3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 11. ÜNİTE (c)

Soru 1- Hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde SSK tarafından ödenen ………………….ödeneği işçilerin ücretlerinden kesilmektedir. Boşluk hangisi ile doldurulur
A)-Genel tatil ücreti
B)-Hafta tatil ücreti
C)-Geçici iş görmezlik ücreti
D)-Fazla Çalışma ücreti
E)-Yarım ücret
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hallerdir
A)-Kaza veya hastalık nedeniyle işe gidemediği günler
B)-Kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası çalıştırılmadıkları
C)-Hafta tatili, Ulusal bayram, genel tatil günleri
D)-Röntgen muayenehanelerinde Pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler
E)-Hepsi
Soru 3- Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- İşçilerin haftalık çalışma süreleri en fazla kaç saat olmalıdır
A)-37,5
B)-40
C)-45
D)-35
E)-48
Soru 5- Telafi çalışmaları günde en fazla kaç saat olmalı
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-6
Soru 6- Hangisi ara dinlenme ile ilgili düzenleme değildir
A)-4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika
B)-4 saatten fazla ve 7,5 saat dahil süreli işlerde 30 dakika
C)-7,5 saatten fazla süreli işlerde işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 7- Gece çalışma süresi ne zaman başlar ve biter
A)-16 da başlar ve 24 te biter
B)-17 de başlar 01 de biter
C)-En geç 20 de başlar en erken 06 da biter
D)-Gece en fazla 12 saat çalışılır
E)-Hepsi
Soru 8- İş müfettişlerince düzenlenen raporlar ve tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraf kaç gün içinde yetkili iş mahkemelerine itiraz edebilir
A)-20
B)-25
C)-28
D)-30
E)-35
Soru 9- İşçilerin hafta tatili en az kaç saat olmalıdır
A)-24 saat
B)-16 saat
C)-36 saat
D)-48 saat
E)-12 saat
Soru 10- İşçilerin haftalık çalışma saatleri en çok kaç saatir
A)-36
B)-45
C)-50
D)-56
E)-60
Soru 11- Çalışma hayatında gece hangi saat aralıktadır
A)-22-06
B)-24-06
C)-20-06
D)-20-08
E)-24-08
Soru 12- İşçilerin 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara kaç gün izin verir
A)-14
B)-20
C)-24
D)-30
E)-12
Soru 13- 4 saatten fazla 7.5 saatte kadar süreli işlerde ara dinlenme süresi ne kadardır
A)-15dk
B)-30dk
C)-45dk
D)-1saat
E)-hiçbiri
Soru 14- İş sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz
A)-İşyerinin devri halinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçlarıyla devralana geçmektedir
B)-İşin özelliği nedeniyle en az otuz iş günü sürmesi durumunda süreksiz iş sözleşmesi imzalanır
C)-Bir yıl ve daha uzun süren sözleşmelerin yazılı yapılması gerekir
D)-Haftalık çalışma süresinin, önemli ölçüde daha az belirlendiği durumunda kısmî süreli iş sözleşmesi yapılır
E)-İş sözleşmesinin tekrarlanması durumunda, sözleşme başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir
Soru 15- Çağrı üzerine çalışma sisteminde işçinin neye dikkat etmesi gerekir
A)-Çalışacağı süre belirlenmediğinde, haftalık çalışma süresi yirmi saat olarak kararlaştırılmış olarak kabul edilir
B)-Sözleşmede belirlenen sürede çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücretini hak kazanmış sayılır
C)-İşverenin, işçinin çalışacağı zamanı bir gün önce iletmesi yeterlidir
D)-Günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise her çağrıda en az dört saat üst üste çalıştırması zorunludur
E)-İşçinin ne kadar çalıştırılacağına taraflar karşılıklı karar verir
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisinde işverenin iş sözleşmesinin feshinde iş kanununa aykırı davrandığı belirtilmektedir
A)-Feshin bildirim süresine uyulmadığında sabit bir tazminat ödemesi gerekir
B)-İş sözleşmesinin feshinden önce durumu, diğer tarafa işçinin çalışma süresine uygun şekilde önceden bildirir
C)-İşveren deneme döneminde bildirim süresine uymadan iş sözleşmesini sonlandırabilir
D)-İş sözleşmesinin geçerli bir sebebe dayandırması gerekmektedir
E)-Fesih bildirimini yazılı olarak yapması ve fesih nedenini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi
Soru 17- İş kanunun ücret sistemine ilişkin hükümlerinden hangisi yanlıştır
A)-İşçiye verilecek her çeşit ödenek kural olarak, Türk parası olarak verilir
B)-Ücret yabancı para olarak kararlaştırıldığında, ödeme günün değerine göre Türk parası ile yapılabilir
C)-İşçi ücreti en az haftada bir ve en geç ayda bir ödenecek şekilde planlanmalıdır
D)-Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en düşük faiz oranı uygulanır
E)-Ücreti yirmi gün içinde zorunlu bir neden dışında ödenmeyen işçi, işini yapmaktan kaçınabilir
Soru 18- İşçinin çalışma süresinde sayılan hallerden hangisi yanlıştır
A)-İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesinde yolda geçen süre
B)-İşçinin çalıştırılmadan bekletilerek geçirdiği süre
C)-Kadın işçinin bebeğine süt vermek üzere belirlediği süre
D)-İşçinin gereksiz yere meşgul edilmesiyle asıl işini yapmasının engellendiği süre
E)-İşçinin ara dinlenmesi için ayırdığı süre
Soru 19- İş sözleşmesine son verilen işçi şikayetini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne yapar
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- İşçinin 12 saat gece çalıştırılması iş kanununa uygundur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20