3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 1. ÜNİTE (c)

Soru 1- ……. 1965 yılında yürürlülüğe giren, Avrupa Konseyine üye devletlerin ve bu şartnameyi imzalayan devletlerin uymayı kabul ettikleri, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine takviye eden bir sözleşmedir. Boşluğu doldurunuz
A)-Avrupa Sosyal Şartı
B)-Temel Haklar Bildirgesi
C)-Sağlık Standardı Hakkı
D)-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
E)-
Soru 2- Hangi anayasanın 49. Maddesinde sağlık hakkına, devlet açısından pozitif yükümlülük doğuracak şekilde yer verilmiştir
A)-Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası
B)-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
C)-Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası
D)-Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
E)-
Soru 3- Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin bütünlüğüne dokunulamaz şeklinde ele alınan yaşam hakkını temel alan anayasa hangisidir
A)-Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası
B)-Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası
C)-Avrupa Sosyal Şartı
D)-Dünya Sağlık Örgütü
E)-
Soru 4- Hangisi sağlık hizmetlerinin özelliklerinden değildir
A)-Sağlık hizmeti ertelenemez
B)-Sağlık hizmetinin boyutu ve kapsamını hizmetten yararlanan belirler
C)-Sağlık hizmetinin çıktısı paraya çevrilemez
D)-Sağlık hizmetinin tüketimi rastlantısaldır
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin temel amaçlarından biridir
A)-Yenilik
B)-Sürdürebilirlik
C)-Toplum Katılımı
D)-Sağlığın Geliştirilmesi
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi sağlık insan gücü istihdam biçimidir
A)-Devlet Memuru
B)-İşçi
C)-Sözleşmeli
D)-Hepsi
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetinin verimli bir şekilde kullanılmasında yaşamsal öneme sahip insan gücü planlamasının temel amaçlarından değildir
A)-Gelecekteki insan gücü gereksiniminin tahmin edilmemesi
B)-Kararların etkinliğinin artırılması
C)-Mevcut insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması
D)-İnsan gücü yetersizliğinin giderilmesi
E)-
Soru 8- Uyumlaştırılmış Sağlık ve Sağlık İnsan Gücü Gelişimi kavramı, hangi temel kuralları kapsar
A)-Sağlık insan gücü planlaması, üretimi ve yönetimi birlikte yapılmalıdır
B)-Sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılama amacına hizmet etmelidir
C)-İnsanların ihtiyaçlarına hizmet etmelidir
D)-Hepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 8