3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 14. ÜNİTE

Soru 1- Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda ceza ne şekilde belirlenir
A)-ceza üçte birden yarısına kadar artırılır
B)-herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir
C)-bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
D)-üç aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası
E)-ölüm veya yaralama durumuna göre kişi sayısı belirlenir
Soru 2- Hakaret suçunda mağdur……….. konu ise…….
A)-yaralanan kişi - kişinin vücudu
B)-Tüzel kişiler - gerçek kişiler
C)-hakaret edilen kişi, bu kişinin şerefi
D)-gerçek kişiler - yaşama hakkı
E)-Herkes - maddi unsurlar
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi kast’ı tanımlamaktadır
A)-suçun, neticenin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir
B)-neticeyi öngörmemektir
C)-Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi
D)-Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
E)-Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenler
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun amacını açıklamaktadır
A)-ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulmasına yönelik eylemlerdir
B)-işverenle bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir
C)-İş kanunun çağdaş standartlara uygun oluşturulmasının yanı sıra uygulamaya tam olarak yansıması ve kurumlar arasında farklılıkların olmaması, ayrıca aksaklıkların giderilmesi noktasında sağlıklı işleyen bir denetim sisteminin oluşturulması
D)-kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini,kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek
E)-Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir
Soru 5- Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleğin mensubunun aldığı ceza aşağıdakilerden hangisidir
A)-İki yıla kadar hapis
B)-üç yıla kadar hapis
C)-uyarı cezası d)disiplin soruşması
D)-bir yıla kadar hapis
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurları içinde yer almaz
A)-Konu
B)-fiil
C)-fail
D)-netice
E)-taksir
Soru 7- 7) Toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir? I) hukuk kuralları, II) ahlak kuralları III) din kuralları IV) ceza kuralları V) özgürlük kuralları
A)-II ve III
B)-I, II,III
C)-I,II,III,V
D)-II,III,IV
E)-I,IV,V
Soru 8- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişinin alacağı ceza aldığı ceza aşağıdakilerden hangisidir
A)-altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
B)-bir yıl hapis cezası
C)-iki yıl hapis cezası
D)-altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
E)-bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunun Amaçlarından değildir
A)-Kişi Hak Ve Özgürlüklerini Korumak
B)-Kamu düzen ve güvenliğini sağlamak
C)-Hukuk Devletini Kamu Sağlığını Ve Çevreyi, Toplum Barışını Korumak
D)-Suç İşlemesini Önlemek
E)-Bilmeyerek Suç İşleyenleri Affetmek
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi suçun Maddı ̇Unsurlarından değildir
A)-Kast
B)-Fiili Hareket
C)-Netice
D)-Nedensellik Bağı
E)-Fail
Soru 11- Aşağıdakilerden Hangisi Suçun Manevi Unsurlarından Biridir
A)-Mağdur
B)-Taksir
C)-Nedensellik Bağı
D)-Fail
E)-Konu
Soru 12- Kamu görevlisinin ve sağlık personelinin suçu bildirmemesinin Türk Ceza Kanununda Karşılığı Nedir
A)-3 Ay Hapis Cezası
B)-Uyarı Cezası
C)-Maaş Kesme Cezası
D)-1 Yıla Kadar Hapis Cezası
E)-6 Ay Hapis Cezası
Soru 13- Türk Ceza Kanunun 20. Maddesinde Yer Alan, Ceza Sorumluluğunun Şahsi Olduğu Ve Kimsenin Başkalarının Fiilinden Sorumlu Tutulamayacağı, Anayasa’nın 38. Maddesi İle Uyumlu Olup, Kişilerin Kendi Fiillerinden Sorumlu Olacaklarını İfade Etmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Türk Ceza Kanununun 26. Maddesınden ̇İlk Fıkrasında Hakkını Kullanan Kımseye Ceza verilmez
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi öngürelebilecek bir olgunun dikkatsizlik ve özensizlikle öngörülmemesidir,kısaca neticeyi öngörmemektir
A)-Olası Kast
B)-Kast
C)-Taksir
D)-Bilinçli Taksir
E)-Basit Taksir
Soru 16- Fiil/Hareket Ve Neticenin Ayrı Ayrı Meydana Gelmesi Suçun Maddi Unsurlarının Oluşması İçin Yeterli Değildir. Ayrıca Bu Hareket Ve Netice Arasında Bir Bağ Olması Gerekmektedir. Aşağıdakilerden Hangisi Bu Tanıma Uyar
A)-Netice
B)-Nedensellik Bağı
C)-Konu
D)-Fiili Hareket
E)-Fail
Soru 17- Türk Ceza Kanununun 210. Maddesı2̇. Fıkrasında Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleyen Tabıp,Diş ̇ Tabıṗ ı,Eczacı,Hem ̇şıre,Ebe Ve D ̇ığ̇er Sağlık MesleğıMensupları̇ 3 Aydan 1 Yıla Kadar Hapıs Cezasıyla ̇ Cezalandırılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Türk Ceza Kanununun 257. Madde 1. Fıkrasına Göre Kanunda Ayrıca Suç Olarak Tanımlanan Haller Dışında görevin gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle kişilerin Mağdurıyetlerine Ve Kamunun Zararına Neden Olan, Yada Haksız Kazanç Sağlayan Kamu Görevlisi 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapıs Cezasıyla Cezalandırılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 18