4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 5.ÜNİTE

Soru 1- ........, ........, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklara ............ denir?
a-din,dil, hasta hakları
b-dil, konuşma, insan hakları
c-din ,dil,insan hakları
d-seyehat, eğitim , eşitlik hakkı
e-dil, renk , eğitim hakları
Soru 2- İnsan hakları için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?
a-dokunulamaz ve devredilemez
b-ertelenebilir
c-başkasına devredilebilinir
d-koşulsuz kullanılamaz
e-hepsi
Soru 3- Aşağıdakillerden hangisi insan haklarının sağladığı doğal haklardan değildir ?
a-beslenme
b- barınma
c- sağlıklı yaşama
d-seyehat hakkı
e- hiçbiri
Soru 4- İnsan hakları konusunda ilk düşüncelere hangi uygarlıkta rastlanılmıştır?
a-Sümer uygarlığı
b- Hititler
c-Çinliler
d- Hintliler
e-antik Yunan uygarlığı
Soru 5- İnsan hakları konusunda ilk uygulama örneği kim tarafından imzalanmıştır?
a- İngiliz kralı yurtsuz john
b-Amerikan Başkan ı Roswelt
c- Fransız kralı Napolyon
d- İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth
e- hiçbiri
Soru 6- İlk insan hakları belgesi kaç yılında imzalanmıştır?
a-1512.
b-1215.
c-1470.
d-1271.
e-1218
Soru 7- 1215 yılında yurtsuz john tarafından imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
a- petition of riğhts
b-Bill of riğhts
c-Habeas corpus act
d-Act of settlement
e- magna charta libertatum
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi 1778 tarihli Amerikan bağımsızlık bildirgesinde bulunan haklardandır?
a- yaşama hakkı
b- mutluluğu arama Hakkı
c- özgürlük Hakkı
d- hepsi

Soru 9- 1789 Fransız ihtilalinden sonra yayınlanan bildirgenin Amerikan bağımsızlık bildirgesinden farkı nedir?
a-seyehat etme özgürlüğü
b- insanın haklarının evrenselliği ve dokunulmazlığı
c-eğitim alma özgürlüğü
d- yerleşim ve barınma özgürlüğü
e- hepsi
Soru 10- BM insan hakları bildirgesi kaç yılında kabul edilmiştir?
a-10 aralık 1948
b-10 kasım 1948.
c-10 aralık 1938.
d-10 mart 1948.
e-10 aralık 1879
Soru 11- Avrupa insan hakları sözleşmesi kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
a-1950.
b-1948.
c-1953.
d-1958.
e-1957
Soru 12- Osmanlı devletinde insan hakları kaç yılında yasal güvenceye kavuşturulmuştur?
a-1836
b-1879.
c-1872.
d-1839
e- hiçbiri
Soru 13- 1982 anayasasında temel hak ve özgürlükler hangi bölümde ele alınır ?
a- giriş
b- birinci bölüm
c- ikinci bölüm
d- üçüncü bölüm
e- dördüncü bölüm
Soru 14- 1982 anayasasında kişinin hak ve ödevleri hangi bölümde yer alır?
a- giriş
b- birinci bölüm
c- öncelikler bölümü
d- ikinci bölüm
e- hiçbiri
Soru 15- 1982 anayasasında siyasi haklar ikinci bölümde yer alır ?
a-doğru
b- yanlışSoru 16- 1982 anayasasında sosyal ve ekonomik haklar üçüncü bölümde yer alır?
a-doğru.
b- yanlışSoru 17- Anayasa mahkemesine başvuru Hakkı kaç yılında açılmıştır?
a-12 Eylül 1980.
b-12 Eylül 2010.
c-12 Eylül 1982
d- hiçbiri.

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardandır?
a-yaşama ve dokunulmazlık Hakkı
b-özgürlük güvenlik , inanç ve ibadet özgürlüğü
c- düşünce ve fikir özgürlüğü
d- konut mülkiyet toplantı ve yürüyüş Hakkı
e- hepsi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardan değildir?
a-eşitlik Hakkı
b-dernek kurma Hakkı
c- çalışma seçme ve seçilme Hakkı
d- kamu hizmetine girme Hakkı ve dilekçe Hakkı
e- sendika kurma Hakkı
Soru 20- İkinci kuşak haklarda ön plana çıkan haklar hangileridir?
a- yaşama Hakkı
b- kamusal haklar
c-sosyal kültürel ve ekonomik haklar
d- çalışma Hakkı
e- bireyse haklar
Soru 21- Anne çocuk sakat ve yaşlıların korunmasıyla ilgili haklar hangi kuşakta yer alır?
a- birinci kuşak
b-ikinci kuşak
c- üçüncü kuşak
d- kırmızı kuşak
e- beyaz kuşak
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardan değildir?
a- sağlıklı bir çevre Hakkı
b- kültürel mirasa saygı ve barış hakkı
c- iletişim Hakkı ve hasta hakları
d- çocuk hakları
e- parasız eğitim ve öğrenim görme Hakkı
Soru 23- - İnsan olarak saygı görme , kendi yaşamını belirleme güvenli bir yaşam sürdürme, özel yaşamda saygı görme gibi ilkeler ........... haklarının Temel ini oluşturur. Yukarıda bahsedilen hangi haklardır
a-güvenilir bir çevrede yaşama Hakkı
b- sağlıklı yaşama Hakkı
c – hasta hakları
d-eşitlik Hakkı
e- sağlıklı bir çevre Hakkı
Soru 24- Dünyada yazılı ilk hukuk kuralları Hammurabi Kanunlarıdır
a-doğru.
b- yanlışSoru 25- Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içinde hasta hakları ile ilişkili önemli atılımlardan sayılmaz?
a-Amerikan hastane birliği hasta hakların bildirgesi 1972
b- Nuremberg yasasın1947
c- Lizbon bildirgesi 1981
d- Bali bildirgesi eylül 1995
e-hasta hakları Avrupa statüsü roma 2002
Soru 26- Türkiye de hasta haklarıyla ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
a-1928 tebabet ve şuabatı sanatlarının icrası
b-1947-5062 sayılı yasa
c-1982 anayasasının 56. maddesi
d-1961 tıbbi deontoloji yasası
e- hiçbiri
Soru 27- Türkiye de hasta hakları konusunda en ayrıntılı ve önemli düzenleme 1 ağustos 1998 tarihinde yayınlanan yönetmelikte belirtilmiştir?
a- doğru.
b-yanlışSoru 28- Açağıdakilerden hangisi temel hasta haklarından değildir?
a- sağlık hizmetlerinden yararlanma Hakkı
b-sağlığıyla ilgili bilgi alma Hakkı
c- tıbbi müdahalede onam ve Rıza Hakkı
d- tıbbi araştırmalarda gönüllümün korunması
e- ziyaretçi hakkı
Soru 29- Tıbbi işlemler esnasına hatalı uygulamalar aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a- malpraktis
b- taksirli uygulama
c- taksirli yaralama
d- ilaç endikasyonu
e- tıbbi işlem komplikasyonu
Soru 30- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin özensiz ve kusurlu davranışları dolayısıyla gündeme gelen sorumluluklardan değildir?
a- tazminat.
b- ceza.
c- disiplin.
d- hepsi
e- uyarı
Soru 31- Ceza sorumluluğu neleri içerir ?
a- tasirli tıbbi müdahele
b- taksirle yaralama
c-taksirle öldürme
d- hepsi
e- hiçbiri
Soru 32- Hemşire ve sağlık çalışanlarının ceza sorumluluğu şahsidir?
a- doğru.
b- yanlışSoru 33- Tazminat sorumluluğunda dava kişi aleyhine açılır ve hükmedilen tazminat kişi tarafından ödenmez?
a- doğru.
b - yanlışSoru 34- Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak insan hakları arasında yer almaz?
A) Çalışma Hakkı.
B) Parasız Eğitim Ve Öğretim Görme Hakkı
C) Konut Hakkı.
D) Seçme ve Seçilme Hakkı

Soru 35- Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak insan haklarından biridir?
A) Kültürel Yaşama Katılabilme Hakkı
B) Çocuk Hakları
C) Kültürel Yaşama Katılabilme Hakkı
D) Dilekçe Hakkı
E) Sendika Kurma Hakkı
Soru 36- Sağlık hakkı konusu yönünden hangi haklar arasında yer almaktadır?
A) Sosyal Haklar
B) Sivil ve Siyasal Haklar
B) Hammurabi Kanunları
D) İletişim Hakkı

Soru 37- Tarihsel süreç içinde hasta haklarına ilişkin önemli adımlar atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?
A) Lizbon Bildirgesi
B) Hasta Hakları Avrupa Bildirgesi
C) Tıbbi Deontoloji
4-) D) Nizamnamesi
E) Bali Bildirgesi
Soru 38- Hasta hakları hareketinin ilk olarak gündeme geldiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya.
B) ABD.
C) İngiltere.
D) Yunanistan

Soru 39- Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi hangi yılda çıkarılmıştır?
A) 1961
B) 1947
C) 1982
D)1964

Soru 40- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?
A) 10 Aralık 1946
B) 10 Ocak 1948
C) 10 Ocak 1950
D) 10 Aralık 1948

Soru 41- Sağlık Hakkı tarihsel gelişimi bakımından hangi kuşak haklar arasındadır?
A) 1. Kuşak Haklar.
B) 2. Kuşak Haklar.
C) 3. Kuşak Haklar.
D) Hiçbiri

Soru 42- Hemşirelerin özensiz veya kusurlu davranışları nedeni ile gündeme gelecek sorumlulukları nelerdir?
A) Tazminat sorumluluğu.
B) Caza sorumluluğu
C) Disiplin sorumluluğu
D) Hepsi

Soru 43- İnsan hakları ile ilgili ilk uygulama hangisidir?
A) Yurtsuz insan John un 1215 yılında imzaladığı Magna Carta Libertatum
B) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi
C) Hammurabi Kanunları
A) Van Renssellaer Potter tarafından uygulanmıştır.

Soru 44- Malpraktis nedir?
A) Tıptaki hatalı uygulamalar
B) Tıbbi müdahalede karşılaşılan zorluklar
C) Kurallara ters düşmenin hesabını verme durumu
D) Tıbbi müdahalede hakların korunması

Soru 45- Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarının ihlali durumunda yapılan yasal yaptırımlardan değildir?
A) Tazminat Sorumluluğu
B) Ceza Sorumluluğu
C) Hasta Hakları İhlali
D) Disiplin Sorumluluğu

Soru 46- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemelerden değildir ?
A) Hasta Hakları Avrupa Statüsü
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C) 1982 Anayasası
D) 1961 Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Soru 47- İnsan haklarının korunması düşüncesinin ilk uygulama örneği Magna Charta Libertatum dur.
A) Doğru
B) YanlışSoru 48- İlk resmi insan hakları belgeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerikan ve Fransız İnsan Hakları Bildirgesi
B) İngiltere Bildirgesi
C) Almanya Bildirgesi
D) Türkiye Bildirgesi

Soru 49- İnsan haklarının bölgesel korunmasında atılmış en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
B) Fransız İnsan Hakları Sözleşmesi
C) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
D) Hiçbiri

Soru 50- Aşağıdaki haklardan hangisi üçüncü kuşak haklar arasındadır?
A) Mülkiyet Hakkı
B) Dilekçe Hakkı
C) Çalışma Özgürlüğü
D) Barış Hakkı
E) Konut Hakkı
Soru 51- Üçüncü kuşak hakların diğer adı nedir?
A) Katılım ve Dayanışma Hakkı
B) Saklama Hakkı
C) Koruma Hakkı
D) Hepsi
E) Hiçbiri
Soru 52- Sağlığın temel bir insan hakkı olduğu insan hakları beyannamesinin kaçıncı maddesinde yer verilmiştir?
A) 25. maddesi
B) 23. Maddesi.
C) 28. maddesi
D) 30. maddesi
E) 50. Maddesi
Soru 53- Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içinde hasta hakları ile ilişkili önemli adımlardandır?
A) Amerikan Hastane Birliği Hasta Hakları
B) Lizbon Bildirgesi
C) Amsterdam Bildirgesi
D) Bali Bildirgesi
E) Hepsi
Soru 54- Aşağıdakilerden hangisi Temel Hasta Haklarındandır
A) Tıbbi Araştırmalar
B) Hasta Hakların Korunması
C) Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
D) Sağlık Durumuyla İlgili Bilgi Alma Hakkı
E) Hepsi
Soru 55- Malpraktis ne demektir?
A) Tıpta hatalı uygulamalar
B) Tıpta doğru uygulamalar
C) Tıpta yerinde uygulamalar
D) Hiçbiri

Soru 56- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin özensiz ve kusurlu davranışları nedeniyle gündeme gelecek sorumluluklarından değildir?
A) Tazminat Sorumluluğu
B) Ceza Sorumluluğu
C) Disiplin Sorumluluğu
D) Para Ödeme Sorumluluğu

Soru 57- İnsan doğuştan kazandıkları sırf insan olmaları nedeniyle sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez hakların bütününe ne denir?
A) Hasta Hakları
B) İnsan Hakları
C) Sağlık Hakkı
D) Hepsi

Soru 58- Birinci Kuşak Hakların diğer adı nedir?
A) İnsan Hakkı
B) Klasik Hak
C) Hasta Hakkı
D) İkinci Kuşak Hak


Toplam Soru Miktarı: 58