3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 10. ÜNİTE (b) 657 DMK

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olmak için gereken genel şartlardan değildir
A)-Türk vatandaşı olmak
B)-Kurumun 40. Maddesindeki yaş şartlarını taşımak
C)-Kurumun 41. Maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak
D)-Kamu haklarından mahrum bulunmak
E)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi aday memurluk devresi içinde göreve son verme nedenlerinden biri değildir
A)-Amirine tokat atmak
B)-Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdasmayacak durumlarda bulunmak
C)-Bütün memurların ortak özellikleriyle ilgili temel eğitimde başarılı olmak
D)-Göreve devamsızlıkta bulunmak
E)-Hiçbiri
Soru 3- Soru 3- Bir göreve ilk defa ve yeniden atananlardan belge ile kanıtlanması zorlayıcı nedenler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde ise başlamayanlarin atamaları iptal edilir ve bir yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- derece yükselmesi yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
B)-Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl bulunmuş olma
C)-Kadronun verildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş öne
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 5- a) kurumlarında açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere b) dış burslara dayanılarak gönderilenlere İki yıla kadar ayrılma izni verilebilmekte ve bu süre gerekirse en çok bir kat daha uzatılabilmektedir. Yukarıdaki açıklama devlet memurluğun hangi maddesine aittir ?
A)-Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme
B)-Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma
C)-Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi
D)-Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri
E)-Karşılıklı olarak yer değiştirme
Soru 6- görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapan memura illerde başarı belgesi kim tarafından verilir
A)-Kaymakam
B)-Vali
C)-İlgili bakan
D)-Cumhurbaşkanı
E)-Hiçbiri
Soru 7- üstün başarı belgesi verilen memura merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde kaçına kadar ödül verilebilir
A)-Yüzde 100
B)-Yüzde 50
C)-Yüzde 200
D)-Yüzde 10
E)-Yüzde 5
Soru 8- memurların çalışma saatleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur
A)-Memurlar cumartesi ve Pazar izni dikkate alınmaksızın haftada 40 saat çalışırlar
B)-Engelli memura isteği dışında gece nöbeti/ vardiyası verilemez
C)-Doğum yapan kadın memurun sekiz haftalık doğum izni bittikten sonra gece nöbeti verilebilir
D)-Memurların günlük çalışma saati ve öğlen dinleme süresi illerde kaymakamlar tarafından belirlenir
E)-24 saat devamlı çalışan işlerdeki memurların çalışma saati ve şekillerine amirleri karar verir
Soru 9- aşağıdakilerden hangisi memurların disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve hallerinden değildir
A)-Uyarma
B)-Terfi
C)-Kınama
D)-Aylıktan kesme
E)-Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 10- özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenin devlet memurluğundaki cezası aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kınama
B)-Uyarı
C)-Aylıktan kesme
D)-Devlet memurluğundan çıkarma
E)-Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru 11- disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde karar vermek zorundadır
A)-15 gün
B)-20 gün
C)-30 gün
D)-10 gün
E)-90 gün
Soru 12- aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırmaya yönelik yetkili amirlerinden değildir
A)-Atamaya yetkili amirler
B)-Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
C)-İllerde valiler
D)-İlçelerde kaymakamlar
E)-Belediye başkanı
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Devlet memurunun ölümü halinde cenaze giderleri kurum tarafından ödenir
B)-Kurumlar kendi bünyesi içinde mesleki eğitim ve öğretim yapabilirler
C)-Pansiyonsan ücret indiriminden faydalanan memur çocuğu sınıfta kalırsa faydalanamaz
D)-Askerlikte geçen düre mecburi hizmetten sayılmaz
E)-Ölüm yardımı ödeneği vergiye tabiidir.Borç için haczedilebilir
Soru 14- I Memur İİ Sözleşmeli personel III Geçici Personel IV İşçiler Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri sözleşmeyle çalıştırılan kamu personelidir?
A) I,IV
B)-II,IV
C)-III
D)-II ,III
E)-II,III,IV
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi bir yıldan az süreli çalıştırılıp,sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir
A)-Sözleşmeli personel
B)-Geçici personel
C)-Geçici personelve Sözleşmeli personel
D)-İşçiler,Geçici Personel, Sözleşmeli Personel
E)-
Soru 16- (18 yaşını doldurmuş medeni ve siyasi hakkını kullanma ehliyetine sahip her Türk Vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.’’ ifadesi siyasi partiler yasasında hangi yıl ve madde ile değiştirilerek yürürlüğe girmiştir
A)-1989 11 Madde
B)-1999 11 Madde
C)-2009 11 Madde
D)-1994 11 Madde
E)-2007 11 Madde
Soru 17- Devlet Memurları Kanununda hangisi sosyal ödenek değildir
A)-Memur işsizlik maaşı
B)-Cenaze masrafları
C)-Ölüm Yardımı
D)-Yolluk Ödemesi
E)-Aile yardımı
Soru 18- Devlet Memurlarına göre mecburi hizmet ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır
A)-mecburi hizmet yapar iken yaşama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir
B)-askerlikte geçen süre mecburi hizmet süresi kapsamında değerlendirilir
C)-baş vurma tarihinden itibaren en geç 3 ayin içinde bir göreve atanmayanlarin mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar
D)-baş vurguda bulunmayan memurlar kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde 50 fazlasıyla ödemek zorundadirlar
E)-yetiştirme eğitim ve staj

Toplam Soru Miktarı: 18