3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 1. ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımı ile ilgili en doğru ifadedir
A)-Sağlık sonuçların tanımlanabilir ve ölçülebilir bir kavramdır
B)-Sağlık, sadece kişide hastalık halinin olmaması durumudur
C)-Sağlık bireylerin fizyolojik açıdan tam bir iyilik halidir
D)-Sağlık bireyin sağlıklı çevre içinde yaşamasıdır
E)-Sağlık bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde Olmasıdır
Soru 2- Türkiye Cumhuriyeti İlk defa kaç yılında sağlık hakkına Devlet açısından yer vermiştir
A)-1924
B)-1961
C)-1982
D)-1995
E)-2007
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin sunumunu farklılaştıran temel faktördür
A)-Tıp bilimi ve bilimsel boyut
B)-Sağlık hizmetlerinin yönetim boyutu
C)-Toplumsal cinsiyet boyutu
D)-Sağlık politikaları boyutu
E)-Sağlık İnsangücü boyutu
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi sağlık politikaları tarafından etkilenmez
A)-Sağlık çalışanlarının eğitimi
B)-Sağlık çalışanlarının istihdamı
C)-Sağlık çalışanlarının çalışma statüleri
D)-Sağlık çalışanlarının emeklilik yaşı
E)-Sağlık çalışanlarının mesleki rolleri
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin sağlıkla ilgili göstergelerinde belirleyici olan en etkili faktördür
A)-Ülkelerin kullandıkları sağlık teknolojisi
B)-Ülkelerde kişi başına düşen milli gelir
C)-Ülkelerin benimsedikleri sağlık politikaları
D)-Ülkelerin sağlık hizmetlerinin yönetim özellikleri
E)-Ülkelerin sağlık insan gücü özellikleri
Soru 6- Sağlık Hakkının bileşenleri hangisidir
A)-Devletin dokunmama görevi
B)-Devletin koruma görevi
C)-Sağlıklı olma ve Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
D)-İş yapma ve bazı olanakları sağlama görevi
E)-Hiçbiri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sağlık hakkını tanımlayan düzenlemeler içinde yer almaz
A)-Evrensel İnsan hakları Beyannamesi
B)-Uluslararsı Çalışma Örgütü beyannamesi
C)-Ekonomik Sosyal Kültürel haklar
D)-Avrupa Sosyal Şartı
E)-Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangi düzenleme, tıbbi zorunluluk dışında kişilerin vücut bütünlüğüne dokunulmaması ile ilgili hükmü barındırır
A)-Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi
B)-Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası
C)-Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası
D)-Avrupa Sosyal Şartı
E)-Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi sağlık Hizmetlerinin özelliklerinden değildir
A)-Sağlık hizmeti ertelenemez
B)-Sağlık hizmetinin ikamesi yoktur
C)-Sağlık Hizmeti Herkesi Kapsamaz
D)-Sağlık Hizmeti tüketimi rastlantısaldır
E)-Sağlık Hizmetinin çıktısı paraya çevrilmez
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden sorumlu meslekler içinde yer almaz
A)-Hekimler
B)-Diş Hekimleri
C)-Fizyoterapistler
D)-Laborantlar
E)-Hemşireler
Soru 11- Aşağıdakilerden Hangisi Çevreye yönelik sağlık hizmeti yapan mesleklerden değildir
A)-Laboratuvar Personeli
B)-Veteriner
C)-Sağlık Mühendisi
D)-Doktor
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sağlık insan gücü planlamaları ile ilgili çalışmaları içermez
A)-Birinci Ulusal Sağlık Kongresi
B)-Beş Yıllık Kalkınma planları
C)-Milli Sağlık Programı Etüdü
D)-Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
E)-Sağlıkta Dönüşüm projesi
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi sağlık insan gücü planlama yöntemi değildir
A)-Sağlık İhtiyaçları Yöntemi
B)-Sağlık Talebi Yöntemi
C)-Hizmet Hedefleri Yöntemi
D)-Sağlık Analizi Yöntemi
E)-İnsangücü Nüfus Oranı Yöntemi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangi sağlık insangücü planlama tanımı sağlık çalışanlarının kariyer gelişimini kapsar
A)-Sağlık İnsan gücü Planlama
B)-Uyumlaştırılmış sağlık insan gücü
C)-Sağlık insangücü geliştirme
D)-Sağlık insangücü mikro planlama
E)-Sağlık insangü makro planlama
Soru 15- Aşağıdakilerden hangi sağlık insan gücü istihdam şekillerindendir
A)-Devlet memuru
B)-Ücretli işci
C)-Sözleşmeli çalışan
D)-Serbest (özel)
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi devletin her hakla ilgili temel görevidir
A)-Dokunmama, Dokundurtmama
B)-Bazı iş,görev ve eylemleri yapma
C)-İmkanları sağlama
D)-Hizmetleri yerine getirme
E)-Hepsi
Soru 17- İnsan hakları evrensel bildirgesi kaç yılında kabul edilmiştir
A)-1942
B)-1948
C)-1965
D)-1968
E)-1972
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık sisteminin fonksiyonlarından değildir
A)-Yönetim ve düzenleme
B)-Finansman sağlama
C)-Hizmet sağlama
D)-Bilimsel (tıbbi) Boyut
E)-kaynak üretimi ve örgütlenme
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin sunumunu farklılaştıran temel faktördür
A)-Tıp bilimi ve bilimsel boyut
B)-Sağlık hizmetlerinin yönetimsel boyutu
C)-Toplumsal Cinsiyet boyutu
D)-Sağlık politikaları boyutu
E)-Sağlık insan gücü boyutu
Soru 20- Sağlık Hakkı İlk olarak dünyada hangi bildirgeyle düzenlenmiştir
A)-İnsan hakları evrensel bildirgesi
B)-Avrupa sosyal şartı bildirgesi
C)-Avrupa birliği temel haklar bildirgesi
D)-Ekonomik,sosyal ve Kültürel haklar bildirgesi
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 20