4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 8.ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tıp Birligi nin etik kotlarına örnek olarak verilmez?
A)-Hasta hakları
B)-Uluslararası hekimlik ahlakı
C)-Dernek hakları
D)-Tedavi hakları
E)-
Soru 2- Aşağ.hangisi dogru bir bilgi degildir?
A)-Etik kotların geçerli olmasının nedeni yol gösterdikleri kitle tarafından benimsenmeleridir
B)-İlk etik kodlardan olan F.N andı hemşireler için rehber içermektedir
C)-Sağlık Bakanlığının doktor ve hemşire hakları konusundaki yonetmelikleride birer tıp etiği kodudur
D)-Bu yeni kodlar hemşirelik bakımını hemşireliğin ahlak ülküsü olarak kabul etmiştir
E)-
Soru 3- Hangisi hemsirelikte sorumluluk ve hemşirenin uyması gereken evresel uyması gereken değerlerden biri değildir
A)-Özerklik-insan onuruna saygı
B)-mahremiyet -sır saklama
C)-yarar sağlama-zarar
D)-vermeme
E)-sadakat
Soru 4- Aşag.hangisi hemşirelikte uygulamalara yön veren rehberlik eden etik kodlardan biridir
A)-Kuzey AmerikaTanıları Birliği
B)-Uluslararası Hemşireler Birliği
C)-Dünya Sağlık Örgütü
D)-Lizbon Bildirgesi
E)-
Soru 5- ICN nin hemsirelik kodları önsözünde aşağ.hangisi bulunmaz
A)-sağlığın korunması
B)-hastalıkların önlenmesi
C)-yaşam hakkı
D)-sosyal haklar
E)-
Soru 6- Aşağ.hangisi hemsirenin etik yükümlüluklerinden değildir
A)-hemsireler ve insanlar
B)-hemşireler ve uygulamalar
C)-hemşireler ve ilaçlar
D)-hemşireler ve meslek
E)-
Soru 7- Hemşirelerin temel sorumluluğu bakım gereksinimi olan bireylere yönelik olduğu yükümlülüğü hangisidir
A)-hemsireler ve uygulama
B)-hemşireler ve işbirliği halinde çalışanlar
C)-hemşireler ve insanlar
D)-hemşireler ve meslek
E)-
Soru 8- Bireyin sağlığına yönelik bir tehlike olduğunda savunuculuk rolünü üstlenen yükümlülüğü hangisidir
A)-hemşireler ve meslek
B)-hemşireler ve işbirliği halinde çalışanlar
C)-hemşireler ve uygulama
D)-hemşireler ve insanlar
E)-
Soru 9- ANA etik kodları kaç başlıktan oluşmaktadır
A)-5
B)-7
C)-9
D)-3
E)-
Soru 10- Aşağ.hangisi ANA etik kodlarından degildir
A)-hemşireler hastanın sağlığını,güvenliğini,haklarını savunur
B)-hemşireler, bireysel hemşirelik uygulamalarından kısmen sorumludur
C)-hemşirelerin başkalarına karşı yükümlülükleri kendileri içinde geçerlidir
D)-Tüm bakım uygulamalarında birey,bakımın merkezinde tutulmalı
E)-
Soru 11- Uluslararası hemşireler Birliği (ICN) ilk olarak hemşireler için etik kodları kaç yılında ilan etmiştir?
A)-1943
B)-1953
C)-1955
D)-1960
E)-1963
Soru 12- ICN hemşireler için etik kodları çeşitli düzenlemelerden geçirerek en son kaç yılında yayınlamıştır
A)-2002
B)-2005
C)-2007
D)-2010
E)-2012
Soru 13- Amerikan Hemşireler birliği (ANA) ilk olarak hemşireler için etik kodlarını, yazılı olarak kaç yılında yayınlamıştır
A)-1940
B)-1945
C)-1950
D)-1955
E)-1960
Soru 14- ANA, Etik Kodu en son haliyle, kaç yılında yayınlamıştır
A)-2000
B)-2005
C)-2010
D)-2012
E)-2015
Soru 15- Türk hemşireler Derneği THD etik kodları hazırlarken ICN Etik Kodları temel alınarak hazırlanmıştır.THD Hazırlamış olduğu bu etik kodu kaç yılında yayınlamıştır
A)-2003
B)-2005
C)-2007
D)-2009
E)-2012
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi ICN tarafından belirlenen ve hemşirelikte kabul edilen profesyonel sorumluluk ve hemşirenin uyması gereken evrensel değerlerden biri değildir
A)-Yarar sağlama – zarar vermeme
B)-Adalet
C)-Sadakat
D)-Özerklik-insan onuruna saygı
E)-Mahremiyet ve sır saklama
Soru 17- hemşire hizmet sunarken çıkar gözetmez ve herhangi bir kişi yada kuruluşa mesleki değer ile çatışabilecek çıkar ilişkisine girmez verilen bu tanım aşağıdaki etik kod ilkelerinden hangisinin içeriğidir
A)-Zarar vermeme -yarar sağlama
B)-Özerklik-özgürlük
C)-Bireye saygı
D)-Adalet ve eşitlik
E)-Mahremiyet ve sır saklama
Soru 18- Hemşire, bildirimi zorunlu olan durumlarda, bildirim nedeniyle oluşabilecek zararlardan bireyi koruyucu önlemleri alır. İfadesi hangi ilke ile ilgilidir
A)-Adalet ve eşitlik
B)-Bireye saygı
C)-Mahremiyet ve sır saklama
D)-Özerklik
E)-Zarar vermeme
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Türk hemşireler derneği Etik kodlar ilkesinden zarar vermeme- yarar sağlama ilkesindendir
A)-Hemşire ,Bireylerin ilgisizlik ,deneyimsizlik yada ihmal nedeniyle zarar görmemesini sağlar
B)-Hemşire Hizmet verdiği bireylerin bakım konusunda doğru biçimde bilgilendirilmesini sağlar
C)-Acil durumda bireyin yaşamını korumak için hemşirelik bakımını rıza almadan uygular
D)-hemşire Hizmet verirken bireylerin gereksinimi doğrultusunda zamanın ve emeğin adil dağılımını sağlar
E)-hemşire Hizmet verdiği bireyin mahremiyetinin korunmasını sağlar
Soru 20- Hemşirelik mesleğinin ilk etik kodu hangisidir
A)-Uluslararası Hemşirelik Birliği etik kodu
B)-Ameriken hemşirelik Birliği etik kodu
C)-Florace Nigtingale andı
D)-Beuchamp ve Childress tarafından belirlenen evrensele tik
E)-İnsan hakları evrensel beyannamesi
Soru 21- 11. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası hemşirelik birliğinin yayınlamış olduğu etik kodlarla belirtilen hemşirelik yükümlülüklerinden değildir
A)-Hemşireler ve insanlar B. Hemşireler ve uygulama
B)-Hemşireler ve meslek
C)-Hemşireler ve işbirliği halinde
D)-çalışanlar
E)-Hemşireler ve hastalar
Soru 22- 11. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) Etik Kodlamasına öre,hemşirelerin etik yükümlülükleri kaç ana başlık altında yer
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-6
Soru 23- Tıbbi eyleme yol göstermek üzere ulusal yada Uluslararası ölçekteki resmi yada gayrı resmi otoriteler tarafından hazırlanmış olan kural dizgeleridir tanımı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Etik kurallar
B)-Tıbbi etik kodlar
C)-Etik kodlar
D)-Meslek etiği
E)-Meslek kuralları
Soru 24- Hemşirelik uygulamalarına yön veren ve etik ikilem durumunda bir rehber olarak kabul edilen etik kodlar hangi şıkta doğru verilmiştir
A)-ICN Etik Kodları
B)-ANA Etik Kodları
C)-THD Etik Kodları
D)-ICN, ANA Etik Kodları
E)-ICN , ANA , THD Etik Kodları
Soru 25- Bütün mesleki etkinliklerin iyiye yönlendirilmesi konusunda düzenlemeler getiren,meslek üyelerinin kişisel arzularını sınırlayıp belli bir çizginin dışına çıkmalarını önleyen,mesleki idealleri geliştiren,ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan bir ilkeler ve kurallar sistemidir Açıklamasıyla aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır
A)-Tıbbi etik
B)-Meslek etiği
C)-Etik kurallar
D)-Etik Kodlar
E)-Hiçbiri
Soru 26- Kurumların çalışanlarına beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan. çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür .Yukarıda tanımı yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)-mesleki kod
B)-mesleki değerler
C)-etik kod
D)-meslek etiği
E)-iş ahlakı
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi meslek etiği kodlarının yerine getirmesi beklenilen temel işlevlerinden değildir
A)-mesleğin ideallerinin toplum ve meslek elemanları arasında paylaşımını sağlamak
B)-mesleki etik davranışlara rehberlik etmek
C)-beklenen standartların altındaki davranışları disipline etmek
D)-mesleğin gelişimini kontrol altına almak
E)-hepsi
Soru 28- Hemşirelik mesleğinin ilk etik kodları kim tarafından hazırlanmıştır
A)-Betty Neuman
B)-Hildegard peplau
C)-Florance Niğhtingale
D)-Lydia E. Hall
E)-Watson
Soru 29- Hemşirelik kodlarını içeren ilk yazılı bildiri aşğıdakilerden hangisidir
A)-Hipokrat yemini
B)-Florance Niğhtingale hemşirelik andı
C)-insan hakları beyannamesi
D)-yalnız 1
E)-hepsi
Soru 30- Hemşirelik bakımı yapılırken aşağıdaki etik ilkelerin hangisi hemşireliğin ahlak ülküsü olarak kabul edilmiştir.
A)-mahremiyetin sağlanması
B)-hasta bilgilendirme ve onamı
C)-hastaların bilgi gizliliği
D)-insan onurunun korunması
E)-hasta bakımında hakkaniyete uyulması
Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin uyması gereken evrensel değerlerdendir
A)-yarar sağlama-zarar vermeme
B)-özerklik- insan onuruna saygı
C)-adalet
D)-mahremiyet, sır saklama, biyoetik ilkelerine uyma
E)-hepsi
Soru 32- Hemiireler için etik kodlar kim tarafından ne zamanlına edilmiştir
A)-1953 ICN
B)-2012 ICN
C)-1993 insan hakları
D)-1950 ANA
E)-2015 ana etik kodları
Soru 33- Aşağıdakilerden hangisi ICN hemşirelik etik kodlarında , hemşirelerin temel sorumluluğu değildir
A)-sağlığın korunması
B)-hastalıkların önlenmesi
C)-acıların azaltılması
D)-yaşam hakları ve kültürel hakların korunması
E)-politik ve siyasal hakların korunması
Soru 34- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin etik yükümlülüklerinden değildir
A)-hemşireler ve insanlar
B)-hemşireler ve uygulama
C)-hemşireler ve meslek
D)-hemşireler ve tıbbi medikal uygulamalar
E)-hemşirelerle ve iş birliği içinde çalışanlar
Soru 35- Amerikan hemşireler Birliği hemşireler için etik kodları yazılı olarak ne Zaman ilan etmiştir
A)-1950
B)-1953
C)-1948
D)-1993
E)-1946
Soru 36- Hemşireliğin ilke ve sorumlulukları hangi kanunla belirlenmiştir
A)-6283
B)-6285
C)-6288
D)-6532
E)-hiçbiri
Soru 37- Hemşireler görevlerimi yerine getirirken hangi ilkelere uymak zorundadır
A)-zarar vermeme- yarar sağlama
B)-özerklik- bireye saygı
C)-mahremiyet- sır saklama
D)-adalet ve eşitlik
E)-hepsi
Soru 38- Ülkemizde hemşireler için etik kodları tanımlayan kimdir
A)-flora ve Niğhtingale andı
B)-Hipokrat yemini
C)-Türk hemşireler derneği etik ilke ve sorumlulukları
D)-hepsi
E)-
Soru 39- Hemşire acil durumlarda bireyin yaşamını korumak üzere gerekli bakımı, rıza almaksızın uygular. Yukarıda yazılı olan tanım hangi ilkeyi işaret eder
A)-özerklik, bireye saygı
B)-zarar vermeme- yarar sağlama
C)-mahremiyet
D)-adalet
E)-sır saklama

Toplam Soru Miktarı: 39