3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 6. ÜNİTE

Soru 1- İnsanların yaşam deneyimlerini konu alan ve olayın anlaşılmasını sağlayan nitel araştırma tasarımı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Vaka çalışması
B)-Feministlik yaklaşım
C)-Halk betimleme / Etnografi
D)-Fenomeloji / Olgu bilim
E)-Temellenmiş kuram
Soru 2- Aşağıda nitel araştırmaların gelişmesinde katkısı olan disiplinler belirtilmiştir. Hariç olanı hangisidir
A)-Antropoloji
B)-Tıp
C)-Psikoloji
D)-Sosyoloji
E)-Felsefe
Soru 3- Aşağıdakilerin hangisi nitel araştırmaların amacıdır
A)-Keşfetmek
B)-Tanımlamak
C)-Geliştirmek
D)-Anlamak
E)-Hepsi
Soru 4- Hangisi nitel araştırma sürecini değerlendiren en önemli kriterlerden birisidir
A)-İnanılır olması
B)-Aktarılabilir olması
C)-Güven duyulması
D)-Doğrulanabilir olması
E)-Hepsi
Soru 5- Nitel araştırmacı görüşme yoluyla veri toplarken iletişim yöntemini kullanır . Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemler arasında yer almaz
A)-İyi bir dinleyici olmak
B)-Gizliliği korumak
C)-Kısa yanıt gerektiren sorular sormak
D)-İyi bir konuşmacı olmak
E)-Katılımcıları olduğu gibi kabul etmek
Soru 6- Nitel araştırmalarda içerik analizi birbirini izleyen üç aşamada yürütülür. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü (son) aşamada yapılan işlemdir
A)-Veriler kodlanır
B)-Veriler kavramsallaştırılır
C)-Temalar bulunur
D)-Çerçeveye göre veriler işlenir
E)-Çerçeve oluşturulur
Soru 7- Nitel araştırma yaklaşımlarından olmayanı işaretleyiniz
A)-Fenomoloji/olgubilim
B)-Etnografi(halk betimleme)
C)-Grounded teori/temellendirilmiş kuram
D)-Vaka çalışması
E)-Planlama
Soru 8- Araştırma sonuçlarını yada keşfedilen temaları doğrulayabilmek yada aksini ortaya koyabilmek için seçilen örneklem hangi tip örneklemin açılımıdır
A)-Aşırı yada aykırı durum örneklemesi
B)-Benzeşik örnekleme
C)-Maksimum çeşitlilik örneklemesi
D)-Doğrulayıcı ve yalnışlayıcı durum örneklemesi
E)-Ölçüt örneklem
Soru 9- Nitel araştırma raporu üç temel alana gönderme yapılarak oluşturulur hangisi bu alanda yer almaz
A)-İçerik
B)-Sonuç
C)-Yapı
D)-Sunum
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın nicel araştırmadan farklı olan özelliğidir
A)-Standart veri toplama araçları kullanılır
B)-Sonuç odaklıdır
C)-Asıl olan araştırmanın yöntemidir
D)-Asıl olan araştırmanın sürecidir
E)-Genelleme arayışı vardır
Soru 11- Hangisi nitel araştırma yaklaşımlarından olan etnografik(halk betimleme) için söylenemez
A)-Etnografya kültür oluşumunu araştıran toplum bilimidir
B)-Kültür ve alt kültürleri tanımlamayı amaçlar
C)-Hemşirelik halk betimleme çalışmaları etnonursing araştırmaları olarak tanımlanır
D)-Konu alanı insanların yaşam deneyimleridir
E)-İnsanların bulundukları kültürel ortamda deneyimlerini nasıl şekillendirdiklerini ve yorumladıklarını öğrenmeye çalışır
Soru 12- ………….kadın yaşamının ve deneyimlerinin değerini ve sosyal gerçekliğini anlama ve yorumlama gereksiniminden doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa uygun olan kelimedir
A)-Feministik yaklaşım
B)-Ölçüt örnekleme
C)-Güvenilirlik
D)-Görüşme
E)-İçerik analizi
Soru 13- Betimsel analizin aşamalarından olan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Betimsel analiz için çerçeve oluşturulur
B)-Tematik çerçeveye göre veriler işlenir
C)-Bulgular tanımlanır
D)-Bulgular yorumlanır
E)-Hepsi
Soru 14- Nitel araştırmada en sık kullanılan veri toplama aracı olarak görülen görüşme türü hangisidir
A)-Bireysel derinlemesine görüşme
B)-Odak grup görüşmesi
C)-Sohbet tarzı görüşme
D)-Görüşme süreci
E)-Hiçbiri
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma için söylenebilir
A)-Nitel araştırmaların içeriğinde sayılar değil sezgiler ve soyut yaşam deneyimleri vardır
B)-Araştırmalarda tümevarıma başvurulmaz fikri savunulur
C)-Nitel araştırmalarda gözleme dayalı yöntemlere yer yoktur
D)-Nitel araştırmada sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi disiplinlere yer verilmez
E)-Nitel araştırmada sayı ve rakamlara yer verilir

Toplam Soru Miktarı: 15