3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE MEVZUAT
HEMŞİRELİKTE MEVZUAT 1. ÜNİTE (a)

Soru 1- İnsan hakları bildirgesi kaç yılında düzenlenmiştir
A)-1945
B)-1948
C)-1953
D)-1939
E)-1975
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özelliklerinden değildir
A)-Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldir
B)-Sağlık hizmetinin ikamesi yoktur
C)-Sağlık hizmeti ertelenemez
D)-Sağlık hizmetinin çıktısı paraya çevrilebilir
E)-Sağlık hizmetinin boyutu ve kapsamını hizmetten yararlanan belirlenmez
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin temel amaçlarından birisidir
A)-Sağlık hizmetlerine ulaşabilme
B)-Toplum katılımı
C)-Sağlığın geliştirilmesi
D)-Sürdürülebilirlik
E)-Yenilik
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin yardımcı amaçlarından birisi değildir
A)-Yenilik
B)-Adil finansman
C)-Sürdürülebilirlik
D)-Toplum katılımı
E)-Sağlık hizmetlerine ulaşabilme
Soru 5- Ulkemizde, sağlık alt yapısının oluşturulduğu ilk dönem olarak kabul edilen yıl hangisidir
A)-1915
B)-1936
C)-1920
D)-1948
E)-1919
Soru 6- Sağlık personelinin kendi işinde çalıştığı işveren, iş gören ve sürekli iş yüklenicilik ilişkilerinin söz konusu olmadığı biçim aşağıdaki hangi sağlık insan gücü istihdam biçimidir
A)-Devlet memuru
B)-Ücretli işçi
C)-Sözleşmeli
D)-Serbest (özel)
E)-Hiçbiri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlık insan gücü istihdam biçimidir
A)-Devlet memuru
B)-Ücretli işçi
C)-Sözleşmeli
D)-Serbest
E)-hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetinin verimli bir şekilde kullanılmasında yaşamsal öneme sahip olan insan gücü planlamasının temel amaçlarından biri değildir
A)-Mevcut insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması
B)-Gelecekteki insan gücü gereksiniminin tahmin edilmesi
C)-Mevcut insan gücü yeteneklerinin tahmin edilememesi
D)-İnsan gücü yetersizliği ve fazlalığı sorunlarının giderilmesi
E)-Kararların etkililiginin artırılması
Soru 9- Sağlık insan gücü planlama yöntemleri arasında hesaplama ve bilgi ihtiyacı açısından en basit yöntem aşağıdakilerden hangisidir
A)-İnsan gücü nüfus oranı yöntemi
B)-Hizmet hedefleri yöntemi
C)-Sağlık talebi yöntemi
D)-Sağlık ihtiyaçları yöntemi
E)Hiçbiri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden sorumlu meslekler içinde yer almaz
A)-Fizyoterapistler
B)-Hemşireler
C)-Hekimler
D)-Diş hekimleri
E)-Sağlık fizikçileri
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımı ile ilgili en doğru ifadedir
A)-Sağlık sonuçların tanımlanabilir ve ölçülebilir bir kavramdır
B)-Sağlık, sadece kişide hastalık halinin olmaması durumudur
C)-Sağlık bireylerin fizyolojik açıdan tam bir iyilik halidir
D)-Sağlık bireyin sağlıklı çevre içinde yaşamasıdır
E)-Sağlık bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olmasıdır
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin sunumunu farklılaştıran temel faktördür
A)-Tıp bilimi ve bilimsel boyut
B)-Sağlık hizmetlerinin yönetim boyutu
C)-Toplumsal cinsiyet boyutu
D)-Sağlık politikaları boyutu
E)-Sağlık İnsangücü boyutu
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi sağlık politikaları tarafından etkilenmez
A)-Sağlık çalışanlarının eğitimi
B)-Sağlık çalışanlarının istihdamı
C)-Sağlık çalışanlarının çalışma statüleri
D)-Sağlık çalışanlarının emeklilik yaşı
E)-Sağlık çalışanlarının mesleki rolleri
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin sağlıkla ilgili göstergelerinde belirleyici olan en etkili faktördür
A)-Ülkelerin kullandıkları sağlık teknolojisi
B)-Ülkelerde kişi başına düşen milli gelir
C)-Ülkelerin benimsedikleri sağlık politikaları
D)-Ülkelerin sağlık hizmetlerinin yönetim özellikleri
E)-Ülkelerin sağlık insan gücü özellikleri
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sağlık hakkını tanımlayan düzenlemeler içinde yer almaz
A)-Evrensel İnsan hakları Beyannamesi
B)-Uluslararsı Çalışma Örgütü beyannamesi
C)-Ekonomik Sosyal Kültürel haklar
D)-Avrupa Sosyal Şartı
E)-Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangi düzenleme, tıbbi zorunluluk dışında kişilerin vücut bütünlüğüne dokunulmaması ile ilgili hükmü barındırır
A)-Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi
B)-Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası
C)Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası
D)-Avrupa Sosyal Şartı
E)-Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden sorumlu meslekler içinde yer almaz
A)-Hekimler
B)-Diş Hekimleri
C)-Fizyoterapistler
D)-Laborantlar
E)-Hemşireler
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sağlık insan gücü planlamaları ile ilgili çalışmaları içermez
A)-Birinci Ulusal Sağlık Kongresi
B)-Beş Yıllık Kalkınma planları
C)-Milli Sağlık Programı Etüdü
D)-Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
E)-Sağlıkta Dönüşüm projesi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sağlık insan gücü planlama yöntemi değildir
A)-Sağlık İhtiyaçları Yöntemi
B)-Sağlık Talebi Yöntemi
C)-Hizmet Hedefleri Yöntemi
D)-Sağlık Analizi Yöntemi
E)-İnsangücü Nüfus Oranı Yöntemi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangi sağlık insangücü planlama tanımı sağlık çalışanlarının kariyer gelişimini kapsar
A)-Sağlık İnsan gücü Planlama
B)-Uyumlaştrılmış sağlık insan gücü
C)-Sağlık insangücü geliştirme
D)-Sağlık insangücü mikro planlama
E)-Sağlık insangücü makro planlama

Toplam Soru Miktarı: 20