4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 4.ÜNİTE

Soru 1- Felsefenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a-sevgi-bilgi
b-bilgi-düşünce
c-sevgi- mantık
d-mantık-bilgi
e-hiçbiri
Soru 2- Felsefeyi ilk kez aşağıdakilerden hangi bilim adamı kullanmıştır?
a-zeus
b- hipokrat
c- hygeia
d- Platon
e-herakleitos
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sisteminin esaslarından değildir?
a-İdealizm
b-romantizm
c-pragmatizm
d-humanistlik
e- mazoşistlik
Soru 4- İdealizm akımı kimin Zaman ında ortaya çıkmıştır?
a- hipokrat
b-sokrates
c-hygeia
d-Platon
e-eflatun
Soru 5- Romantizmin görüşü hemşirelikte hangi alanlarda etkili olmuştur?
a- hemşirelerin giyim kuşamlarına
b- formal eğitimin hakimiyetine
c- hiçbiri
d- hepsi
e- hemşirelerin çalışma alanları ve yöntemlerine
Soru 6- Romantizm akımının sloganı aşağıdakilerden hangisidir?
a- hemşire candır
b- hemşireler iyilik melekleridir
c- hemşire hekimin sağ koludur
d- hemşireler olmadan sağlık olmaz
e- hasta ve hemşire her zaman elele
Soru 7- Hemşirelerin tıbbı bakım gereksinimlerine odaklanmasıyla yardımcı sağlık bakım ekibi olarak tanımlanması hangi devrin önemli özelliğidir?
a- idealizm
b- pragmatizm
c- humanizm
d- asetizm
e- hiçbiri
Soru 8- Bedensel, akılsal ve toplumsal açıdan yardım isteyenlere kendini Ada ma uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
a-alturizm
b- hemşirelik uygulamaları
c- humanizm
d- tıbbi yardım ve müdahele
e- tıbbi müdahele ve ilk yardım
Soru 9- ............... birey ve aile ile toplumun sağlığını koruma geliştirme ve hastalık durumunda iyileştirme yada yetersizlikleri ile baş etmesine yardım amaçlayan bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- sağlık bilimi
b- hemşirelik
c- hekimlik
d- sağlık eğitimi
e- hiçbiri
Soru 10- Çağdaş hemşirelik felsefesine göre; hemşirelik aktivitelerinin odağı aşağıdakilerden hangisi olamaz ?
a- hasta kişi
b- hastalık
c- sağlıklı bireyler
d- aile ve toplum
e- planlayıcı sağlık uygulamaları
Soru 11- Bakım verilecek bireyin bütüncül yaklaşımla tüm boyutları ve gereksinimleri , ailesi diğer yakın ve geniş çevresinin bütünüyle ele alınması aşağıdakilerden hangisidir?
a- holizm
b- okulizm
c- alturizm
d- klasizm
e-egoizm
Soru 12- Holizm i bize en iyi aktaran hemşirelik arştırmacısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Nightingale
b- martin luter
c- marta rogers
d- roy
e- watson
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan hemşirelik ilkelerinden değildir?
a- bireyin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı
b- bireyin optimal bakım alma hakkı
c- hemşireliğin diğer sağlık meslekleriyle iş birliği içinde olması
d- bireyin iletişim ve bilgi alma hakkına saygı
e- bütünlük ve hasta mahremiyetine saygı
Soru 14- Hemşireler yoğun bakım , rehabilitasyon ve ayaktan tedavi ünitelerindeki bireylerin bakımın veyatemel insani gerksinimlerine yönelik bakım aktivitelerimi hangi dönemde yerine getirmeye başlamışlardır?
a- romantizm
b-pragmatizm
c-Septisizm
d-humanizm
e-egoizm
Soru 15- Politik ve keskin zekası ile geniş takdir kazanan ve lambalı leydi ünvanını kazanan hemşire kimdir
a- Florance Nightingale
b- marta Rogers
c-bevis
d- hiç biri
e- Fatma besim hanımefendi
Soru 16- Dini hemşirelik anlayışı yerine laik hemşirelik anlayışı getiren kuramcı kimdir.
a.Phoebe
b. Martha rogers
c.Florance Nightingale
d.Gretter

Soru 17- Hangi felsefi akım döneminde hemşirelik eğitiminde formal eğitim yerine usta. çırak ilişkisi temel almıştır.
a.pragmatizm.
b.Idealizm.
c.Romantizm.
d.Humanizm.

Soru 18- Hangi felsefî akım hemsirelik bakımının teknoloji ıle birleşerek verilmesinde etkili olmuştur.
a.Idealizm.
b.Humanistlik varoluşçuluk.
c.Paragmatizm.
d.Romantizm.

Soru 19- Holistik bakım iki görüş içermektir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir.
a.Bireyin biyo psiko sosyo kültü rel boyutlarını anlamak ve bunun üzerinden çalışmak.
b.Bireyin hastalıklarına ilişkin sorunlarına yardımcı olmak.
c.Sadece psikolojik sorunlarına yardımcı olmak.
d.Sosyo kültürel boyutlarını anlamak ve ilgilenmek.

Soru 20- Çağdaş hemsirelik felsefesinin özünde yatan temel unsur nedir.
a.Hasta kişilere yardım etmek.
b.Hastalıkların tedavisine yardımcı olmak.
c.Toplumun temel ihtiyaçlarına yardımcı karşılamak.
d.Insanin bireysel özelliklerini dikkatte alarak tüm boyutlarıyla yardım etme.

Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin hekimin sağ kolu olduğu görüşünü savunan felsefı ̂akımdır.
a.Idealizm.
b.Romantizm.
c.Paragmatizm.
d.Epirizim.
e.Pozivitizim
Soru 22- Felsefe terimi ilk defa kim tarafından kullanılmıştır
A)PLATON
B)PYTHAGORAS
C)BEVİS
B) D)HERAKLEİTOS

Soru 23- 2. Yunan mitolojisinde sağlık tanrıçası olarak bilinen kimdir
A)ZEUS
B)HERMES
C)HYGEİA
D)DİONİSOS

Soru 24- Bevis mesleğini gelişmesini şekillerinden ve günümüz hemşireliğinde etkisini sürdüren felsefi dönem aşağıdakilerden hangisi değildir
A)İDEALİZM
B)ROMANTİZM
C)PARAGMATİZM
D)HÜMANİST(VAROLUŞÇULUK)
E)METERYALİZM
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik eğitiminde formal eğitimden ziyade usta-çırak ilişkisinin temel alındığı felsefi akım dönemidir?
a) İdealizm
b) Romantizim
c)Pragmatizm
d) Hümanistik

Soru 26- Aşağıdakilerden hangisinde idealizm özelliğini anlatmaz
A)Beden gerçeklerinden öte temel dinsel gerçekleri yansıtmıştır
B)Kendini inkar eden bir yaşam ruhsal çağrılara ve görevlere kendini adama ilişkisidir
C)Katı ve kuralcı söz konusu değildir
D)Öğrenme formal eğitimden ziyade yetiştirme tarzındadır
E)20YY. hakimiyetini sürdürmüştür
Soru 27- Dini hemşirelik anlayışını kaldırıp, günümüzdeki laik hemşirelik anlayışını getirmiştir
A)FLORENCE NİGHTİNGALE
B) Tchaikovsky
C) Schuman
D)BEVİS

Soru 28- Romantizm dönemini aşağıdakilerden hangisi ifade etmez
A)20yy. da F.Nightingale tarafından getirilmiştir
B)Hemşirelik okulları getirilmiştir
C)Elbiselerde sade ve yalın kıyafetlerin yerine çok titiz ve karmaşık kıyafetler aldı
D)Hemşireler hekimin sağ koludur
E)Alturistik değerler
Soru 29- Aşağıdakilerden hangisi Pragmatizm akımının özelliklerinden değildir
A)Hemşirelik bakımında bilimselleşme sürecinin başladığı felsefi akımdır
B)Hemşireler yoğun bakım rehabilitasyon ve ayaktan tedavi ünitelerinde bireylerin bakımına veya temel insan gereksinimlerine elik bakım aktivitelerini yerine getirmeye başladı
C)Akut bakımının eksikliğinin meydana geldiği dönemdir
D)Bireyin biricikliğini,tekliğini,yeganeliğine her şeyin merkezi koyan bireysel anlayışı öngörür

Soru 30- Aşağıdakilerden hangisi alturistik değer değildir
A)Bireysel
B)Bedensel
C)Akılsal
D)Toplumsal

Soru 31- Aşağıdakilerden hangileri hümanizmi anlatmaktadır I)Hümanizm kelime olarak insan demektir II)Biricik,yegane,tek,kendine özgü,bireysel olarak açıklanır III)Bütün tamam demektir IV) İnsanı, renk, ırk, din ve mevkisini gözetmeksizin sevmek,düşünmek anlamına gelmektedir. V) Bireyin biyo-psiko-sosyo-kültürel boyutu ile iç ve dış çevresi ile bütünleşen, parçalarının toplamından daha büyük olan bireyi anlamayı içerir
A)Hepsi
B)I ve II
C)I,II ve IV
D)I,II,IV ve V

Soru 32- - Holizm ile ilgili …………. bütüncül insan kuramını geliştirerek bu kavramı daha detaylı anlamamızı sağlamıştır. …………. ın insan hakkındaki görüşü, fizik, biyoloji ve sosyal bilimlerden sentezlenmiştir. Onun üniter insan diye tanımladığı birey çevreyle tamamlanmıştır, bütünleşmiştir. Kişi bir bütün olarak çevreyle sürekli etkileşim halindedir. İnsan bütün parçalarının toplamından daha öte bir bütündür. Yukarıdaki boşluğa gelecek olan kişi kimdir
A)FLORENCE NİGHTİNGALE
B)PYTHAGORAS
C)MARTHA ROGERS
D)TCHAİKOVSKY

Soru 33- Türk Hemşireler Derneği nin hemşirelere rehberlik etmek üzere saptadığı hemşirelik felsefesi ilkelerinden değildir
A)Hemşirelik,sağlıklı bir ortamda yaşamaya hakkı olduğuna inanır
B)Hemşirelik,sağlıkta sapmalar olduğu zaman(akut veya kronik) bireyin optimal bakımı almaya hakkı olduğuna inanır
C)Hemşirelik mesleğinin topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık meslekleri ile sıkı işbirliği yapması gerektiğine inanır
D)Hemşirelik, bireyin kendine özgü özelliği;kişiliği ve büyünlüğü içinde hak ve mahrumiyetine saygıyı içermez.

Soru 34- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş hemşirelik felsefesinin özünde yatan temel unsurdur?
a) Hastalıkları önleme
b) Tedavi etme
c) Rehabilitasyonu sağlama
d) İnsanın bireysel özelliklerini dikkate alarak tüm boyutları kapsamında yardım etme


Toplam Soru Miktarı: 34