3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 14. ÜNİTE

Soru 1- Bursn ve Grove, makale kritik süreci adımları nelerdir
A)-kavrama
B)-karşılaştırma
C)-analiz
D)-değerlendirme
E)-hepsi
Soru 2- Dergi formatına göre yazılan bir araştırma makalesinde amaç hangi bölümde yer alır
A)-yöntemler
B)-tartışma
C)-bulgular
D)-giriş
E)-kaynaklar
Soru 3- İlgili arştırma ile ,ilgili etik konulara ilişkin bilgiler araştırma makalelerinin hangi bölümünde bulunur
A)-gereç ve yöntem
B)-giriş
C)-sonuç
D)-bulgular-tartışma
E)-araştırma başlığı
Soru 4- Gözlem ve bilgiye dayanarak sonuçlara ulaşmanın tanımı hangisidir
A)-hipotez
B)-araştırma
C)-eleştirel
D)-eleştirel kritik düşünme
E)-hiçbiri
Soru 5- Nicel bir araştırma raporu 4 temel bölümden oluşur.Hangisi bunların içinde değildir
A)-başlık
B)-giriş
C)-yöntem
D)-bulgular
E)-tartışma
Soru 6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi araştırmada hipotez ifadesine uygun olarak yazılmıştır
A)-günde kaçkez yemek yiyorsunuz
B)-adölesanların gıda tüketim özellikleri nelerdir
C)-araba kullanırken sigara içermisiniz
D)-ayak ağrısında masaj ağrıyı azaltır
E)-bu mesleği severek mi seçtiniz
Soru 7- Eleştirel okuma süreçleri nelerdir
A)-ön okuma
B)-ayrıntılı okuma
C)-analiz ve sentez
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 8- Araştırmaların en yaygın raporlandırılma şekli hangisidir
A)-kongreler
B)-sempozyumlar
C)-toplantılar
D)-bilimsel mesleki dergiler
E)-hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinde uyulması gereken etik ilkeleri tanımlar
A)-araştırma ve yayın etiği
B)-meslek etiği
C)-iş etiği
D)-bilim etiği
E)-tıp etiği
Soru 10- Bir makalede ençok okunan bölüm hangisidir
A)-özet
B)-tartışma
C)-bulgular
D)-yöntemler
E)-kaynaklar
Soru 11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi makale kritiğinin özelliği değildir
A)-Belli bir yazım biçimi vardır
B)-Kendine özgü bir dili vardır
C)-Uzun makaleler şeklinde yazılır olması
D)-Rapor dilinin açık ve anlaşılır olması
E)-Az ve öz olarak yazılır
Soru 12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi makale kritiğinin amacını taşımaz
A)-Araştırma süreci öğrenme/öğretmek için
B)-Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere gönderilen makaleleri seçmek için
C)-Araştırma içeresinde kullanmak için
D)-Bilimsel dergilerde, araştırma makalelerinin yayınlanması
E)-Araştırma önerilerini değerlendirmek
Soru 13- araştırma rapor çalışma başlığı neden önemlidir
A)-Makaleye ulaşmak için
B)-Bilgisayar taramaları genellikle makalelerin kısaltılmış kelimelerine dayanır
C)-Nitel çalışma fenomen olayı kapsar
D)-Nicel araştırma hedef kitle
E)-Hepsi
Soru 14- Nicel araştırma raporunda etik durumlar katılma onayı gizlilik raporunda hangi kısımda yer alır
A)-Giriş
B)-Genel yöntemler
C)-Çalışmaya özgü yöntemler
D)-Görüşme bulguları/sonuçları
E)-Tartışma
Soru 15- Makale kritiğinde okuma süresi farklı adımlarda yapılır. Araştırma makalesi ve içeriğini anlamak için hızlı göz gezdirmeyi kapsayan süreç hangisidir
A)-Ön okuma
B)-Kapsamlı okuma
C)-Analiz için okuma
D)-
E)-
Soru 16- Nicel araştırma raporunda veri analizi işlemler raporun hangi bölümünde yer alır
A)-Bulgular
B)-Yöntem
C)-Giriş
D)-Tartışma
E)-Sonuç
Soru 17- İleri düzey yetkinlik gerektiren eleştirel/ kritik okuma süreci aşağıdakilerden hangisidir
A)-Okuma
B)-Analiz için okuma
C)-Kapsamlı okuma
D)-Sentez için okuma
E)-Makaleyi bölümlere ayırarak okuma
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi lisans mezunu bir hemşirenin makale kritiğinde yetkin olduğunu düzeydeki yapabileceğini gösterir
A)-Anlam, kavrama, karşılaştırma
B)-Kavramlaştırma sentez
C)-Analiz değerlendirme
D)-Analiz ve kavramsal kümeleşme
E)-Analiz sentez ve kavramsal kümeleme
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi araştırma kullanımındaki organizasyonel faktörlere ilişkin engellerden dir
A)-Metodolojik açıdan yüksek kalitede çalışmanın sınırlı olması
B)-Araştırma bulgularını okumak ve yorumlamak için zamanın sınırlı olması
C)-Araştırmaya ilgi duymama
D)-Değişime dirençli olma
E)-Yeterli yetkiye sahip olmamam
Soru 20- 8. Aşağıdakilerden hangileri nicel bir araştırma raporunun giriş bölümünde yer alır? I. Araştırmanın nedeni (problem ve önemi) İİ. Kısa literatür bilgisi III. Araştırma çerçevesi IV. Soru yada hipotezler V. Değişkenler ( Tanımı ve açıklaması)
A)- I-III
B)- I-II-ve III
C)-I-III ve V
D)-I-II-IV-V
E)- I-II-III-IV-V
Soru 21- Nicel bir araştırma raporunda örneklem seçme raporun hangi bölümde yer alır
A)-Giriş
B)-Gereç ve yöntemler
C)-Bulgular
D)-Tartışma
E)-Sonuç
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların bilimsel araştırmaların bilimsel araştırmalarda yapılan etik dışı davranışlardan değildir
A)-Aşırma ( İntihal)
B)-Yayın yenilenmesi
C)-Bilimsel yayında teşekkür
D)-Dilimleme
E)-Gizlilik
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi, aktif, amaçlı, bilinçli, örgütlü kanıtlara dayalı, sorgulama, yargılama, çıkarım ve muhakeme yapma gibi özellikleri içeren üst düzey zihinsel becerileri tanımlamaktadır
A)-Eleştiri
B)-Makale kritiği
C)-Kritik okuma
D)-Eleştirel düşünme
E)-Yetkinlik düzeyi
Soru 24- Kanserli adölesanların algılanan stres düzeyine Re Mission video oyununun etkisi adlı çalışmanın başlığını en iyi kritiğini ifade eden seçenekte yer almaktadır
A)-Başlık uygundur çünkü video oyunun adı belirtilmiştir
B)-Başlık uygundur, çünkü kelime sayısı oldukça azdır
C)-Başlık uygun değildir, çünkü sadece bağımlı değişken belirtilmiştir
D)-Başlık uygundur, çünkü hedef kitle belirtilmiştir
E)-Başlık uygun değildir, çünkü sadece bağımsız değişken belirtilmiştir
Soru 25- Yayınlanmış bir araştırmanın etik kurallara uygun yapılıp yapılmadığına kritik etmek için aşağıdakilerden hangisi uygundur
A)-Yazardan etik konular hakkında bilgi istenir
B)-Makalede örnekleme bölümüne bakılır
C)-Araştırmanın verilerinin nasıl toplandığı ayrıntılı okunur
D)-Araştırma bulgularının sunulduğu bölüm incelenir
E)-Makalede etik konular alt başlığı aranır ve okunur

Toplam Soru Miktarı: 25