4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 11.ÜNİTE

Soru 1- Etik kurulların temel görevleri hangisidir
A)-etik ikilemlerin tanımlanması ve çözüm önerilerinin sunulması
B)-yeni meslek oluşturma
C)-mesleklerin içerisinde uygulama kriterleri belirleme
D)-yaptırım mekanizması olarak görev alma
E)-
Soru 2- etik kurulların temel işlevleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-cezai işlemler uygulamak
B)-danışmanlık ve denetleme
C)-bütçe oluşturmak
D)-kaynak temin etmek
E)-
Soru 3- hangisi etik kurulların görevlerinden değildir
A)-eğitim etkinlikleri düzenleme
B)-kurumsal uygulamalara yönelik etik ilke ve politikalar belirleme
C)-üretilen bilgilerin dergi ve gazetelerde yayınlanmasını sağlama
D)-etik çatışma içeren sorunların çözümüne katkıda bulunma
E)-etik alanda danışmanlık yapma
Soru 4- aşağıdakilerden hangisi tıbb/klinik araştırmalar etik kurullarının görevlerinden biri değildir
A)-tıbbi araştırmalarda katılımcıların haklarını ve güvenliğini korumak
B)-araştırma sorumlusunu ve araştırmacıların uygunluğu
C)-çalışmanın bilimsel geçerliliği
D)-çalışma protoklü ve yöntemlerin uygunluğu
E)-katılımcıların eğitim durumlarının uygunluğu değerlendirmek
Soru 5- sağlık bakanlığı merkezi etik kurulunun görevleri hangisidir
A)-ilaçla ilgili klinik araştırma isteğinin incelenmesi ve etik açıdan değerlendirilmesi
B)-klinik araştırmaların mali giderlerinin değerlendirilmesi
C)-üretilen ilaçların etkinliğinin ölçülmesi
D)-bilimsel kongrelere katılacak bilim adamı yetiştirmek
E)-
Soru 6- Etik tanım için yanlış olan hangisidir
A)-Ugraş olanın ugulaması sırasında ortaya çıkan kurallardır
B)-Etik kuralların temel görevi çatışmaya neden olan etik ikilemlerin tanımlanması veçözüm önerilerin getirilmesi
C)-Etik kurallar toplumsal,mesleki ve kurumsal yapılarda etik sorunları çözmek için kurulmuştur
D)-Temel görevi danışmanlık vedenetleme yapmaktır
E)-Etik kurallar ahlak kurallardan oluşmuştur
Soru 7- Kurumsal uygulamalarda etik ilkeler nelerdir.yanlış olan hangisidir
A)-Etik çatışma içeren sorunların çözümüne katkıda bulunma
B)-Etik alanda danışmanlık yapma
C)-Bilimsel bilgi üretimini faklı boyutlarıyla etik açıdan degerlendirme
D)-Sınırlı sayıda önceliklerin saptanması
E)-Etik uygulamada moral günü düzenlenir
Soru 8- Etik,kuralları dünya tıp birligi araştırma yapan hekimler için gerekli etik kurallar ne zaman başlatıldı
A)-Helsnki bildirgesi 1964de yayınlandı
B)-Tuskege üniversitesi ilk kez araştırma Biyoetik merkezi kurdu
C)-1980 yılında katolik sağlık merkezi tıp ahlak kurulu açıldı
D)-1975de dünya tıp birliği insanlar insanlar üzerinde araştırma yapan kurullar kurdu
E)-
Soru 9- Etik kurulun temel amaçı değildir
A)-İnsanlıkla ilğili degerleri korumak
B)-Bilimsel bilgi üretimi, bunun sonuçlarıyla ilgilenmek
C)-Sağlıkla ilgili yasalar hazırlanırken tavsiyelerde bulunmak
D)-Bilimsel gelişmelerin neden olduğu tehlikellerinfarkına varan bir toplum farkındalıgı oluştumak
E)-Bilimsel.araştımalar sorgusuz olabilir
Soru 10- Etik kuralların yetki ve sorumluluklar nelerdir.yanlış bilgi hangisidir
A)-Araştırmaya katılan hasta-sağlıklı gönüllerin haklarını güvenliğini,sağlığını esenliğini koruma altına almaktır
B)-Güvenirliği sağlayarak, bilimsel sahtekarlıgı önler
C)-Kuruluş kurumlların imajinı vesğınlığını korur
D)-Ciddi kayıpları gizler
E)-Yüksek norumların oluşmasını sağlar
Soru 11- Hasta ve gönüllülerin onam neden önemlidir.yanlış seçenek hangisidir
A)-Denemeler ve prejeler onamla hayata geçirilir
B)-Onaylar yasal ve etik gerekliliktir
C)-Onam olmadanda gönülden razı olunur
D)-Araştırmanın güvenirligi ön koşuldur
E)-
Soru 12- Hastane etik alt kurulu asagıdakilerden hangisidir degildir
A)-Cerrahi etik kurul
B)-Merkezi etik kurul
C)-Hemşirelik etik kurul
D)-Araştıma etik kurul
E)-Biyomedikal etik kurul
Soru 13- Türkiyede etik kurullar hangi yılda başlamıştır
A)-1966
B)-1996
C)-1986
D)-1976
E)-1997
Soru 14- Etik kurulda hemşirenin görev ve sorumlulugu nedir
A)-Hemşirenin hasta bakımı ile ilgili bilgi verme
B)-Hasta eğitimi verme
C)-Hasta ve hasta haklarını savunuculugu
D)-Hastanın koruma sorumlulugu
E)-Hemşire, kendine politik bir yol izler
Soru 15- Ülkemizde etik kuralların görevlerinden degildir
A)-Etik kültürünü yerleştirmek vegeliştirmek
B)-Saglıkla ilgili yasalar yapılırken en etkin rol oynamak
C)-Etik,davranış ilkeleri konusundasorunlarla ilgilenmek
D)-önerilerde bulunmak
E)-Ahlaki degerlere sahip çıkmak
Soru 16- Aşagıdaki özeliklerde hangisi etik kurul sınıflandırılmsına ait degildir
A)-Meslek üyelerine göre
B)-İşlevlerine göre
C)-Bulundukları kuruma göre
D)-Ulusal,Ulusalararası olmsına göre
E)-Çalışmalarına göre
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilk etik kurul kurulması girişimi nedenlerinden biri değildir
A)-Araştırmalara onay verilmesi
B)-Araştırmanın güvenirliğinin ön koşulu olarak istenmesi
C)-Uluslararası etik normlarının uygulanması
D)-Kişinin bireyselliğine önem verilmesi
E)-
Soru 18- Ülkemizde ilk etik kurul kurulması girişimi hangi yılda olmuştur
A)-1986
B)-1997
C)-1976
D)-1966
E)-
Soru 19- Tarihsel olarak özellikle klinik uygulamalarda uyulması gereken geleneksel sayılan en eski etik kurallar bütünü hangisidir
A)-Florence Nightingale hemşirelik andı
B)-Nurmberg İlkeleri
C)-Lizbon Bildirgesi
D)-Hipokrat Yemini
E)-
Soru 20- Türkiye’de araştırma etik kurulu anlamında ilk kurullar hangi üniversitede kurulmuştur
A)-Ege Üniversitesi
B)-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
C)-İstanbul Üniversitesi
D)-Ankara Üniversitesi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20