4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİKTE ETİK 10.ÜNİTE (a) ETİK KURAMLAR ve ETİK KARAR VERME

Soru 1- Yunancada görüş anlamına gelen "Theoria" sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir
A)-bakış
B)-fikir
C)-öngörü
D)-önerme
E)-kuram
Soru 2- Bu yaklaşıma göre " iyi demek en çok sayıda insana, en fazla iyiliği getirmek demektir". Aşağıdakilerden hangisi bu teoriye uyar
A)-faydacılık
B)-deontoloji
C)-Erdem ler teorisi
D)-karma etik
E)-doğruluk kuramı
Soru 3- Kuram teorisini ilk tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir
A)-F.N.Kerlinger
B)-David Hume
C)-John stuart mill
D)-İmmanuel Kant
E)-hepsi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi deontoloji kuramının anahtar kavramlarından değildir
A)-yasa kural
B)-sorumluluk
C)-ödev
D)-ilke
E)-yükümlülük
Soru 5- Aristo, eflatun ve Homeros tarafından ortaya atılan teori/kuram aşağıdakilerden hangisidir
A)-deontoloji
B)-karma etik
C)-faydacılık
D)-erdem etiği
E)-feminist etik
Soru 6- Kadınları küçümseyen geleneksel etik ilkelerine karşı geliştirilmiş kuram aşağıdakilerden hangisidir
A)-yalın etik
B)-sosya politik etik
C)-feminist etik
D)-hiyerarşik kuram
E)-karma etik
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakımı konusundaki anlaşmazlık yaşayan taraflardan ve faktörlerden değildir
A)-bakımı uygulayanlar
B)-bakımın sorumluları
C)-hastalar
D)-aileler
E)-toplumu oluşturan bireyler
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi D. Zurilla ve Goldfried (1971)tarafından öngörülen problem çözme sürecinin aşamalarından değildir
A)-genel yaklaşım
B)-problemin tanınması
C)-seçenek oluşturulması
D)-problemi yönetme
E)-karar verme ve denetleme
Soru 9- Aşağıdakilerden hangi kuramcı sağlık sorunlarının belirlenmesi ve uygun yaklaşımın kullanılması gerekliliğini savunanıdır kuramcı değildir
A)-abdellah
B)-orem, king
C)-Henderson Roper
D)-Logan ve tierney
E)-freud
Soru 10- Aşağıdakilerden hangileri Osborn un BRAİNSTORMİNG(beyin fırtınası) kurallarındandır
A)-seçenekler oluşturulurken değerlendirme yapmaktan kaçmak
B)-kısıtlamaksızın özgür zihinsel aktiviteye önem vermek
C)-oluşturulan düşünce sayısının fazla olması
D)-önerilen seçenekleri birleştirmek ve geliştirmeye çalışmak
E)-hepsi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede aşamalar modeline uymaz
A)-sonucu belirleme
B)-sorunu tanılama
C)-planlama
D)-karar alma
E)-uygulama ve değerlendirme
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin işleyen yöntemlerinden değildir
A)-sorunun tanımlanması
B)-sorun Hakkı nda bilgi toplanması
C)-uygun alternatiflerin belirlenmesi ve uygulanması
D)-sonucun deperlendirilmesi
E)-uygulanan alternatifin raporlanması ve istatistiği
Soru 13- Etik karar verirken bazı ölçütler belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlere uymaz
A)-topluma faydası en çok dokunan bireyin öncelik Hakkı vardır
B)-insanlara araç değil amaç olarak bakılmalıdır
C)-insanların özgür seçimlerine saygılı olunmalıdır
D)-insanlar eşit haklara sahiplerdir ve onların istekleri eşit değerdedir
E)-amaçlar kararların yönünü belirler
Soru 14- Bireyin etik karar verme süreçlerini doğrudan yada dolaylı olarak etkileyen bir çok faktör vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir
A)-kültür
B)-sosyal çevre
C)-bireysel özellikler
D)-din ve meslek faaliyetleri
E)-cinsiyet ve yaş
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi bakımda etik ve kültürel çeşitlilik açısından karar verme modelinin sorularından değildir
A)-değer çatışmaları hangi bağlamda ortaya çıkar
B)-değerlerin taşıdığı anlam nelerdir
C)-çatışmaların taşıdığı anlamlar nelerdir
D)-ne yapılması gerekir
E)-çatışmalar bize ne kazandırır ne kaybettirir
Soru 16- Hemşirelikte kuramlardan değildir
A)-Faydacılık kuramı
B)-Deontolojik kuram
C)-Erdem etiği kuramı
D)-Feministik etik kuramı
E)-Karma etik kuramı
Soru 17- Bu kuramın büyük avantajı,deontolojik etik kavramı ile olayın evrensel boyutunu yakalarken ,faydacı kuram ile kendi spesifik şartlarını dikkate alabilmesidir.Aşağıdakilerden hangi kuramı açıklar
A)-Erdem etiği kuramı
B)-Feministik etiği kuramı
C)-Karma etik kuramı
D)-deontolojik kuram
E)-
Soru 18- Bir yandan kadını ahlaki özne olarak gören geleneksel yanılgıları gidermek,Öte yandan erkek eğemen etik ilkeler arasındaki hiyerarjik anlayışı düzeltmek olmalıdır.hangi kurama girer
A)-Feministik etik kuram
B)-Deontolojik kuram
C)-Karma etik kuram
D)-Faydacılık kuram
E)-
Soru 19- Hemşirelikte etik sorunlardandeğildir
A)-Etik belirsizlik
B)-Etik ikilem
C)-Etik sorun
D)-Feminist
E)-
Soru 20- Hemşire hasta için en iyi olan duruma karar verirken , kendi değerleri ve yarğıları arasında karmaşa yaşandığında çözmek için hangi etik sorundan faydanılır
A)-Etik belirsizlik
B)-Etik ikilem
C)-Etik sorun
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20