3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 3. ÜNİTE 2018-2019

Soru 1- 1)Aşağıdakilerden hangisi amaç ifadesiyle ilgili özellikleri yansıtır?
a)Araştırmacının niyeti
b)Araştırmanın yapılacağı yer alan
c)Araştırma değişkenleri
d)Araştırmanın hedef kitlesi
e)Hepsi
Soru 2- 2)Araştırmalarda incelenen kavramlar genellikle……………olarak adlandırılır.Noktalı yeri uygun ifade ile tamamlayınız.
a)Değişkenler
b)Faktörler
c)Hipotezler
d)Varsayımlar
e)Hiçbiri
Soru 3- 3)Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorularının özelliklerinden değildir?
a)Araştırma soruları açık ve anlaşılır olmalı okuyan herkes aynı anlamı çıkarabilmeli
b)Araştırmanın temel/ana soruları alt sorulara bölünebilmeli
c)Soru cümlesi olarak yazılmamalı
d)Değişkenleri tamamlayıcı yada değişkenler arasındaki ilişkileri sorgulayıcı olmalı
e)Araştırmada kullanılacak tasarım tipini ölçme araçlarını analiz yöntemlerini ima etmeli
Soru 4- 4)Hipotezlerde iki değişken arasındaki ilişkide bir değişken arttığında ,diğer değişken azalıyorsa ilişkinin yönü nasıl adlandırılır?
a)Pozitif
b)Yönsüz
c)Negatif
d)Yönlü
e)Varsayım
Soru 5- 5)Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özelliklerinden değildir?
a)Geniş zamanlı cümleler kullanılmalı
b)Hipotez açık ve net ifade edilmeli
c)Sınanabilir olmalı
d)Var olan bilgiye ve mantığa uygun olmalı
e)Gözlem yapılmasa da olabilir
Soru 6- 6)Aşağıdakilerden hangisi basit hipoteze örnektir?
a)Meme kanserinde erken tanı davranışları geliştirmeye yönelik eğitim programı uygulana kadınlar da, kendi kendine meme muayenesi oranı ,eğitim uygulanmayanlara göre daha yüksek olacaktır
b)Meme kanserinde erken tanı davranışları geliştirmeye yönelik broşür verilen gruba göre videolu eğitim alan 40 yaş üstü kadınlarda mamografi çektirme oranı daha yüksek olacaktır.
c)Kalp yetmezliği olan hastalar arasında depresyon ,anksiyete ve öz etkililik tıbbi tedaviye uyumun belirleyicisidir.
d)Hastaneye yatırılan5 yaş üstü çocuk hastalarda refakatçi olarak anneleri ve sevdikleri bir oyuncakları kabul edilirse daha düşük anksiyete ve daha az stres görülecektir.
d)Hiçbiri
Soru 7- 7)Metodolojik sınırlılıklara yol açan başlıca nedenler nelerdir?
a)Araştırma aşamasından kaynaklanan sınırlılıklar
b)Örneklemden kaynaklanan sınırlılıklar
c)Araştırmacının uygulama / girişim üzerinde kontrolünün yetersizliğinden kaynaklanan sınırlılıklar
d)Ölçüm ve veri toplama araçları yöntemlerinden kaynaklanan sınırlılıklar
e)Hepsi
Soru 8- 8)Bilimsel araştırmalarda doğru gibi kabul edilen, kanıtlanmayan fakat akla uygun temel önermelere…………… denir. Noktalı yeri aşağıdaki ifadelerden biri ile tamamlayınız
a)Hipotez
b)Varsayım / sayıtlı
c)Değişken
d)Amaç
e)Hiçbiri
Soru 9- 9)Neden-Sonuç İlişkisinin incelendiği araştırmalarda , neden olan değişkenlere …………………….değişken, sonuç olan değişkenlere ………………………değişkenler denir. Noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
a)yönlü-yönsüz
b)basit-karmaşık
c)bağımsız-bağımlı
d)hipotez-varsayım
e
Soru 10- 10)Aşağıdakilerden hangisiyle hipotez kurulamaz?
a)Araştırma-istatistik hipotezi
b)yönlü-yönsüz hipotezler
c)basit hipotezler
d)karmaşık hipotezler
e)olumsuz hipotezler
Soru 11- 11) Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın amacı değildir?
a) Tanımlamak
b) Test etmek
c) Açıklamak
d) Belirlemek
e) Kontrol etmek
Soru 12- 12) Amaç ifadesi araştırma ile ilgili hangi özellikleri yansıtmalıdır?
a) Araştırmacının niyeti
b) Araştırmanın yapılacağı yeri
c) Araştırmanın hedef kitlesini
d) Araştırma değişkenlerini
e) Hepsi
Soru 13- 13) Hipotezler araştırmada neleri belirlemez?
a) Araştırmada incelenen değişkenleri
b) Araştırmanın hedef kitlesini
c) Araştırmanın tasarım tipini
d) Araştırmanın süresini
e
Soru 14- 14) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özelliği değildir?
a) Geniş zamanlı cümleler kurulmalı
b) Açık ve net ifade edilmiş olmalı
c) Var olan bilgiye uygun olmalı
d) Sübjektif anlatımlar kullanılmalı
e
Soru 15- 15) Aşağıdakilerden hangisi hipotez çeşidi değildir?
a) Yönlü hipotez
b) Karmaşık hipotez
c) Araştırma ve istatistik hipotez
d) Kuramsal hipotez
e
Soru 16- 16) Bilimsel araştırmalarda doğru gibi kabul edilen kanıtlamayan akla uygun temel önermelere ne denir?
a) Kavram
b) Kuram
c) Hipotez
d) Varsayım
e
Soru 17- 17) iki değişken arasında beklenen yada varsayılan ilişkinin ifadesi iken . .üç yada daha fazla değişken arasında ilişkiler incelenir, uygun terimleri yazınız?
a) Basit hipotezler / karmaşık hipotez
b) Karmaşk hipotez/ yönlü hipotez
c) Araştırma hipotez/karmaşık hipotez
d) İstatistik hipotez/yönlü hipotez
e
Soru 18- 18) Araştırmalarda bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkisizliği ifade eden hipotez hangisidir?
a) Basit hipotez
b) Yönlü hipotez
c) İstatistik hipotezler
d) Araştırma hipotezleri
e
Soru 19- 19) Erken yaşlarda kreşe giden çocuklarda sık geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle ileriki hayatlarında daha az hasta oldukları gözlemlenmiştir. Bu araştırmada bağımlı değişken hangisidir?
a) Erken yaşta kreşe gitmek
b) Sık geçirilen enfeksiyonlar
c) Yaş ve hastalık kavramları
d) İleri yaşantıda daha az hasta olmaları
e
Soru 20- 20) Aşağıda verilen hipotez örneği hangi tip hipotezdir? Hipotez: grip aşısı yapılan kişiler yapılmayanlara göre daha az enfeksiyon geçirmektedir
a) Karmaşık hipotez
b) Sıfır hipotez
c) Yönlü hipotez
d) İstatistik hipotez
e) Basit hipotez

Toplam Soru Miktarı: 20