4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK VİZE SORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hasta bakımında ve hemşirelikte karanlık dönem yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?
A)-Rahibelerin hasta bakımından uzaklaşması
B)-Tıbbın manastırdan ayrılması, üniversiteye geçmesi
C)-Augustinian (Hotel de Dieu) rahibelerinin bakıma devam etmemesi
D)-Eğitimli, kalifiye kadınlara hemşirelik görevi verilmesi
E)-Tıbbın yeni düşünce ve eğitim sistemi ile yeni buluşlardan yararlanması
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde cumhuriyet döneminde hemşirelik eğitimi vermek üzere açılan ilk Türk hemşirelik okuludur?
A)-Amiral Bristol Lisesi
B)-Tevfik Sağlam Hemşirelik Okulu
C)-Hastabakıcı Gönüllü Kursu
D)-Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hemşire Okulu
E)-Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi modern hemşireliğin temelini oluşturan çalışmalarını gerçekleştirdiği toplumsal olaylardan biridir?
A)-Trablusgarp Savaşı
B)-Balkan savaşı
C)-) Kırım Savaşı
D)-Kurtuluş savaşı
E)-I. Dünya Savaşı
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Florence Nightingale’in kurduğu formal eğitim veren ilk hemşirelik okuludur?
A)-Almanya Kaiserwerth Hastanesi Hemşirelik Okulu
B)-NewYork Bellvue Hastanesi Hemşirelik Okulu
C)-Saint Thomas Hastanesi Hemşirelik Okulu
D)-Boston Hastanesi Hemşirelik Okulu
E)-New Haven Hastanesi Hemşirelik Okulu
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik değerlerinin mesleki anlamda faydalarından değildir?
A)-Çatışmanın oluşumunu destekler
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Ahlak açısından kabul edilebilir olan davranışları saptamada, bu davranışlara yöneltmede hangi genel standartların, neden önemli olduklarının sorgulandığı çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Normatif Etik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi temel hasta hakları kapsamında değildir?
A)-Hastane kurallarına uyma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi hümanizm kavramını açıklar?
A)--Biricik, yegâne, tek, kendine özgü, bireysel anlamındadır, kelime içeriğinde; insanın saygınlığını, onurunu, bireyselliğini, inançlarını, değer ve tutumlarını, haklarını dikkate almak vardır.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Amaçlanan bir eylemin, olası olumlu sonuçlarının, olumsuz sonuçlarına ağır basması ya da en azından belli bir dengede tutulabilmesi olan hemşirelik etik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Yarar sağlama
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ne ad verilir?
A)-Sorumluluk
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- İnsanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükler, belirli kriterlere bağlı olarak yaşamasını güvence altına almayı hedefleyen düşünsel, ahlaki ve sosyal değer yargılarını içerir’’ aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?
A)-Evrensel değerler
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Canlı etiği olarak tanımlanmakta olan ve canlı bilimlerin uygulamaları sırasında ortaya çıkan etik konularla ilgili çalışmaları ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Biyoetik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Hemşirelikte etik kurallara olan gereksinim ilk defa hangi tarihte ve kim tarafından gündeme getirilmiştir?
A)-1897 ANA
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında değildir?
A)--Siyasi haklar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda oldukları, gelenek, görenek, örf, adet, yaşam biçimi gibi tutum ve davranış biçimlerini içeren tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Ahlak
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Hemşirlikte etik ilkeleri barındıran ilk yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Florence Nightingale Hemşirelik Andı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Birey, aile ve topluma doğru bilgi sağlama, bakımı bilimsel yöntemler doğrultusunda, doğru, uygun, yeterli bilgi ve beceri ile gerçekleştirme, hataları kabul etme ve düzeltme çabası gösterme, davranışlarının sorumluluğunu üstlenme vb. tutumları içeren hemşirelik değeri hangisidir?
A)-Yeterlilik/bütünlülük
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Pragmatizin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Klinik alandaki gerçek gereksinimler, hemşirelikte etkin olmuştur.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Çağdaş hemşirelik felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Hümanist
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19