3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 2019 FİNAL

Soru 1- Hangisi sağlıkta dönüşüm programı gerekçe başlıkları arasında yer almamaktadır
A)-politik gerekçeler
B)-sağlık yönetim sistemi ile ilgili gerekçeler
C)-sağlık hizmetinin sunumu ile ilgili gerekçeler
D)-demografik gerekçeler
E)-sağlık mevzuatıyla ilgili gerekçeler
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi çalışma saatlerinin uzunluğundan kaynaklanan , hemşirelerin sağlıkları üzerindeki etkileri arasında yer alanlardan değildir
A)-nöbette tek başınalık ve desteksizlik
B)-dikkatin azalması
C)-hasta kaybına bağlı moral bozukluğu
D)-düzenli uyku uyuyamama
E)-omurga ve iskelet sistemi hastalıkları
Soru 3- johns hopkins hospitalin 2001 yılında başlattıkları programın ana hedeflerinden değildir
A)-Tüm çalışanların hasta güvenliği konusunda bilgilendirilmesi
B)-Kıdemli yöneticilerin söz konusu birimlerde haftada bir Hasta güvenliği visit Çalışması Başlatması
C)-Sonuçların bildirilmesi
D)-Kültür Ölçümlerinin bir kez yapılması
E)-Bilgileri ve başarılı hikayelerin paylaşılması
Soru 4- İşçiler de çalışma süresinden sayılan haller hangisinde yanlış verilmiştir
A)-Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır
B)-Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz
C)-Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilmelidir
D)-İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez
E)-
Soru 5- Analık izninde kullanılan izinler ve haklardan hangisi doğrusu değildir
A)-doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta izin verilir
B)-doğumdan önce çalışılan ve kullanılmayan izin hakkı doğum sonrası iznine eklenir
C)-annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir
D)-eşi doğum yapan memura 5 gün babalık izni verilir e-ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının sosyal haklarından değildir
A)-aile yardımı
B)-cenaze giderleri
C)-giyecek ve yiyecek yardımı
D)-işsizlik maaşı
E)-ölüm yardım ödeneği
Soru 7- Hemşirelik yönetmeliğinde sağlıkla ilgili danışmanlık ve bilir kişilik görevi hangi stadüde hemşire için tanımlar
A)-Sadece bashemsireler için
B)-Sadece gözetmen hems.için
C)-Başhemşire ve uzman hemşire
D)-Sadece uzman hemşire için
E)-Tüm hemşireler
Soru 8- Yeni yapıda sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde hemşirelik hizmetleri hangi pozisyona bağlanmıştır
A)-otelcilik hizmetleri müdürlüğü
B)-bakım hizmetleri müdürü
C)-tıbbi hizmetler müdürü
D)-hastane yöneticisi
E)-
Soru 9- Hemşirenin günlük çalışma süresi ne kadardır
A)-8 saat
B)-10 saat
C)-12saat
D)-7 saat
E)-9 saat
Soru 10- 4857 sayılı iş kanunun 4. maddesine göre bu kararın geçerli olmadığı durumlarda ilişkili madde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir
A)-Deniz yoluyla taşıma işinde çalışanlar
B)-hava yoluyla taşıma işinde çalışanlar
C)-50 den az işçinin çalıştığı tarım ve orman işleri
D)-kadın ve çocukların toplu çalıştığı tarım ve tekstil işlerinin olduğu yerler
E)-aile ekonomisine katkı için yapılan tarımsal faaliyetler
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi üretkenliğin geliştirilmesi amaçlı iş yeri sağlığı geliştirme programlarının olumlu sonuçlarından değildir
A)-kalitenin yükselmesi
B)-moralin artması
C)-kuruluş hedef ve ilkelerin korunması
D)-üretkenliğin azalması
E)-yetenek ve bireySel özelliklerin geliştirilmesi
Soru 12- Anaların vs çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır şeklinde belirtilen uluslararası düzenleme aşağıdakilerden hangi kurum tarafından benimsenmiştir
A)-insan hakları evrensel bildirgesi
B)-Avrupa sosyal şartı
C)-Avrupa birliği
D)-Avrupa federasyonu
E)-Avrupa birliği temel haklar bildirgesi
Soru 13- 224 sayılı hizmetleri sosyalleştirme kanunun başarısız olmasının sebebi gösterilemez
A)-Hekim ve sağlık çalışanlarının sayılarının yetersiz oluşu
B)-sağlık ocağı ve hastanelerin koordineli çalışmaması
C)-sağlık çalışanlarının iyi eğitim alamamaları ve uygulayamamaları
D)-üst düzey yöneticilerinin inanmamaları
E)-224 sayılı hiz.sunumunun etkisi yetersiz kalması
Soru 14- Herkese 21 hedeflerinin amaçlarından değildir
A)-sağlıklı yaşlanma
B)-sağlıklı doğum
C)-bireylerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi
D)-herkese eşit sağlık hizmeti
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi suçun özelliklerinden değildir
A)-suç ihmal olabilir
B)-tüzel kişilerde suç işleyebilir
C)-suç iradi olabilir
D)-suç hukuka ayrı özellik taşır
E)-suç suçun Kanuni tanımına uymalı
Soru 16- Belirli bir mesleği icra edenlerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve çıkarları korumaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek işin kurulan örgütlerin yönetmenliğine aykırıdırlar
A)-meslek mensuplarının çıkarlarını korumak
B)-toplumsal ihtiyaçların karşılanması gerektiğini
C)-kanunlarla kurulur
D)-Gönüllülük esası vardır
E)-Toplumsal yararın korunmasın
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi mesleki örgütlenmenin niteliği ve amaçlarından değildir
A)-kendiliğinden oluşur
B)-işlev odaklı
C)-gönüllülük odaklı
D)-kanunla kurulması
E)-devletten bağımsız olması
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Alma-ata bildirgesindeki sevk zinciri halkasını ve sürekli verilmesi gereken kesintisiz hizmet ilkelerini kapsar
A)kademeli kesintili hizmet
B)-kademeli kesintisiz hizmet
C)-Bütünlük ve kapsayıcılık ilkesi
D)-Topluma katılım ve eşitlik ilkesi
E)-Sektörler arası işbirliği ilkesi
Soru 19- Hemşirelik eğitimh programlarının düzenlenmesi’ndeAtılması gereken adımlardan aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz
A)-Adaylık, nitelik ve yaş
B)-Mezuniyet derecesi
C)-Eğitim süresi
D)-kadrolaşma süresine etkileri
E)-Eğitim veren kurumların sayısı

Toplam Soru Miktarı: 19