3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 2. ÜNİTE 2018-2019

Soru 1- 1.Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Araştırma konularını içeren örneklerden değildir?
a)Prematüre bebeklerin eve dönüş taburculuk planlaması ve evde bakım uygulama izlemi
b)Sağlığı koruma ve geliştirme için bireylerin öz bakım davranışını geliştirme ve davranış değiştirme girişimleri.
c)Hastaneden taburcu edilmiş kronik hastalığı olan yaşlı hastaların evdeki yanlış ilaç uygulamaları.
d)Bireyin sosyo-ekonomik durumuve çevreyle uyumluluğu

Soru 2- 2.Araştırma projesinde sorgulamada gözönünde bulundurulması gereken kriterler nelerdir?
a)Literatür ihtiyacı
b)Malzeme/ekipman
c)Ulaşım maliyetleri
d)Çalışma denekleri
e)Hepsi
Soru 3- 3.Araştırma uygulamasında değerlendirme kriterlerinden aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)Araştırmacının bilgi ve deneyimleri
b)Araştırma süresi ve maliyeti
c)Bireyin yaşadığı çevre kültürel deneyimler
d)Etik konular
-
Soru 4- 4.Aşağıdakilerden hangisi Kuram ın özelliklerini ifade etmemektedir?
a)Test edilemeyen hipotezdir.
b)Teorisyenlerin fikirleri yada önsezileri olarak kullanılır.
c)Olguları açıklamak,önceden tahmin etmek amacıyla değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyerek olguya sistematik bir görüş getiren bir dizi,kavram tanım ve önermedir.
d)Kuramlar/Kavramsal Çerçevenin oluşturulmasına ve araştırma bulgularının yorumlanmasına kadar geçen tüm süreçte araştırmaya rehberlik eder.
-
Soru 5- 5.Hangisi metaanliz tanımıdır?
a)Nicel araştırmalardan yapılmış verilerdir.
b)Belli konuda var olan bilgiyi bilenlerle bilmeyeni tanımlamak için sonuçlarının analiz edildiği yazılardır.
c)Tek bir konu hakkında yapılmış çeşitli araştırma sonuçlarıdır.
d)Çıkarılan verilerin birlikte analiz edildiği kanıt değeri yüksek olan çalışmalardır.
e
Soru 6- 6.Literatür tarama ve inceleme aşamaları aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)Kaynakları belirleme ve bulma
b)İncelemeyi yazma
c)Kaynakları okuma, kritik etme,yorumlama
d)Odak soruyu belirleme
e)Kaynakları planlama çözümleme
Soru 7- 7.Kaynakları belirlemede etkili tarama yapmanın önkoşulu aşağıdakilerden hangisidr?
a)Bireysel analiz
b)Görsel içerikli betimleyici kaynaklar
c)Anahtar kelime(keyword)
d)Kaynakların tarih sıralaması
e
Soru 8- 8.Verilen örnekte Ameliyat sonrası ağrı algısı konusunda literatür taraması yapması planlanan araştırmacının anahtar kelimesi hangisiolmalıdır?
a)Cerrahi bakım
b)Ağrı algısı
c)Cerrahi sonrası deneyim ve bakım
d)Post-operatif deneyim
e)Hepsi
Soru 9- 9.Aşağıdakilerden hangisi literatür incelenmesinde kullanılan kaynaklardan değildir?
a)İndeksler
b)Veri tabanları
c)Bilimsel ve mesleki toplantı raporları
d)Okuyucu yorumları
e)Katologlar
Soru 10- 10.Hem nicel,hem nitel araştırmalarda kullanılan,planlamaya rehberlik eden, elde edilen bulgular ile Var olan,bilgi birikimi arasında bağlantı kuran somut ve mantıklı yapıdır, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)Kuramsal/Kavramsal çerçeve
b)Yapılar
c)Değişkenler
d)Kavram
e
Soru 11- 11.Araştırma sürecinin ilk basamağı nedir?
a)Araştırma problemini tanımlamak,araştırma konusunu belirlemek
b)Planlamak
c)Kavramsal kuramlar geliştirmek
d)Değerlendirme,analiz etme
e
Soru 12- 12.Araştırma konusunda kaynakaları ı belirlemede ve bulmada önemli olan unsurlardan aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)Anahtar kelime(key Word)
b)Elle tarama
c)Kaynaklar
d)Bilgisayarla tarama
e
Soru 13- 13.Araştırmalarda iki yada daha fazla kavram/değişken arasındaki ilişkilere nedenir?
a)İlişkisel yapılar
b) İlişkisel ilişkiler
c)Değişkenler
D)Kavram haritaları
e
Soru 14- 14.Soyut anlam taşıyan belli bir amaç için araştırmacı için bilerek sistemli olarak yapılan olguya nedenir?
a)Değişkenler
b)Kavram
c)Kuramsal çerçeve
d)Yapılar
e
Soru 15- 15.Aşağıdakilerden hangisi Kuramsal/Kavramsal Çerçevenin özelliklerinden değildir?
a)Nicel araştırmalarla metodolojiyle entegre olmalıdır.
b)Açıkça sunulmalı
c)Dikkatli şekilde yapılandırılmalı
d)Betimleyici ve özel olmalıdır
e
Soru 16- 16.Kavramsal /Kuramsal Çerçevenin yapı taşı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)Özellik
b)Kavram
c)Değişken
d)Yapı
e
Soru 17- 17.Aşağıdakilerden hangisi Literatür taraması ile Literatür incelemesi arasındaki ortak özelliklerden değildir?
a)Her ikiside Literatür tarama ve incelemede kullanılır.
b)Nicel ve nitel araştırmalarda yapı taşıdırlar.
c)Birisi daha kapsamlı araştırılır kritik etmeyi gözden geçirmeyi kapsar diğeri daha basit anlamda bilgi makale doküman güncellemelerini ele alır.
d)Araştırma sürecinin ikinci aşamasında bulunurlar.
e
Soru 18- 18.Araştırma konusunu belirlemede kullanılabilecek kaynaklar başlıcaları aşağıdaki şık lardan hangileridir?
a)Toplumsal/Sosyal konular
b)Literatür incelemeleri
c)Araştırmacı/Meslektaş etkileşimleri
d)Gözlem ve deneyimler
e)Hepsi
Soru 19- 19.Araştırma sürecinde araştırma konusunun belirlenmesindeki ki özeliiklerden değildir?
a)İlginç olan konular genel olarak belirlenmelidir.
b)Konu daraltılmalı ve sınırlandırılmalıdır.
c)Araştırma dan çok kişisel deneyimlere önem verilmelidir.
d)Odak noktası,bilgi,analiz,değerlendirme dir.
e
Soru 20- 20.Literatür Tarama ve İnceleme Sürecindeki İş Akışı aşağıdakilerden hangisinde doğru değildir?
a)Odak soruları oluştur ve düzenle
b)İlgili kaynakları oku
c)Çalışmaları değerlendir kritik et
d)Tarama kararlarını ve eylemlerini kayıt et
e)Eski kaynaklar ve geçmiş deneyimleri dene
Soru 21- 21. 1997 yılın da yayınlanan sağlığı geliştirme modeli kim tarafından yayınlanmıştır.
a)hungler
b)Grove
c)Burns
d)Pender
e)Talbot
Soru 22- 22.Araştırma probleminin/konusunun araştırabilirliği ve incelemeye uygunluğu hangi kriterler kullanılarak değendirilebilir
a)problemin önemi ve araştırabilirliği
b)Araştırmacının bilgi ve deneyimleri
c)Araştırma süresi ve maliyeti
d)Araştırma olanakları,araştırmaya alınacak kişilerin/deneklerin uygunluğu ve etik konular
e)hepsi
Soru 23- 23. Aşağıdakilerden hangisi araştırma maliyetini tahmin etmek için araştırma projesinde sorgulanması ve gözönünde bulundurulması gereken durum değildir
a)literatür ihtiyacı
b)hastaların öğrenim düzeyi
c)çalışma denekleri
d)malzeme/ekipman
e)personel
Soru 24- 24. Hemşirelikte özbakım yetersizliği kuramı hangi kuramcıya aittir
a)Watson
b)Orem
c)Roy
d)Kolana
e)Bandura
Soru 25- 25. Hemşirelikte araştırma öncelikleri ilk olarak hangi yıl tanımlanmıştır ?
a)1975
b)1981
c)1990
d)1996
e)1993
Soru 26- 26. Aşağıdakilerden hangisi literatür tarama ve inceleme aşamalarından değildir ?
a)araştırmaya alınacak hastaların araştırmaya uygunluğu
b)odak soruyu belirleme
c)kaynakları belirleme ve bulma
d)kaynakları okuma,kritik etme ve yorumlama
e)incelemeyi yazma
Soru 27- 27. Anahtar kelime belirleme ve bulmada yol gösteren Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesinin sistem adı nedir ?
a)Kalıt
b)AÇSD
c)Mesh
d)AUTK
e)ASR
Soru 28- 28. Aşağıdakilerden hangisi literatür incelemesinde ilk elden/asıl kaynaktan elde edilen fikir yada bilgiye verilen addır?
a)ikincil kaynak
b)birincil (primer)kaynak
c)üçüncü kaynak
d)beşincil kaynak
e)dördüncü kaynak
Soru 29- 29. Araştırmacıların kuramsal/kavramsal çerçeve geliştirirken izlemeleri gereken başlıca adımlar nelerdir?
a)kavramları seçme ve tanımlama
b)kavramlar arasında ilişkisel ifadeleri geliştirme
c)çalışma için önermeleri (araştırma soruları veya hipotezler gibi)geliştirme
d)kavramsal çerçeveyi anlatan bir kavram haritası geliştirmedir
e)hepsi
Soru 30- 30. Aşağıdakilerden hangisi araştırma konusu seçimindeki uygunluk kriterlerinden değildir?
a)konunun daha önce yapılmış olması
b)etik kurallara uygun olması
c)deneklerin işbirliği içinde olması
d)araştırıcının bilgili olması
e)araştırıcının istekli olması

Toplam Soru Miktarı: 30