4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 10.ÜNİTE (b) ETİK KURAMLAR ve ETİK KARAR VERME

Soru 1- Kabadayı’ya göre problem çözme nedir
A)-Bilişsel bir özellik yada davranış , duygusal özellik,bir yöntem yaşantıdır
B)-Birey yada toplumların karşılaştığı ,başarıya ulaşmaları için çözülmesi zorunlu olan güçlerdir
C)-Problem çözme, bireyin bilgiyi almasını,süreçten geçirmesini ve bu bilgiyi kullanmasını gerektirir
D)-Problem çözme bilişsel,duygusal ve davranışsal etkinlikleri içeren karmaşık bir süreçtir
E)-
Soru 2- New York Rogosin Enstitüsü Sağlik Birliği tarafından (Daha iyi sağlık için sorun çözme) başlığı altında kaç yılında ve nerde başlatılmıştır
A)-1989 ÇİN
B)-1989 NEW YORK
C)-1960 İTALYA
D)-2004 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
E)-
Soru 3- D’Zurilla ve Goldfried (1971) problem çözme sürecini tanımlanabilen aşamalara ayırmıştır.Aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Genel yaklaşım
B)-Problemin tanımlanması
C)-seçeneklerin oluşturulması
D)-Karar verme
E)-Hiçbiri
Soru 4- Bireyin belirli bir çözümü benimsemesi yada reddetmesini sağlayan,destekleyiçi ya da engelleyici nitelikte olabilen ve bireyi belirli bir biçimde davranmaya yönelten zihinsel eğilimdir. Hangi problem sürecinin aşamasıdır
A)-Genel yaklaşım
B)-Problemin tanımlanması
C)-Seçeneklerin oluşturulması
D)-Karar verme
E)-Değerlendirme
Soru 5- Kavramlara anlam kazandıran ve onları çok yönlü, düşündüren ve aralarında ilişki kuran sisteme ne ad verilir
A)-Etik
B)-kavram
C)-bioetik
D)-kuram
E)-
Soru 6- Kuram olgu ,olayları açıklamak ve tahmin etmek için değişkenleri arasındaki ilişkileri belirleyen,olgu ve olayların bir görüntüsünü içeren birbiri ile ilişkili kavram,tanım ve önerme dizisi bir diten kuramcu kimdir
A)-David Hume
B)-John Stuart Mill
C)-Florans Nıgtengele Kerlinger
D)-Bandura
E)-
Soru 7- Etik kavramlar /teoriler iki temel düşünce ekolünden doğmaktadır; Doğalcılık/ Nontünalizm ve akılcılık
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hemşirelikte etik kavramlar /teoriler hemşirenin karşılaştığı değer problemlerinde karar vermesine yardımcı olabilir. Aşağıdaki kuramlardan hangisi doğrudur
A)-Faydacılık Kuramı
B)-Deontolojik Kuramlar
C)-Erdem Etiği Kuramı
D)-Feministik Etik Kuramı
E)-Hepsi
Soru 9- Bir eylem iyiliğini veya kötülüğünü,doğruluğunu veya yanlışlığı eylemin sonuçları gösterir. Bir davranış ve kararın, eylem ve sonuçlarının ahlak derecesine uygunluk derecesini değerlendirmeyi ifade eden kavram hangisidir
A)-Erdem Etiği Kuramı
B)-Deontolojik Kuramlar
C)-Faydacılık Kuramı
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 10- Deontolojik yaklaşımın anahtar sözcüğü (kavramı) olmayan hangidir
A)-Ödev
B)-İlke
C)-İrade
D)-Yasa ve kural
E)-
Soru 11- Deontolojist açıdan bakıldığında ,doğru olan eylem iyi olan eylemden bağımsızdır; oysa faydacılık açıdan bakıldığında doğru olan eylem,iyiliği maksimize ediyorsa iyi bir eylemdir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Bu kuramın kurucusu İmmanuel Kant tır. Bu yaklaşımlar görev ve zorunluluklarda odaklaştığı için meslek, etiğin büyük çoğunluğunu oluşturur. Yukarıda özellikleri verilen kuram hangisidir
A)-Erdem Etiği
B)-Deontoloji Etiği
C)-Karma Etiği
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 13- Deontolojik ve faydacılık teorisine karşılık verilen mücadeleyi temsil eden kavram nedir
A)-Erdem Etiği
B)-Karma Etik
C)-Faydacı Feministik Etik Kavramı
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 14- Hemşirelik etik sorunlar nelerdir
A)-Etik Belirsizlik
B)-Etik İkilem
C)-Etik Sorun
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 15- Problem çözme sürecindeki aşamalar nelerdir
A)-Genel Yaklaşım
B)-Problemin Tanımlanması
C)-Seçeneklerin Oluşturulması
D)-Karar Verme
E)-Hepsi
Soru 16- Hemşirelikte problem çözmede yer alan en önemli maddelerden biri aşamalar modelidir. Bu modelin adımları nelerdir
A)-Sorunu Belirleme
B)-Sorunu Tanılama
C)-Planlama
D)-Uygulama
E)-Hepsi
Soru 17- Karar verme aşamaları nelerdir
A)-Sorunun Tanımlanması
B)-Sorun hakkında Bilgi Toplanması
C)-Alternatiflerin Belirlenmesi
D)-Uygun Alternatiflerin Seçilmesi
E)-Hepsi
Soru 18- Etik karar verme sürecinin aşamalarından olmayan hangisidir
A)-Problemi Açıkça Tanılama
B)-Veri Toplama Ve Çelişen Ahlaki İddiaları Tanımlama
C)-Stratejileri Araştırma
D)-Stratejileri Uygulama
E)-Verilen Kararların Arkasında Durmama
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi bakımda etik ve kültürel çeşitlilik açısından karar verme modeli kullanırken sorulacak sorulardan değildir
A)-Değer Çatışmaları Hangi Bağlamda Ortaya Çıkar
B)-Değerlerin Taşıdığı Anlamlar Nelerdir
C)-Çatışmaların Taşıdığı Anlam Nelerdir
D)-Ne yapılması Gerekiyor
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte sıklıkla kullanılan etik karar verme modellerinden değildir
A)-Bakımda Etik Ve Kültürel Çeşitlilik Açısısından Karar Verme Modeli
B)-Murphy ve Murphy Modeli
C)-Hepsi
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20