4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 7.ÜNİTE

Soru 1- Etik biliminin temeli sayılabilen tıbbı konulardaki ilk kanunları ortaya koyan kişi kimdir ?
A)-hammurabi
B)-ibni sina
C)-farabi
D)-hipokrat
E)-buda
Soru 2- Değerlerin ve değer çatışmalarının analizini yapmak ve ödevleri tanımlamak aşağıdakilerden hangisinin hedeflerindendir ?
A)-etik
B)-ahlak
C)-yasa
D)-kanun
E)-bilim
Soru 3- 3) Aşağıdakilerden hangisinde tıbbi deontoloji ve tıbbi etik açısından bir dönüm noktası niteliğini taşır?
A)-hammurabi kanunları
B)-hipokrat yeminindeki ifadeler
C)-ibni sina
D)-ibni sina
E)-
Soru 4- 10.yüzyıl sonlarında tıbbi etik alanında son derece özgün eser veren hekim aşağıdakilerden hangisidir ?
A)-ibni sina
B)-ishak bin ali er ruhavi
C)-hammurabi
D)-hipokrat
E)-
Soru 5- Batıda Tıp etiği kavramı ilk kez literatürde ne zaman ve kim tarafından yerini almıştır ?
A)-1903 yılı dr.thomas percivol
B)-1803 yılı dr.thomas percivol
C)-2000 yılı hammurabi
D)-2.dünya savaşı sonrası
E)-10.yüzyıl sonrası ishak bin ali er ruhavi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Amerikanın şahsında batıdaki ilk modern anlamda TIP ETİĞİ çabalarından değildir ?
A)- hekimlerin hastaların haklarına saygı göstermeleri
B)-mesleğin disiplinini kabul etmeleri
C)-ihtiyaç duyduğunda meslektaşlarına danışmaması
D)-sır saklamaları
E)-kendilerini sürekli yetiştirmeleri
Soru 7- Evrensel insan hakları bildirgesi ne zaman oluşturulmuştur ?
A)-1946 yılında nuremberg kararları
B)-1900 yılında nuremberg kararları
C)-2000 yılında hammurabi kanunları
D)-2.dünya savaşı öncesi
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisinde günümüzde de önemini koruyan ve sağlık bakımı hizmeti sunan mesleklerde , mesleki etiğin oluşturulmasına temel oluşturan evrensel etik ilkelerden değildir ?
A)-yarar sağlama
B)-zarar vermeme
C)-otonomi
D)-adalet
E)-empati
Soru 9- Canlı etiği olarakta tanımlanan ve canlı bilimlerin uygulamaları sırasında ortaya çıkan etik konularla ilgili çalışmaları ifade eden kelime hangisidir ?
A)-etik
B)-bioetik
C)-modern tıp
D)-tıp etiği
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi biyoetik kavramının kapsamında yer almaz ?
A)-insan ve hayvanlar üzerindeki tıbbi uygulamalar
B)-biyoloji,veterinerlik
C)-çevre,tarım,gıda
D)-tıbbi araştırmalar
E)-toplum içi çatışmalar
Soru 11- Biyoetik , bir uygulamalı etik alanıdır.Tıp etiğinden daha kapsamlıdr. Tıp etiği hemşirelik etiği,sağlık etiği araştırma etiği vb. alanlar biyoetiğin alt dalıdır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Sağlık alanında biyoetik ilkelerin giderek önem kazanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir ?
A)-teknolojinin sağlık hizmetlerini yönlendirmesi
B)-klinik araştırmaların etkisi ile endüstri destekli çalışmaların çokluğu
C)-sağlık politikalarındaki değişim
D)-hastalık profilinin ve karar verme sürecinin değişim olmaması
E)-hasta haklarının gelişmesi
Soru 13- 19 ekim 2005 tarihinde Unesco genel konferansında benimsenen uluslararası biyoetik ve insan hakları bildirgesinde biyoetiğin kapsamı dışındaki ilkeler hangisidir ?
A)-insan onuru ve insan hakları
B)-özerklik ve birey sorumluluğu
C)-yarar ve zarar
D)-ayrımcılık yapmamak , damgalamamak
E)- gelecek kuşakları göz ardı etme
Soru 14- mutlak yararlı olmak ile yarar ve zararın dengelenmesi ilkelerini içinde barındıran etik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-zarar vermeme ilkesi
B)-yarar sağlama ilkesi
C)-özerklik ilkesi
D)-adalet ilkesi
E)-otonomi ilkesi
Soru 15- Sağlık uygulamaları sırasında hastaya, her şeyin üstünde ve öncelikle yararlı olmayı öngören,iyiyi yapma doğru ve yerinde yanlış olmayan eylemlerin gerçekleştirilmesi,zarar vermemek için önemli olan ilke aşağıdakilerden hangisidr?
A)-otonomi sağlama ilkesi
B)-zarar vermeme ilkesi
C)-yarar sağlama ilkesi
D)-adalet ilkesi
E)-mahremiyet ve sır saklama ilkesi
Soru 16- Hareketsiz hastada basınç ülseri riskine karşı bakım,girişimlerini planlamak aşağıdaki hangi etik içerisinde geçerlidir ?
A)-iyiliğin artması
B)-zarar vermeme
C)-zararın ortadan kaldırılması
D)-yarar sağlama
E)-zararın engellenmesi
Soru 17- Hipokrat yemininde ilk noktayı oluşturan,başkalarına zarar verilmemesi gerektiğini ifade eden ahlaksal bir eylemdir aynı zamanda tüm insanlık için geçerli bir değerdir. ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)-yarar sağlama ilkesi
B)-zararın dengelenme ilkesi
C)-otonomi ilkesi
D)-zarar vermeme ilkesi
E)-adalet ilkesi
Soru 18- özerkliğe saygı ilkesinin kapsamında bilgilendirilmiş onamda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)-hastanın ruhsal , zihinsel durumu ve yaşı
B)-karar vermesi için acele edilmeli
C)-yeterli ve doğru bilgi anlayabileceği ifadelerle açıklanmalı
D)-kararını kendisi verebilmesi sağlanmalı
E)-
Soru 19- Evrensel tıp etiği belgelerinde tanımlanmış ülkemizde ise yasa l düzenlemelerle uygulamaya konulmuş olan BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM hangi ilke içerisinde geçerlidir ?
A)-zarar vermeme ilkesi
B)-özerlik ilkesi
C)-adalet ilkesi
D)-sadakat ilkesi
E)-dürüstlük
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakım uygulamalarında özerkliğe saygı ilkesinin göz ardı edilidiği durumlarından biri değildir ?
A)-tıbbi terminoloji kullanmadan açıklama yapmak
B)-hastanın bireyselliğine özen göstermemek
C)-izin almadan girişimleri gerçekleştirmek
D)-hastanın bütünlüğüne özen
E)-göstermemek
Soru 21- Adalet kavramını bireylerin talep ettiği veya onlara borçlu olunan veya sunulması gerekenlerin eşit,adil ve hakkaniyetli olarak dağıtılması olarak açıklayan kimdir?
A)-ibni sina
B)-dr.thomas percüval
C)-beauchamp ve childresss
D)-van rensselaer potte
E)-buda
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte etik ilke ve kuralları belirleme gerekliliği değildir
A)-hemşireleri etik davranışa yöneltmek
B)-hemşireleri uygulamalarında etik açıdan duyarlı hale getirilmesi
C)-uygulamalarda etik standartları sağlayarak hemşireler arasında uyumu artırmak
D)-etik ikilemlerin çözümlenmesine rehberlik etmek
E)-hemşirelerin toplumdan ne bekleyeceğini göstermek
Soru 23- Etik biliminin temeli sayılabilen tıbbi konulardaki ilk kanunları ortaya koyan kimdir?
A)-Hammurabi
B)-İshak bin Ali er- Ruhavi
C)-Hipokrat
D)-İbn-i Sina
E)-Farabi
Soru 24- Hasta merkezli tıp uygulaması , hastanın sırrının saklanması,ona zarar verecek uygulamalardan kaçınmanın temel bir ilke olarak benimsenmesinin yanı sıra ,meslektaşlar arası ilişkiye ve kendisine mesleği öğretenlerekarşı saygıya vurgu yapması,kim tarafından dile getirilmiştir?
A)-Farabi
B)-Hipokrat
C)-İbn-i Sina
D)-Hammurabi
E)-Konfiçyus
Soru 25- İyi bir hekim,dürüst,bilgili,hastalarını sınıflamayan,onların sırlarına saygı gösteren,temiz,dikkatli,keskin görüşlü ve hızlı karar verebilendir,diyen filozof- hekim kimdir?
A)-Hipokrat
B)-Hammurabi
C)-İbn-i Sina
D)-Farabi
E)-Konfiçyus
Soru 26- Beauchamp ve Chidress tarafından belirlenen evrensel etik ilkelerden değildir?
A)-Yarar sağlama
B)-Zarar vermeme
C)-Otonomi
D)-Ahlakli olma
E)-Adalet
Soru 27- Bioetik terimi, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin değerler sisteminde de karşılık bulabilmesi düşüncesiyleilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?
A)-İbn-i sina
B)-Dr.Thomas Percival
C)-James f.Childress
D)-Tom.l.Beauchamp
E)-Van Rensselaer Potter
Soru 28- Hangisi biyoetiğin alt dallarından değildir?
A)-Tıp etiği
B)-Hemşirelik etiği
C)-Sağlık etiği
D)-Hasta etiği
E)-Araştırma etiği
Soru 29- Hangisi uluslararası biyoetik ve insan hakları bildirgesinden değildir?
A)-İnsan onuru ve insan hakları
B)-Yarar ve zarar
C)-Ayrımcılık yapmamak,damgalamak
D)-Onam
E)-Ortak yararlar
Soru 30- Hangisi Hipokrat öğretisinin merkezinde yer alan ,çağdaş etik anlayışın da merkezinde yer almasına karşın en tartışmalı ,sınırlarını belirlemenin en zor olduğu ilkedir?
A)-Adalet
B)-Yarar sağlama
C)-Mahremiyet ve sır saklama
D)-Eşitlik
E)-Dürüstlük
Soru 31- Hareketsiz hastada basınç ülseri riskine karşı bakım girişimlerini planlamak,hangi ilkedir?
A)-Zararın engellenmesi
B)-Zararın ortadan kaldırılması
C)-İyiliğin artırılması
D)-Zararın dengelenmesi
E)-Mutlak yararlı olmak
Soru 32- Yaşlıların ,acil sağlık durumlarında ulaşabilecekleri ulaşım araçlarını sağlamak,hangi ilkedir?
A)-Mutlak yararlı olmak
B)-Zararın engellenmesi
C)-Zararın ortadan kaldırılması
D)-Yarar sağlama ilkesi
E)-İyiliğin artırılması
Soru 33- Hasta bakımında ,zarar vermeme ilkesi yarar sağlamadan önce gelir.
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 34- Bireyin özgür, bağımsız olarak kendi kendine düşünebilme kendi hakkında karar verebilme ve bu kararına dayanan bir eylemde bulunabilme yeterlik yetkinlik,nedir?
A)-Eşitlik
B)-Özerklik(otonomi)
C)-Sadakat
D)-İnsan onuru
E)-Adalet
Soru 35- Hangisi hastanın özerkliğini zedeleyen durumlardan değildir?
A)-Hastayı ikna etmeye çalışmak
B)-Etkilemek
C)-Zorlamak
D)-Bilgilendirilmiş onam
E)-Paternalistik-maternalistik
Soru 36- Hangisi özerkliğe saygı ilkesinin göz ardı edildiği durumlardır?
A)-Hastanın bireyselliğine ,bütünlüğüne özen göstermemek
B)-Bireysel gereksinimlerine duyarsız kalmak
C)-Tıbbi terminoloji kullanmak
D)-Bilgilendirmeden ,izin almadan girişimleri gerçekleştirmek
E)-Hepsi
Soru 37- Canlı etiği olarak tanımlanmakta ve canlı bilimlerin uygulamaları sırasında ortaya çıkan etik konularla ilgili çalışmaları ifade eden tanım hangisidir?
A)-Etik
B)-Adalet
C)-Biyoetik
D)-Sadakat
E)-Dürüstlük
Soru 38- MÖ.2000yıllarda etik biliminin temeli sayılabilecek tıbbi konulardaki kanunlar kimin tarafından ve nerede ortaya atılmıştır?
A)-Aristo
B)-Hammurabi
C)-Hipokrat
D)-Konfüçyus
E)-İbn-i Sina
Soru 39- İslam dünyasının önemli filozof hekimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-İbn-i Sina
B)-Şems i Tebriz i
C)-İshak bin Ali er-Ruhavi
D)-hiçbiri
E)-Ali kuşcu
Soru 40- Edep üt Tabib kimin eseridir?
A)-İbn-i Haldun
B)-İbn-i Sina
C)-Evliya Çelebi
D)-İshak bin Ali er-Ruhavi
E)-hiçbiri
Soru 41- Avrupa da tıp etiği kimin tarafınadan ve ne zaman dile gelmeye başlamıştır?
A)-1805 yılı James F. Childress
B)-1803 yılı Thomas Pervikal
C)-1970 yılı Van Renssellaer Potter
D)-1864 yılı yurtsuz john
E)-1893 yılı Florance Niğhtingale
Soru 42- Aşağıdakilerden hangisi biyoetiğe dört prensip yaklaşımının ilkelerinden değildir?
A)-yarar sağlama
B)-zarar vermeme
C)-otonomi
D)-adalet
E)-ergonomi
Soru 43- Aşağıdakilerden hangisi biyoetiğin konu başlıklarından değildir ?
A)-veterinerlik ve biyoloji
B)-insanlar ve hayvanlar üzerindeki deneysel çalışmalar
C)-yalnız yaşlı ve kimsesizlerin denek olmasının
D)-sağlanması d-çevre tarım ve gıda üzerindeki araştırmalar
E)-işsizlik ve neden olduğu sosyo politik sorunlar
Soru 44- Biyoetik alanındaki çalışmalara aşağıdaki meslek grublarından hangisi katılmaz?
A)-bilim adamları
B)-felsefeçiler ve hukukçular
C)-siyasetçiler
D)-akademisyenler ve hekimler
E)-sağlık eğitmenleri
Soru 45- Aşağıdakilerden hangisi biyoetik ilkelerinden değildir?
A)-hasta ve yakını onamı
B)-yarar ve zarar ilkesi
C)-bireysel çalışma prensipleri
D)-mahremiyet ve sır saklama
E)-eşitlik ve adalet
Soru 46- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte etik ilkelerini barındıran ilk belgedir?
A)-UNESCO insan hakları bildirgesi
B)-1893 yılında hazırlanan hemşirelik andı
C)-Hipokrat yemini
D)-hiçbiri
E)-ICN kriterleri
Soru 47- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte etik ilke ve kuralları belirleme gerekliliğinin nedenlerindendir?
A)-Hemşireleri etik davranışlara yöneltmek
B)-hemşirelik uygulamalarında etik açıdan duyarlı hale getirmek
C)-etik standartları sağlayarak hemşireler arası uyumu sağlamak
D)-toplumun hemşirelerden beklentisini göstermek
E)-hepsi
Soru 48- Etik ilkelerinden yarar sağlama ilkesi hangi ögeleri barındırmaz?
A)-zararın engellenmesi
B)-zararın telafisi
C)-zararın ortadan kaldırılması
D)-iyiliğin artırılması
E)-zararın dengelenmesi
Soru 49- Hareketsiz hastada yatak yarası riskine karşı bakım yapma hangi ilkenin içindedir?
A)-zararın engellenmesi
B)-zararın telafisi
C)-zararın dengelenmesi
D)-hepsi
E)-iyiliğin artırılması
Soru 50- Zarar vermemem ilkesi ,yarar sağlama ilkesiyle parerellik gösterir.
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 51- Özerklik ilkesi hangi öğeleri içinde barındırmaz?
A)-özerk birey
B)-özerk seçim
C)-özerk eylem
D)-özerk toplum
E)-hepsi
Soru 52- Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirilmiş Onan da olmaz
A)-hastayı dikkatli dinleme soruları cevaplama
B)-tedaviye ait bilgileri anlatma
C)-hastayı ve yakınını tedaviye ikna etme
D)-hastanın hakkına saygı gösterme
E)-hastanın tedaviyi red ve kabul hakkına saygı gösterme
Soru 53- Bilgilendirilmiş hasta onamında nelere dikkat edilmelidir?
A)-hastanın ruhsal, bedensel durumuna ve yaşına
B)-karar aşmasında Zaman tanıma
C)-karar verme yetkinliği olmayan kişilerde yakınların bilgilendirilmesi
D)-hepsi
E)-hastanın kararını özgürce vermesine imkan verilmeli
Soru 54- Basınç yarasını önleyen yatak sayısının sınırlı olması durumunda yada bakım için hastalara ayrılacak zamanın planlanması, hizmet sunumunda mevcut kaynakların dürüstçe kullanılması ilkesi hangi dağlık etiği ögesidir?
A)-dürüstlük
B)-adalet ilkesi
C)-eşitlik
D)-ahlak
E)-sorumluluk
Soru 55- Yaşlıların acil sağlık durumlarında ulaşabilecekleri ulaşım araçlarını sağlamak hangi ilkeye örnek olabilir?
A)-iyiliğin artırılması
B)-yarar sağlama
C)-özerklik
D)-dürüstlük
E)-eşitlik
Soru 56- Aşağıdakilerden hangisi Beauchamove Childress tarafından belirlenen evrensel etik ilkelerinden değildir?
A)-yarar sağlama
B)-zarar vermeme
C)-ahlaklı ve erdemli olma
D)-otonomi
E)-adalet
Soru 57- İslam dünyasının önemli filozof hekimlerinden İbn-i Sinan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)-dürüst olması
B)-bilgili olması
C)-hastaların sırlarını paylaşması
D)-keskin görüşlü olması
E)-temiz ve dikkatli olması

Toplam Soru Miktarı: 57