3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 2. ÜNİTE

Soru 1- Bugünkü adıyla Sağlık bakanlığı ilk kez hangi isimle kurulmuştur
A)-Sıhhat Müdürlükleri
B)-Sağlık İşleri Müdürlüğü
C)-Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti
D)-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
E)-Dahiliye Nazırlığı
Soru 2- Ülkemizde hemşirelik eğitimi Üniversite düzeyinde nerede Hangi yıl başlamıştır
A)-Ege Üniversitesi 1955
B)-İstanbul Üniversitesi 1950
C)-Ankara Üniversitesi 1970
D)-Ege Üniversitesi 1975
E)-Ankara Üniversitesi 1955
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde hastabakıcı hemşirelerin görevlerini tanımlar
A)-Hekim gözetimi altında hastaya cerrahi müdahale
B)-Hekim gözetimi altında hasta bakma
C)-Hekim gözetimi altında hasta bakma ve cilt altı enjeksiyon yapma
D)-Hekim gözetimi altında hasta bakma ve tüm yollardan enjeksiyon yapma
E)-Yalnızca aşı yapma
Soru 4- Hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerinde etkin rol alamamasının nedeni nasıl açıklanabilir? I. Sağlık ocağı/evlerinin yetersiz olması II. Hemşire sayısının yetersiz olması III. Hemşirelerin uzmanlaşması IV. Hemşirelerin kırsal bölgelere gitmek istememesi V. Lojman ve alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması
A)-. I ve V
B)-I, II ve V
C)-III ve IV
D)-I,II,IV ve V
E)-I,II,III,IV ve V
Soru 5- Hemşirelik meslek örgütü hangi isimle kaç yılında kurulmuştur
A)-Türk Hastabakıcılar Cemiyeti, 1943
B)-Türk Hemşireler Derneği, 1943
C)-Türk Hastabakıcılar Cemiyeti, 1933
D)-Türk Hemşireler Derneği, 1933
E)-Türk Hastabakıcı Hemşireler Derneği, 1933
Soru 6- 1978 yılında Alma-Ata da düzenlenen 1. Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı nda değinilen konular Türkiye de ilk defa hangi yasal düzenleme ile ele alınmıştır
A)-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Yasası
B)-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
C)-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D)-224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun
E)-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Soru 7- Örgütlenme hakkına hangi yasal metinde yer verilmemektedir
A)-Anayasa
B)-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
C)-Dernekler Kanunu
D)-Türk Medeni Kanun
E)-Hemşirelik Kanunu
Soru 8- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kaç yılında kurulmuştur
A)-30 Eylül 1960
B)-14 Mayıs 1978
C)-12 Aralık 1972
D)-14 Mayıs 1950
E)-30 Eylül 1965
Soru 9- Sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi hangi kalkınma planında belirlenmiştir
A)-Birinci 10 yıllık kalkınma planı
B)-Birinci 5 yıllık kalkınma planı
C)-İkinci 5 yıllık kalkınma planı
D)-Üçüncü 5 yıllık kalkınma planı
E)-Dördüncü 5 yıllık kalkınma planı
Soru 10- Milli Sağlık bankası kurulması ve sağlık Sigorta sistemi oluşturulması hangi dönemde öngörülmüştür
A)-Milli Sağlık Proğramı dönemi (1954)
B)-Birinci 10 yıllık kalkınma planında (1946)
C)-Birinci 5 yıllık kalkınma planında (19636-1967)
D)-İkinci 5 yıllık kalkınma planında (1968-1972)
E)-Üçüncü 5 yıllık kalkınma planında (1973-1977)
Soru 11- TBMM nin 3 Mayıs 1920 tarihli toplantısında seçilen ilk Sağlık bakanı kimdir
A)-Dr. Refik saydam
B)-Dr. Adna ADIVAR
C)-Dr Behçet UZ
D)-Dr.Nusret FİŞEK
E)-Dr Rıza NUR
Soru 12- Cumhuriyet ilan edildiğinde sağlık hizmetlerinde ele alınan temel yaklaşım nedir
A)-Koruyucu sağlık hizmetleri
B)-İyileştirici sağlık hizmetleri
C)-İlaç sektörünün geliştirilmesi
D)-Bulaşıcı hastalıklar ile savaş
E)-Hastanelerin kurulması
Soru 13- Türk Hasta Bakıcılar cemiyeti nezaman kurulmuştur
A)-1923
B)-1930
C)-1933
D)-1935
E)-1943

Toplam Soru Miktarı: 13