3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 11. ÜNİTE (b)

Soru 1- İş Kanunu hangi tarih ve sayıyla çıkmıştır
A)-22-05-2003 4857
B)-12-5-2005 4558
C)-22-5-2010 4857
D)-02-05-2013 4858
E)-23-05- 2015 4868
Soru 2- Türk hem. Der. nin yaptığı, ‘’Türkiye de Hemşirelerin çalışma koşulları’’ başlıklı çalışmasın da hangisi uzun çalışma saatlerinin hemşirelerin fiziksel sağlıkları üzerine etkisi değildir
A)-Uyku uyuyamama, uyku sorunları
B)-Aşırı iş yükü nedeniyle öz bakımını ihmal etme
C)-Psikolojik tükenme
D)-Kronik hastalığı yönetememe (Tip 1 diyabet, 1 nöbette 2-3 kez hipoglisemi
E)-Bacak ağrısı, varis
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi çalışma saatlerinin hemşirelerin psikolojik sağlıkları üzerinde etkili değildir
A)-Spontan dikkatin azalması, unutkanlık
B)-Anksiyete, rahatlayamama, huzursuzluk
C)-Sosyal ayrımcılığa maruz kalma
D)-Kahve, sigara tüketiminde artma
E)-Değersizlik dikkate alınmama
Soru 4- İş kanununun birinci bölümünde hangisine yer verilmiştir
A)-İşçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir
B)-İşveren, işçi çalıştıran gerçek veye tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum/kuruluşlar
C)-İşyeri, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek, maddi olan veya olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim
D)-İş ilişkisi, İşçi ve işveren arasında kurulan ilişki
E)-Hepsi
Soru 5- Hangisi 4857 sayılı iş kanununun 4. Maddesinde belirtilen istisnalardan değildir
A)-Deniz taşıma işleri
B)-50 den az işçi çalıştıran tarım ve orman işleri
C)-Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapılan işler
D)-Rehabilite edilemeyenler
E)-Hava taşıma işleri
Soru 6- İş yerinin veya bir bölümünün devri, devredenin sorumluluğu devir tarihinden sonra ne zaman biter
A)-1 Yıl,
B)-2 Yıl,
C)-3 Yıl
D)-4 Yıl
E)-6 Ay
Soru 7- İş sözleşmesi işçinin bağımlı olarak iş görme, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bağı ifade eder
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hangisi iş sözleşmesinin türü ve biçimleri değildir
A)-Belirli süreli
B)-Belirsiz süreli
C)-Tam süresiz
D)-Kısmi süreli
E)-Deneme süreli
Soru 9- Hangisi süreli fesih sözleşmelerindendir
A)-6 aydan az sürmüş işlerde, bildirimin yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra
B)-6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olanlarda, bildirimin yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra
C)-1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçiler için, bildirimin yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra
D)-İşi 3 yıldan fazla sürmesi durumunda 8 hafta sonra feshedilmiş olduğu kabul edilmektedir
E)-Hepsi
Soru 10- İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkından Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerinden değildir
A)-İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
B)-İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanması
C)-İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılması ve cezanın ertelenmeyen bir suç işlemesi
D)-İşçinin izin almaksızın 2 gün işe gelmemesi
E)-İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda
Soru 11- İşçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı maddesine göre süresi belli olsun veya olmasın işçi sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir
A)-Sağlık nedenleri
B)-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C)-Zorlayıcı sebepler
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi toplu işçi çıkarma olarak kabul edilmektedir
A)-20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin
B)-101 ile 300 işçi arasında ise, en az % 10 oranında işçinin
C)-301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 13- İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hakkında hangisi doğrudur
A)-1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 14 günden
B)-5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden
C)-15 yıl ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz
D)-Yeraltı işlerinde çalışanlara yıllık ücretli izin süreleri 4 er gün arttırılarak uygulanır
E)-Hepsi
Soru 14- İşverenin fesih bildiriminden sonra, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan günde 2 saatten az olmamak koşuluyla vermesi gerekmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- İşverenin, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu işçi çıkarması toplu işten çıkarmadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör, işyerlerinde % 3 engelli, Kamuda % 4 engelli, % 2 eski hükümlüyü çalıştırma zorunluluğu vardır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan nedenler dışında işçiye ücret kesme veremez ve kesintinin nedenini işçiye bildirmek zorundadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Asgari ücret tespit komisyonu en az kaç üye ile toplanıp asgari ücrete karar verir
A)-5
B)-6
C)-8
D)-9
E)-10
Soru 19- Fazla çalışma süresi 1 yılda en fazla kaç saat olmalıdır
A)-170
B)-190
C)-200
D)-270
E)-280
Soru 20- Zorunlu haller dışında yeraltında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma………………….? Boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır
A)-Yaptırılır
B)-Yaptırılmaz
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20