3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 2. ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un sağlık hizmetleri açısından önemini vurgulamaz
A)-Sağlık hizmetlerinin köylere kadar ulaşmasını benimser
B)-Sağlık çalışanının tam zamanlı çalışmasını benimser
C)-Koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanır
D)-Sağlık hizmetlerinin tek elde yönetilmesini benimser
E)-Kamu dışında sağlık hizmeti verilmemesini benimser
Soru 2- Cumhuriyet döneminin ilk hemşirelik okulu hangisidir
A)-Hıfzıssıhha Okulu
B)-Kızılay hemşire okulu
C)-İstanbul Sağlık Meslek Okulu
D)-Sivas sağlık meslek okulu
E)-Ankara sağlık meslek okulu
Soru 3- Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu’nda sağlık hizmetinin verildiği en küçük birim olarak hangisi tanımlanmıştır
A)-Sağlık Üniteleri
B)-Sağlık Evleri
C)-Sağlık Ocakları
D)-Sağlık Grup Başkanlıkları
E)-Sağlık İstasyonları
Soru 4- Umumi Hıfzıssıhha kanunu kaç yılında çıkarılmıştır
A)-1930
B)-1931
C)-1932
D)-1933
E)-1934
Soru 5- Hemşire yardımcısı kavramı ilk kez hangi kanunda tanımlanmıştır
A)-Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
B)-Hemşirelik Kanunu
C)-663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
D)-Hemşirelik Yönetmeliği
E)-Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
Soru 6- Tabip,Diş tabibi, dişçiler, ebeler, hasta bakıcı hemşirelerin ünvanı nasıl kazanacaklarını, çalışma koşulu ve görevleri hangi kanunla belirlenmiştir
A)-Sıhhat ve içtimai muavemet vekâleti teşkilat ve memurin kanunu
B)-Tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun
C)-Umumi Hıfzısıhha kanunu
D)-Hemşirelik kanunu
E)-Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu
Soru 7- Beş yıllık kalkınma planlarının hedeflerinin ortak özellikleri nelerdir
A)-Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik beş yılda tamamlanacak hedefler belirler
B)-Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinin yaygınlaştırılması için hedefler belirler
C)-Hastane yatak sayılarının artırılmasını hedefler
D)-Sağlık personelinin sayı ve nitelik olarak artırılmasını hedefler
E)-Sağlık Sigortası Sistemini yaygınlaştırmayı hedefler
Soru 8- Koruyucu sağlık Hizmetlerine Kimin döneminde önem verilmiştir
A)-Dr.Adna ADIVAR
B)-Dr Refik SAYDAM
C)-Dr.Behçet UZ
D)-Dr.Nusret FİŞEK
E)-Dr. Rıza NUR
Soru 9- Sağlık Hakkı hangi madde ile ilk kez Anayasaya girmiştir
A)-1961 Anayasanın 29 md
B)-1961 Anayasanın 39 md
C)-1961 Anayasanın 49 md
D)-1961 Anayasanın 59 md
E)-1961 Anaysanın 69 md
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 öncesi sağlık hizmetlerinde hemşirelere ilişkin benimsenen politikalardandır
A)-Hemşirelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi
B)-Hemşirelerin görev tanımlarının mevzuatla güncel tutulması
C)-Hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerinde görev almasının sağlanması
D)-Eğitim düzeylerine göre farklı ünvanların verilmesi
E)-Hemşire sayısının arttırılması
Soru 11- Dr Refik SAYDAM döneminde Hükümetin ve hekimlerin ortak önceliğini hangisi tanımlar
A)-İyileştirici sağlık hizmetleri
B)-Koruyucu sağlık hizmetleri
C)-Bulaşıcı Hastalıklar ile savaş
D)-Hastanelerin kurulması
E)-İlaç sektörünün geliştirilmesi
Soru 12- 1980 öncesi beş yıllık kalkınma planlarının hedeflerinin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirilmenin yaygınlaştırılması
B)-Yabancı sağlık personelinden yararlanılması
C)-Belirlenen sayısal hedeflere ulaşılması
D)-Hastane hizmetlerine ağırlık verilmesi
E)-Hedeflerin beş yılda gerçekleştirilmesi
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti’nin ilk kurulan Bakanlıklardan birisi olmasını açıklar
A)-Sağlık ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini
B)-Osmanlı İmparatorluğu nun yıkıldığını
C)-Kurtuluş Savaşı nın devam ettiğini
D)-Yönetimde hekim yöneticilerin yer aldığını
E)-Sağlık hizmetlerine öncelik ve önem verildiğini
Soru 14- Koruyucu sağlık hizmetleri açısından ilk ve kapsamlı yasal mevzuat aşağıdakilerden hangisidir
A)-Umumi Hıfsızsıhha Kanunu
B)-1961 Anayasası
C)-Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu
D)-Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun
E)-Tababet ve Şuabatı Sa’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Soru 15- Ziyaretçi hemşire unvanının kimlere verileceği hangi kanunda tanımlanmıştır
A)-663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
B)-Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
C)-Hemşirelik Kanunu
D)-Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu
E)-Hemşirelik Yönetmeliği
Soru 16- Bugünkü adıyla Sağlık bakanlığı ilk kez hangi isimle kurulmuştur
A)-Sıhhat Müdürlükleri
B)-Sağlık İşleri Müdürlüğü
C)-Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti
D)-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
E)-Dahiliye Nazırlığı
Soru 17- Cumhuriyet ilan edildiğinde sağlık hizmetlerinde ele alınan temel yaklaşım nedir
A)-Koruyucu sağlık hizmetleri
B)-İyileştirici sağlık hizmetleri
C)-İlaç sektörünün geliştirilmesi
D)-Bulaşıcı hastalıklar ile savaş
E)-Hastanelerin kurulması
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde hastabakıcı hemşirelerin görevlerini tanımlar
A)-Hekim gözetimi altında hastaya cerrahi müdahale
B)-Hekim gözetimi altında hasta bakma
C)-Hekim gözetimi altında hasta bakma ve cilt altı enjeksiyon yapma
D)-Hekim gözetimi altında hasta bakma ve tüm yollardan enjeksiyon yapma
E)-Yalnızca aşı yapma
Soru 19- Hemşirelerin koruyucu sağlık hizmetlerinde etkin rol alamamasının nedeni nasıl açıklanabilir? I. Sağlık ocağı/evlerinin yetersiz olması II. Hemşire sayısının yetersiz olması III. Hemşirelerin uzmanlaşması IV. Hemşirelerin kırsal bölgelere gitmek istememesi V. Lojman ve alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması
A)-I ve V
B)-I, II ve V
C)-III ve IV
D)-I,II,IV ve V
E)-I,II,III,IV ve V
Soru 20- Hemşirelik meslek örgütü hangi isimle kaç yılında kurulmuştur
A)-Türk Hastabakıcılar Cemiyeti, 1943
B)-Türk Hemşireler Derneği, 1943
C)-Türk Hastabakıcılar Cemiyeti, 1933
D)-Türk Hemşireler Derneği, 1933
E)-Türk Hastabakıcı Hemşireler Derneği, 1933

Toplam Soru Miktarı: 20