3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 11. ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin çalışma saatlerinin fiziksel sağlıkları üzerindeki etkilerindedir
A)-Uyku uyuyamama uyku bozuklukları
B)-Yemek v.b rutinlerinde bozulma
C)-Bedenen ve zihinsel yorgunluk
D)-Aşırı iş yükü nedeniyle öz bakımını ihmal etme
E)-Hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi çalışma saatlerinin hemşirenin psikolojik sağlıkları üzerinde etkilerindendir
A)-Spontan dikkatin azalması, unutkanlık
B)-Anksiyete,rahatlayamama,huzursuzluk
C)-Nöbette tek başınalık, desteksiz hissetme
D)-Sosyal ayrımcılığa maruz kalma
E)-Hepsi
Soru 3- Hemşirelerin çalışma koşullarının yasal boyutunu belirlemeye yönelik olarak Baykal ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarla hangi sonuca ulaşılmıştır
A)-Hemşirelerin çalışma yaşamına ait haklarını bilmediği
B)-Birime ve kuruma yeterince oryante edilmedikleri ve performans değerlendirmelerinin düzenli yapılmadığı
C)-Hemşirelerin ücretlerini düşük buldukları
D)-Çalışma saatleri ve izinleri konusunda uluslar arası çalışma örgütünün tavsiye kararlarının altında uygulamaların yapıldığı hatta ulusal mevzuata bile tam uyulmadığı
E)-Hepsi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi iş kanununun 1. Bölümünü oluşturan genel hükümlerindendir
A)-Amaç ve kapsam
B)-İş yerinin bildirimi
C)-Eşit davranma ilkesi
D)-Geçici iş iliskisi
E)-hepsi
Soru 5- İş kanununun amacı nedir
A)-İş verenle bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir
B)-Sadece işverenle arasındaki ilişkiyi düzenler
C)-İşverenle mal ve hizmet üretimini düzenler
D)-Sadece çalışan kişi haklarını düzenler
E)-Hiçbiri
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi iş kanununun geçerli olmadığı kuruluşlardan değildir
A)-Deniz ve hava taşıma işletmeleri
B)-50den az işçi çalıştıran tarım ve köy işleri
C)-Aile ekonomisinde sınırlarında yapılan tarımla ilgili işler
D)-50 den fazla işçi çalıştıran tarım ve köy işleri
E)-hiçbiri
Soru 7- Geçici işçi ne kadar süre çalışır
A)-6 ay
B)-3 ay
C)-4ay
D)-8ay
E)-1 yıl
Soru 8- Geçici işçi sözleşmesi en fazla kaç defa yenilenir
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-6
Soru 9- İş ilişkisinde dil,cinsiyet, din,inanç ve mezhep gibi dolaylı ayrım yapılamayacağını tanımlayan madde hanisidir
A)-Işveren işçi sözleşmesi
B)-Eşit davranma ilkesi
C)-İş yerinin devri
D)-Geçici iş ilişkisi
E)-İş feshi
Soru 10- İşçinin bağımlı olarak iş görme ve işverende ücret ödemeyi üstlendiğinden oluşan bağa ne denir
A)-İş sözleşmesi
B)-İş veren amacı
C)-İş yerinin devri
D)-Eşit davranma ilkesi
E)-Sözleşme feshi
Soru 11- Zincirleme iş sözleşmeleri hangi türe girer
A)-Süreli iş sözleşmesi
B)-Belirsiz iş sözleşmesi
C)-Süresiz iş sözleşmesi
D)-Belirli süreli iş sözleşmesi
E)-Hiçbiri
Soru 12- İş ilişkisinin belirli bir süreye bağlı olarak yapılmayan sözleşme türü hanisidir
A)-Süreli iş sözleşmesi
B)-Süresiz iş sözleşmesi
C)-Belirli iş sözleşmesi
D)-Belirsiz süreli iş sözleşmesi
E)-Hiçbiri
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesi fesih maddelerindendir
A)-6aydan az sürmüş işlerde, bildirimin yapılmasından 2 hafta sonra
B)-6 aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olanlarda,bildirimin yapılmasından 4 hafta sonra
C)-1,5yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçiler için, bildirimin yapılmasından 6 hafta sonra
D)-İşi 3 yıldan fazla sürmesi durumunda, 8 hafta sonra
E)-Hepsi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi fesih için geçerli nedenlerdendir
A)-Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işveren rızası ile çalışma faaliyetlerine katılmak
B)-İşyeri sendika temsilciliği yapmak
C)-Mevzuat veya sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmemek,ahlak ve iyiniyet kurallarına uymamak
D)-Irk,renk,cinsiyet,medeni hal,hamilelik,doğum, siyasi görüş v.b
E)-hiçbiri
Soru 15- Fesih bildiriminde neden gösterilmediği veya gösterilen nedenin geçerli olmadığı iddasıyla fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren ne kadar sürede iş mahkemesine dava açabilir
A)-1ay
B)-2ay
C)-3ay
D)-4ay
E)-6ay
Soru 16- Fesih geçersizligine karar verildiğinde iş veren işçiyi en geç ne kadar sürede işe başlatmak zorundadır
A)-1ay
B)-2ay
C)-3ay
D)-4ay
E)-6ay
Soru 17- İşçinin haklı nedenle derhal fesih haklarından değildir
A)-Sağlık nedenleri
B)-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller
C)-Zorlayıcı sebepler
D)-İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması
E)-hiçbiri
Soru 18- İşverenin haklı nedenlerle dehal fesih hakkından değildir
A)-Sağlık nedenleri
B)-İsverenin İşçisinin baska işverenle sözleşme imzalaması istemesi
C)-Zorlayıcı sebepler
D)-Ahlak iyi niyet kurallarına uymayan haller
E)-hiçbiri
Soru 19- Asgari tespit komisyonu en az kac kişiden oluşur
A)-5
B)-6
C)-8
D)-10
E)-12
Soru 20- İş kanununda ücretin saklı kalma kısmı ne demektir
A)-İşçinin aylık ücretinden dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devredilemez
B)-İşçinin aylık ücretinden yarısı haczedilebilir
C)-işçinin aylık ücretinden dörtte üçü haczedilebilir
D)-İşçinin aylık ücretinden üçte ikisi haczedilebilir
E)-hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 20