4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 6.ÜNİTE

Soru 1- ............., toplumdan topluma değişen ve genelde çoğunluk tarafından herhangi bir gerekçe gösterilemeden doğru kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin toplamıdır. Boşluğu doldurunuz.
a)Ahlak
b)Töre
c)Örf ve adetler
d)Kurallar

Soru 2- Sağlık gibi çok kişisel bir konuda, bir insanın kişisel değer yargılarını bir başkasına yüklemek, ahlaki adaletsizliktir. sözü ile sağlık disiplinlerinde etiğin önemini vurgulayan kimdir?
a)Fly
b)Pellegrino
c)Watson
d)J. Bentham

Soru 3- Yükümlülük TDK na göre nasıl tanımlanmıştır?
a)Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül
b)Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi
c)Bir şeyi yapma zorunluluğunda olma durumu, mecburiyet
d)Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü

Soru 4- Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki anlamı Yapmak zorunda olduğumuz, yapmamız gereken şey; ahlakça yükümlü olduğumuz şey olan terim hangisidir?
a)Norm
b)Yasa
c) Kural
d)Ödev

Soru 5- Etik ve ahlak arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
a)Ahlak toplumsal yaşamda, nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içerir, etik ise ahlak üzerine düşünme etkinliğidir
b)Ahlak göreceli ve değişkendir. Etik ise daha evrensel bir nitelik taşımaktadır
c)Ahlak kavramı soyut değerlerle ilgili iken, etik ilkeler daha çok somut tanımlamalar ve kavramlardan oluşur
d)Ahlak toplumsal yaşamda, nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içerir, etik ise ahlak üzerine düşünme etkinliğidir

Soru 6- Etik, henüz çözümü belirlenmemiş, yerleşik normların dışında kalan sorunlar ve bu sorunlardaki ilkelerin belirlenmesi ile ilgilenir , Deontoloji bir yükümlülükler toplamıdır ve bu yükümlülüklere uyulmadığı durumlarda yaptırım gücüne sahiptir.
a)Doğru
b)YanlışSoru 7- Aşağıdakilerden hangisi Eylemin kendi doğasına vurgu yapan ve onların sonuçlarından bağımsız bir şekilde doğru veya yanlış olduğunu savunan yaklaşımdır. tanımına uyar?
a)Teleoloji (sonuç odaklı etik)
b)Deontoloji (ödev/kural etiği)
c)Erdem
d)Ahlak

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi normatif etiğin alt gruplarından biri değildir?
a)Deontoloji
b)Teleoloji
c)Erdem
d) Metaetik

Soru 9- Meslek etik oluşturma gerekçeleri nelerdir?
a)Kabul edilebilir davranışları belirlemek
b)Uygulamanın standartlarını yükseltmek
c)Değerlendirme /öz eleştiri yapmak için rehber oluşturmak
d)Mesleki davranış ve sorumluluklar için bir çerçeve sağlamak
e)Hepsi
Soru 10- Hemşirelik ve etik, hemşireliğin temel işlevi olan bakım eyleminin doğası gereği yakın ilişki içindedir ve hemşireler etik bir tutum sergileyerek uygulamalarını gerçekleştirmek zorundadır.
a)Doğru
b)YanlışSoru 11- Aşağıdakilerden hangisi etiğin ahlaki kurallar üzerine etkilerinden değildir?
a) sorgular
b) mantıklı olarak yorumlar
c) kurallar koyar
d)yargılar
e) düşünür
Soru 12- Davranışlar bağlamında iyinin ne olduğu, nelerin iyi olduğu konusunu ele alan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) ahlak
b) etik
c) mantık
d) kural
e) uyum
Soru 13- Ahlak belirli bir toplumda genel olarak kabul gören bireysel ve toplumsal davranışlar ile değerlerdir. Bireyin çeşitli etkinliklerde hak, adalet, iyilik gibi ahlaki ölçütlere göre değerlendirilebilme yeteneğidir. tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) TDK Eğitim Terimleri Sözlüğü
b) TDK Güncel Türkçe Sözlüğü
c) TDK Hemşirelik Terimleri Sözlüğü
d) TDK Felsefe Terimleri Sözlüğü

Soru 14- Töre bilim, çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyuşması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü, etik bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili ifadeleri aşağıdakilerden hangi sözlük türüne ait bilgilerdir?
a) Güncel Türkçe Sözlük
b) Hemşirelik Terimleri Sözlüğü
c) Veteriner Hekimler Sözlüğü
d) Felsefe Terimleri Sözlüğü

Soru 15- 1. Felsefe, toplum bilimi, yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uygulanması gereken kural düzgü, önceden belirlenmiş kalıp düzgü aşağıdakilerden hangisinn tanımıdır?
a) ilke
b) yasa
c) yükümlülük
d) norm
e) kural
Soru 16- 1. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip, temel bilgi, her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül kural – Kural
a) doğru
a) yanlışSoru 17- Bir şeyi yapma zorunluluğunda olma durumu – Sorumluluk
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler hakkında yanlıştır?
A)-Etik, ahlak üzerinde düşünme etkinliğidir.
B)- Felsefi bir yaklaşımla üretilir.
C)- Daha evrensel bir nitelik taşır.
D)-İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı konuları ele alır.
E)-Etik ilkeler soyut olmaktan çok somuttur.
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi ahlaki ilkeler hakkında yanlıştır?
A)- Toplumsal yaşamda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içerir.
B)-Ahlak kavramları soyuttur.
C)-Toplumsal davranış kurallarından meydana gelir.
D) Gelenek, görenek, örf, adet gibi tutum ve davranışları içerir.
E)-Göreceli ve değişkendir.
Soru 20- Deontoloji ilk defa hangi yıllarda kullanılmıştır?
A)-18. yy ortaları
B)-18. yy sonları
C)-19. yy ilk yarısı
D)-19. yy sonları
E)-19. yy ortaları
Soru 21- Deontoloji özellikle hangi meslek grupları tarafından benimsenmiştir?
A)-Avukatlar
B)-Hemşireler
C)-Mühendisler
D)-Hekimler
E)-Laborantlar
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler için yanlış ifadedir?
A)- Etik ilkeler yazılı olan normlardır.
B)-Eyleme rehberlik eden ilkeler sistemidir.
C)-Etikte davranışlar iyi veya kötü olarak ayrılır.
D)-Etikte yaptırım veya otorite yoktur
E)-Etik kuralları daha güçsüzdür
Soru 23- Hukuk için aşağıdakilerden hangisi yanlış ifadedir?
A)-Haklı veya haksız olarak değerlendirir
B)-Hukukta yaptırım ve uygulayıcı otorite vardır
C)-Hukuk kuralları yazılıdır
D)-Hukuk, toplumu düzenleyip devletin yaptırım gücünü belirleyen yasalar bütünüdür
E)-Hiçbiri
Soru 24- Normatif etik kaç gruba ayrılır?
A)-2
B)-4
C)-6
D)-3
E)-5
Soru 25- Eylemin kendi doğasına vurgu yapan ve sonuçlardan bağımsız bir şekilde doğru veya yanlış olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Teleoloji
B)-Deontoloji
C)-Hiçbiri
D)-Erdem
E)-Hepsi
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi etik yaklaşımlardan değildir?
A)-Mesleki etik
B)-Normatif etik
C)-Uygulamalı etik
D)-Kuramsal etik
E)-Normatif olmayan etik
Soru 27- Mesleki etik oluşturma gerekçelerinden hangisi yanlıştır?
A)-kabul edilebilir davranışları belirlemek
B)-uygulamanın standartlarını dengelemek
C)-mesleki davranış ve sorumluluklar için çerçeve sağlamak
D)-uygulamanın standartlarını yükseltmek
E)-değerlendirme/özeleştiri yapmak için rehber oluşturmak
Soru 28- Aşağıdakilerden hangisi değer ve değersel yargılar arasında değildir?
A)-doğruluk
B)-sorumluluk
C)-uygunluk
D)-ahlaki ödev
E)-hak
Soru 29- Hemşirelikte meslek etiği hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)-Hemşirelik literatüründe biyoetik sınıflandırması altında yer alır
B)-Yasal sorumluluklarla birlikte mesleki ödev ve yükümlülüklerin bilincinde olmak gerekir
C)-Bakım, insanlar arasındaki ilişki üzerine kuruludur
D)-Hemşirelikte etik yalnızca uygulayıcı rolü kapsar
E)-Aynı zamanda hemşireliğin sanat boyutunu da oluşturur
Soru 30- Aşağıdakilerden hangisini korumak hemşirelerin etik yükümlülüklerinden değildir?
A)-İnsan olarak değeri
B)-bütünlüğü
C)-bireyselliği
D)-görselliği
E)-onuru
Soru 31- ....... insanların birbirleriyle ilişkilerinde neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiğine ilişkin kurallar kümesi iken,............ davranışlar bağlamında iyinin ne olduğu ve nelerin iyi olduğu konusunu ele alan............. alanıdır Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmesi doğru olur
A)-etik, ahlak, felsefe
B)-ahlak,etik,felsefe
C)-etik,felsefe, mantık
D)-mantık,etik,felsefe
E)-hiçbiri
Soru 32- Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kurallarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)-etik
B)-töre
C)-ahlak
D)-deontoloji
E)-görgü kuralları
Soru 33- Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
A)-meslek ahlakı
B)-ahilik
C)-mesleki ilkeler
D)-etik
E)-yükümlülük
Soru 34- Hekimin mesleki etkinlikleri sırasında, hastasına,hasta sahibine,meslektaşlarına ve topluma karşı, uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar, tutum davranışların tümü aşağıdakilerden hangisini anlatır?
A)-mesleki ilke
B)-kurallar
C)-deontoloji
D)-yükümlülük
E)-sorumluluk
Soru 35- Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü bize aşağıdakilerden hangisini anlatır?
A)-kanun
B)-yasa
C)-toplum kuralları
D)-hiçbiri
E)-hukuk
Soru 36- Yapmak zorunda olduğumuz, yapmamız gereken ve ahlakça yükümlü olduğumuz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)-ödev
B)-sorumluluk
C)-yükümlülük
D)-görev
E)-kural
Soru 37- Felsefe, toplum bilimi, yargılama ve degerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü. Öncede belirlenmiş kalıp ve düzgüler bize ............. tanımlar. Yukarıdaki noktalı yere aşğıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-mantık
B)-etik
C)-norm
D)-hukuk
E)-erdem
Soru 38- Ahlak kavramı somut değerlerle ilgili iken, etik ilkeler daha çok soyut tanım ve kavramlardan oluşur
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 39- Ahlak toplumsal davranış kurallarından meydana gelir.Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan sayılmaz?
A)-gelenek
B)-görenek
C)-örf adet
D)-bilim
E)-yaşam biçimi
Soru 40- Ahlak kurallarını şekillendiren ögeler aşağıdakilerden hangisidir?
A)-yöreden yöreye değişir
B)-toplumun içinde bulunduğu kültüre göre değişir
C)-sosyal şartlara
D)-ekonomik şartlara
E)-hepsi
Soru 41- Deontoloji kavramı ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?
A)-Aristo
B)-Hipokrat
C)-Jeremy Bentham
D)-yurtsuz john
E)-Florance Niğhtingale
Soru 42- Etik deontolojiyi besleyen havuz görevini görür
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 43- Etkte davranış iyi kötü ,hukukta ise haklı ve haksız olarak değerlendirilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 44- Aşağıdakilerden hangisi etik ve hukuk kavramlarının ortak noktasıdır?
A)-yaptırım vardır
B)-otorite vardır
C)-kural koyucu sistemlerdir
D)-öz eleştiri vardır
E)-toplum baskısı
Soru 45- Aşağıdakilerden hangisi normatif etik kurallarından değildir?
A)-deontoloji
B)-teleoloji
C)-erdem
D)-mataetik
E)-hepsi
Soru 46- Eylemin sonucuna bakmaksızın doğruyu söyleme,sözünü tutma, ihtiyacı olan birine yardım etme gibi eylemleri doğru olarak kabul eden normatif etik grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A)-deontoloji
B)-erdem
C)-teleoloji
D)-sosyoloji
E)-hiç biri
Soru 47- Doğruluk ahlaki ödev,hak,sorumluluk,Erdem vb gibi değerler ve değersel yargıların doğasını inceleyen normatif olmayan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-betimleyici etik
B)-uygulamalı etik
C)-mataetik
D)-mesleki etik
E)-sosyal etik
Soru 48- Aşağıdakilerden hangileri uygulamalı etik alanıdır?
A)-tıbbi etik
B)-sosyal etik
C)-ekoloji etiği
D)-mesleki etik
E)-hepsi
Soru 49- Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik oluşturma gerekçelerindendir?
A)-kabul edilebilir davranışları benimsemek
B)-uygulamanın standardını yükseltmek
C)-değerlendirme ve özeleştiri yapmak içindeler oluşturma
D)-mesleki davranış ve sorumluluklar için bir çerçeve sağlama
E)-hepsi
Soru 50- Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinin meslek üyelerine faydalarından sayılmaz?
A)-mesleki etkinliklerin yönlendirilmesi konusunda düzenleme getirir
B)-üyelerin kişisel arzularını sonlandırıp belirli bir çizgide mesleği icra etmesini sağlar
C)-mesleki uygulamalar sırasında plandışı maddi manevi kazanç sağlar
D)-mesleki idealleri geliştirir
E)-mesleki etik ilkelerine uymayan üyelerin dışlanmasını sağlar
Soru 51- ............ iyiliği veya doğruyu tanımlama yerine karakter gelişimi üzerinde durur. Yukarıdaki cümlede boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)-teleoloji
B)-erdem etiği
C)-ilke
D)-normatif etik
E)-normatif olmayan etik
Soru 52- Etik ve ahlakın ilgi alanı genellikle yazılı olmayan kuralları içeren değerler üzerinedir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 53- ahlak toplumsal yaşamda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı .........standartları içerir, etik ise.............etkinliğidir
A)-olan- ahlak üzerine düşünme
B)-olmayan- ahlak üzerine düşünme
C)-olmayan- yazılı olan
D)-olan- olmayan
E)-olan - yazılı olan
Soru 54- ahlak yöreden yöreye değişen , kimi zaman birbirleriyle çelişen , toplum içinde bulunduğu kültüre sosyal ve ekonomik şartlara göre şekillenmeye özelliğe sahiptır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 55- etik aş. hangisini besleyen bir havuz özelliği taşımaktadır
A)-ilke
B)-ahlak
C)-deontoloji
D)-hukuk
E)-
Soru 56- AŞ. Hangisi etik ve hukuk ilişkisi değildir
A)-hukuk yazılıdır
B)-etik yazılı değil
C)-meslek etikleri günümüzde yazıli olabilmekte
D)-hukukun yaptırım gücü var
E)-hukukta sınırlama yok

Toplam Soru Miktarı: 56