4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 9.ÜNİTE (a) HEMŞİRENİN YÜKÜMLÜKLERİ

Soru 1- sağlıkta dönüşüm proğramı adı altında etkin, verimli, hakkaniyetli sağlık hizmeti sunmak için bir dizi tedbirler aşağıdakilerden hangisidir
A)-koruyucu sağlık hizmetleri
B)-tedavi edici hizmetler
C)-rehabilitatif ve sosyal hizmetler
D)-hepsi
E)-
Soru 2- aşağıdakilerden hangisi Koruyucu sağlık hizmetlerinden değildir
A)-sağlığı koruma geliştirme
B)-sağlığa zarar verici faktörleri en aza indirme
C)-sağlık eğitimi vermek
D)-rehabilitif ve sosyal himetler vermek
E)-Hepsi
Soru 3- aşağıdakilerden hangisi tedavi edici hizmetlerdeki amaç değidir
A)-erken tanı
B)-tedavi
C)-bakım
D)-rehabilitasyon
E)-
Soru 4- tedavi edici hizmetler adı altında hangileri yapılmaktadır
A)-tarama
B)-hastalıkları saptama
C)-erken tanı
D)-tedavi ve bakım
E)-hepsi
Soru 5- rehabilitatif hizmetlerdeki amaç nedir
A)-yetersiz sakatlığı sınırlama
B)-sınırlarla yaşamayı öğretme
C)-rehabilitasyon
D)-komplikasyonları önleme
E)-hepsi
Soru 6- sağlık ekibinde olmayan hangisidir
A)-hekim
B)-hemşire
C)-diyetisyen
D)-hastane yönetimi
E)-eğitmen
Soru 7- bakımla ilgili karar verme yetkisi,yöneticisi aşağıdaki sağlık ekiplerinden kimin görevidir
A)-hekim
B)-hemşire
C)-diyetisyen
D)-hastane yöneticisİ
E)-
Soru 8- tüm sağlık disiplini üyeleri, sağlık bakımını yarı- bağımlı, bağımsız rol ve işlevlerle sunar. Ancak. U rol ve işlevler sağlık hizmeti kapsamında açıkca belirtilmediğinden zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- hemşirelikte bağımsız hizmetler hangisidir
A)-Bakım
B)-Eğitim
C)-Araştırma
D)-hasta haklarını savunma
E)-Hepsi
Soru 10- hemşirenin eğitsel düzeyinin ( karar verme) meslek , yetki ve sorumlulukları çerçevesinde otonomi sahini olmasını sağlayan bir modele dayandırılması , bağımsız hemşirelik işlevlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- hemşirelikte yarı-bağımlı( destekleyici)işlev. Eyin göstergesidir
A)-Profesyönelliğin
B)-Eğitimin
C)-Bakımın
D)-hasta/ aile ile iletişimin
E)-
Soru 12- hemşirelikte destekleyici ( yarı- bağımlı) işlemler hemşirenin tanı ve tedavi girişimlerinde üstlendiği, işlevlerden, diğer sağlık ekibi üyeleriyle hasta ve ailesi arasında sağladığı koordinasyondan oluşur
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- hemşirelik, uzun yıllar geleneksel görevi ( hasta birehin bakımı) olarak algılanmaktaydı bu yaklaşım hemşirenin bağımsız karar veremediği ve hekimine yardımcı bir gurup olarak biliniyordu bu yargı nezaman değişmiştir
A)-14. Yy
B)-17. Yy
C)-16. Yy
D)-19. Ve 20. Yy
E)-
Soru 14- hemşireliğin uygulayıcı rolünde hangisi ağırlıklı olarak yer almaktadır
A)-Bakım
B)-Eğitim
C)-Araştırma
D)-Yönetici
E)-
Soru 15- kalp ameliyatı olmuş bir hastaya evdeki bakımında dikkat edeceği noktaları açıklamak hemşirenin hangi rolünü ortaya çıkarır
A)-araştırıcı rolü
B)-profesyönellik rolünü
C)-eğitici rolünü
D)-uygulayıcı rolünü
E)-yönetici rolünü
Soru 16- hemşireliğin temel rolleri arasında olmayan hangisidir
A)-uygulayıcı rolü
B)-eğitici rolü
C)-araştırıcı rölü
D)-yönetici rolü
E)-hiçbiri
Soru 17- yataklı kurumlarda hemşirenin uzmanlık rolü hangi alanlarda ortaya çıkar
A)-Yoğunbakım
B)-Yenidoğan
C)-dializ
D)-ameliyathane
E)-Hepsi
Soru 18- hemşire, sağlıklı/ hasta birey ailesi ve sağlık hizmeti sunan ekip arasında doğru bir haberleşme işbirliği sağlaması hangi rolünü ortaya çıkarır
A)-rehberlik
B)-uzmanlık
C)-koordinatörlük
D)-ekonomist
E)-psikolog
Soru 19- hemşire bir vatandaş olarak model/ örnek tutum ve davranışları ile çevre sağlığı, çalışma koşulları vb. Sağlıkla ilgili konularda , sağlığı geliştirici yol gösterici oluşu hangi rolünü ortaya çıkarır
A)-rehberlik ve danışmanlık
B)-Uzmanlık
C)-Koordinatörlük
D)-hasta hakları savunucusu
E)-ekonomistliği
Soru 20- hemşirenin kendi davranışlarını veya kendi alanına giren herhangibir olayın sonuçlarını üstlenmesi hangisidir
A)-Görev
B)-Sorumluluk
C)-yükümlülük
D)-Profesyönellik
E)-
Soru 21- hemşirenin kendine karşı sorumluluklar hangisidir
A)-beden ve akıl sağlığını koruma
B)-Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme ve uygalamaya aktarma
C)-kişisel meslek haklarını bilme ve koruma
D)-meslek hastalıklarından ve kazalarından korunma
E)-Hepsi
Soru 22- 1954 yılında kabül edilen HEMŞİRELİK KANUNU hangi yılda güncellenmiştir
A)-1961
B)-1972
C)-1978
D)-2007
E)-2011
Soru 23- hemşire olağan dışı bir durumla karşılaştığında durumu yetkili bir kişiye rapor etmeli ve tutanak tutmalıdır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 24- malpraktis ‘e neden olan davranışlar nelerdir
A)-Bilgisizlik
B)-Deneyimsizlik
C)-tıbbı cıhaz
D)-çevresel faktörler
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 24