması gereken hizmet süresi ne kadardır
A)-200-400 gün
B)-300-600 gün
C)-100-200 gün
D)-150-250 gün
E)-50-150 gün
Soru 11- 2005 yılında çıkarılan 5283 sayılı ‘’Bazı kamu kurum ve kuruluşlara ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi )dair kanunla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir
A)-Aile hekimlerinin devri
B)-Sağlık ocaklarının devri
C)-SSK ya ait sağlık kuruluşlarının devri
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 12- Maliye Bakanlığınca gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerin hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir şeklindeki kanunla hayata geçirilen düzenleme hangisidir
A)-Hazineye ait taşınmazların bedelsiz yapılabileceği
B)-Hazineye ait taşınmazların bedelli yapılabileceği
C)-Hazineye ait taşınmazların gönüllü yapılabileceği
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 13- Sağlık Bakanlığınca hazineye ait taşınmazların özel sektöre 49 yıllığına devredilmesi kararını aşağıdakilerden hangisi karar verir
A)-Sağlık Bakanlığı
B)-TBMM
C)-Maliye Bakanlığı
D)-Yüksek Planlama Kurulu
E)-Sağlık Müdürlüğü
Soru 14- T.C vatandaşlara sağlık alanında hizmet vermek amacıyla 1946 yılında kurulan sigorta modeli aşağıdakilerden hanisidir
A)-SSK
B)-Emekli Sandığı
C)-BAĞ-KUR
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 15- 2003 yılında hayata geçirilen Acil Eylem Planında yer verilen Genel Sağlık Sigortasıyla amaçlanan gelişme nedir
A)-Her bakanlığın sağlık kuruluşları olacak
B)-Tüm vatandaşları bir çatı altında toplamak
C)-Tüm vatandaşları ayrı çatılar altında toplamak
D)-BAĞ-KUR ve Emekli Sandığını bir arada toplamak
E)-hiçbiri
Soru 16- E.S, BAĞ-KUR, SSK ,Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmesi hangi kanunla olmuştur
A)-2003 te 4567 sayılı kanunla
B)-2007de 3456 sayılı kanunla
C)-2008de 5754 sayılı kanunla
D)-2010da 1234 sayılı kanunla
E)-2011de 5678 sayılı kanunla
Soru 17- Devamlı olarak belli bir mekanda sağlık hizmeti vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü eğitimleri alarak uzmanlık almış kişilere.......... olarak tanımlanır
A)-Başhemşire
B)-hemşire
C)-Aile hekimliği
D)-Diş hekimliği
E)-Uzman hekimlik
Soru 18- Ülkede kullanılan ve dağıtılan ilaçların kaliteli ve güvenilir bir şekilde üretilmesi, dağıtılması, depolanması ve kullanıcıya ulaştırılması için bakanlığın uygulamaya koyduğu sistem nedir
A)-ilac formu sistemi
B)-ilaç depolama sistemi
C)-ilaç veri sistemi
D)-ilac kalite sistemi
E)-ilaç takip sistemi
Soru 19- Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri’nden biridir
A)-Hekimler İçin Mecburi Hizmet Uygulaması
B)-SSK’ların Sağlık Bakanlığı’na Devri
C)-Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası
D)-Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Bir Ek Madde Eklenmesi
E)-Tam Gün Yasası
Soru 20- Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı Parametreleri’nden biri değildir
A)-Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmeti Sistemi
B)-Bilgi ve Beceri İle Donanmış Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü
C)-Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları
D)-Çakılı Kadro Uygulaması
E)-Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon

Toplam Soru Miktarı: 20