4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 3.ÜNİTE

Soru 1- ............... Belli bir meslek grubunun üyeleri tarafından güçlü duygusal bağlılıkla oluşturulan ve sürdürülen davranış ilkeleri ve kurallarıdır. Yukarıda noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a-insani değerler
b-sosyal yargılar
c-mesleki değerler
d-hepsi
e-hiçbiri
Soru 2- Hemşirelerin mesleki değerleri aşağıdakilerden hangileridir?
a-ortak bir hemşirelik ideolojisi
b- hemşirelik misyonu
c-hepsi
d-mesleki uygulamalara anlam katma
e-Hemşireleri ortak bir kültürde buluşturma
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi mesleğe özgü unsurlardandır
a-duygusal ve bedensel gelişim
b-yaşama bakış açısı
c-benlik algısı ve kimlik gelişimi
d-hepsi
e-alışkanlıkları ve tercihleri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi bireyin iş doyumunu artıran unsurlardan değildir?
a-bilinçli seçim yapılması
b-çalışma performansı
c-yöneticilerin tutum ve davranışı
d-yaratıcılığı
e-üretkenliği
Soru 5- Mesleki değerler sistemi bireye iş ve meslek yaşamı boyunca karşılaşacağı hangi problemlerin çözümlenmesinde yol gösterici değildir?
a- karar verme ve problem çözme
b- iş yeri amortismanları
c- iletişim
d- motivasyon ve kişisel gelişim
e- hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün değerlerden değildir?
a-özgürlük ve eşitlik
b-kendine güven
c- sevgi saygı
d- hoşgörü dostluk
e- dayanışma kardeşlik
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin öz değerlerinden değildir?
a- insan onuru otonomi
b-adalet eşitlik
c- gerçekçilik doğruluk dürüstlük
d- naturellik ve doğallık
e- özgecilik ve estetik
Soru 8- Bir kişinin kaderini tayin etme kendini yönetme hakkına inanması aşağıdakilerden hangisidir ?
a-kendine güvenme
b- kendini motive etme
c- hiçbiri
d- otonomi
e- kadercilik
Soru 9- Bir hastanın tedavisini kabul yada reddetme hakkını kullanması aşğıdakilerden hangisini işaret eder?
a- öz bakım
b- mahremiyet
c- otonomi
d- kifayet
e- maluliyet
Soru 10- Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak tutum ve görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
a- alturizm-özgecilik
b- yardımseverlik
c- fedakarlık
d- empati
e- hiçbiri
Soru 11- Hemşirelik eğitimi süresince aşağıdakilerden hangisi dolaylı öğrenmenin etkenlerinden değildir ?
a- öğretim elemanları
b- okuldaki dersler
c- sınıf arkadaşları
d- hastalar
e- sağlık ekibi
Soru 12- mesleği uğraş ve işten ayıran özellikler nelerdir
a) mesleğin gelişim dinamikleri
b)mesleğin felsefi görüşü.
c)mesleğin toplumsallaşması.
d)mesleğe özgü kendilik kavramı.
e)hepsi
Soru 13- aşağıdakilerden hangisi meslekleşmede vurgu yapılan noktalardan değildir?
a)mesleğe verilen değer ve etik.
b)mesleğin toplumsal kabülü
c)mesleğin kimliği
d)mesleğin sürekliliği
e)mesleğin herhangi bir iş uğraş olması
Soru 14- meslek üyesinin iş ve meslek yaşamı boyunca karşılaştığı rehber ilkeler bulunmamaktadır?
A)problem çözme
B)karar verme
C)ben merkezcilik
D)iletişim
E)motivasyon
Soru 15- insanın doğuştan sahip olduğu özgürlük ,eşitlik, adalet,sevgi,saygı, hoşgörü, dostluk ve dayanışma bütün insanlara özgü ortak sayılabilecek üstün değerlere ne ad verilir?
a)mesleki değer
b)evrensel değer
c)meslek ahlakı
d)meslekleşme
c)hemşirelik değerleri
Soru 16- türk hemşireler derneği hangi sloganla insan için var olduğunu değerini özetlemiştir?
a)insanlık için varım
b)yaşamını duyuyorum
C)bakım için varım
d) sağlık için evet
e) hepsi
Soru 17- aşağıdakilerden hangisi sağlıklı/ hasta bireye bakım eylemleri ile gerçekleştirilen yardım etmek amacıyla var olan meslektir?
a)doktor
b) röngen teknisyeni
C)hemşire
d)hastabakıcı
d) laborant
Soru 18- hemşirelik amacına uygun, yardım etmeve bakım eyleminin anlamını oluşturmaya temel olan hemşirelik davranışları ve hizmetlerini yönlendiren temel unsur hangisidir?
a)hemşirelik felsefesi
b)maddiyatı
c)bir meslek oluşu
d)hastane çatısı altında olması
e)hepsi
Soru 19- hemşireliğin temel kavramları kuramsal içeriği, uygulama ve araştırmalarının yapılandırılmasına yol gösteren inanç ve değerlere ne ad verilir?
a)mesleki karıyer
b)hemşirelik felsefesi
c)mesleki ödül
d)hasta sahininin övgüsü
e) hastayla iletişim
Soru 20- hemşirenin hizmet sunduğu bireyin yada meslek üyesi olarak kendinin özdenetim hakkına olan inancını gösteren değer hangisidir
a)otonomi
b)yeterlilik
c)adalet
d)insan onuru
e)özgecilik
Soru 21- kişinin haysiyeti, öz saygısı, kendine saygı duyması ve başkalarınıda kendine saygılı kılmasını gösteren değer aşağıdakilerden hangisidir
a)yeterlilik
b) insan onuru
c)otonomi
d)adalet
e) hepsi
Soru 22- birey aile ve topluma doğru bilgi sağlama. Bakımı doğru uygun yeterli bilgi ve beceri ile gerçekleştirme,hataları kabul etme düzeltme davranışlarının sorumluluğunu üstlenme tutumu aşağıdakilerden hangisidir?
a)insan onuru
b)yeterlilik
c)adalet
d)özgecilik
e)otonomi
Soru 23- hak ve hukuka uygunluk gözetme davranış değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)özgecilik
b)yeterlilik
c)otonomi
d)adalet
e)eşitlik
Soru 24- çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak tutum davranış değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)adalet
b)otonomi
c)özgecilik
d)insan onuru
e)eşitlik
Soru 25- kişiselözelliklere bakmaksızın ayrımcılık yapmadan gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik bakımını sağlama, aynı zamanda bireyselliği dikkate alma davranışı hangi değeri yansıtır?
a) eşitlik
b) adalet
c)özgecilik
d)otonomi
e)insan onuru
Soru 26- bakım girişimlerini ve ortamı bireysel özellikleri dikkate alarak uyarlama, kendisi ve arkadaşları için hoş bir çalışma ortamı yaratma hangi değerin sergilendiği davranıştır?
a ) insan onuru
b)estetik
c)eşitlik
d)otonomi
e)adalet
Soru 27- aşağıdakilerden hangisi bir meslek örgütünün temel amaçları arasında yer almaz
a) mesleği geliştirmek
b)meslek gurubunu toplum içinde saygın bir konuma getirmek
c)meslek üyeleri arasında birlik ve beraberlik sağlamak
d)meslek üyelerine ülkelerindeki toplumsal yaşamın ahlak kurallarını benimsetmek
e)meslek üyeleri için yararlı bir meslek ortamı yaratmak

Toplam Soru Miktarı: 27