3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 13. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi araştırma kullanımı aktivitelerden degildir
A)-Bilimsel bilginin yayınlanması
B)-Çalışmaların kritik edilmesi
C)-Araştırma bulguların sentezi
D)-Geliştirilen standartın uygulanması ve uygulamada oluşan değişikliğin çalışanlara, hastalara yararı ve maliyet/kaynak kullanımı açısından değerlendirilmesi
E)-Araştırma geçici bir uygulama standardının yada rehberin geliştirilmesi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinin içeriğinde yer almaz
A)-Uygulamada yer alacak ekibin eğitilmesi
B)-Çalışma bulgularının tutarlılığının ve uygulamaya rehberlik edecek düzeyde yeterli olup olmadığının belirlenmemesi
C)-Literatürün belirlenmesi, bilimsel değeri açısından kritik edilmesi
D)-Sonuçlara dayalı uygulama protokolünün oluşturulması
E)-Protokolün bir grup üzerinde denenmesi,süreç ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Soru 3- Hemsirelik Araştırma Gelistirme Derneği kac yılında kuruldu
A)-1985
B)-2003
C)-1999
D)-1996
E)-1980
Soru 4- Tarihsel süreç içerisinde araştırma kullanımı ........ Nasıl başlamıştır¿Boşluğu doldurun
A)-1850_1860.F.N
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi kanıta dayalı uygulama sürecinin adımlarından değildir
A)-Kanıtın yeterliliğine karar vermek
B)-Elde edilen kanıtın geçerliliğini, etki gücünü ve uygulanabilirliğini eleştirel olarak değerlendirmek
C)-Oluşturulan soruya yanıt olabilecek en iyi kanıta ulaşmak
D)-Klinik bir problem için soru oluşturmak
E)-Araştırmayı değerlendirmeden uygulamaya geçmek
Soru 6- Ülkemizde kanıta dayalı uygulama konusu ilk kez ne zaman gündeme gelmiştir
A)-2000
B)-2001
C)-2003
D)-2005
E)-2007
Soru 7- Araştırma bulgularının hasta bakımını geliştirmek için kullanılması süreci yada bilimsel olarak üretilen bilginin uygulamaya aktarılma sürecine ne denir
A)-Araştırma süreci
B)-Araştırma bilgisi
C)-Araştırma kullanımı
D)-Araştırma yöntemi
E)-Araştırma değerlendirmesi
Soru 8- Ülkemizde araştırma sonuçlarının uygulanmaya geçirilmesini engelleyen faktörlerden değildir
A)-Yapilan araştırma ve uygulamalardan haberdar olmama
B)-Yeni fikirleri uygulamak için yeterli zamanın olmaması
C)-Yeterli olanaklar
D)-ingilizce okumada zorluk
E)-Araştırma aktivitelerine katılımın sınırlı olması ve otorite eksikliği
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin yayılımı (difüzyon) modelinin temel öğelerinden değildir
A)-iletişim kanalları
B)-zaman
C)-süreç
D)-sosyal sistem
E)-karmaşıklık
Soru 10- Yeniliğin yayılım modeline göre yeniliğin uyumu etkileyen faktörlerden degildir
A)-uyumsuzluk
B)-Göreceli avantaj
C)-karmaşıklık
D)-denenebilirlik
E)-gözlenebilirlik
Soru 11- Araştırma bulgularının uygulamalarda kullanımı ile ne amaçlanmıştır
A)-Hemşirelik bakım kalitesinin artırılması
B)-Hemşirelik sayısının artırılması
C)-Hemşirelik bakış açısının artırılması
D)-Hemşirelik sisteminin geliştirilmesi
E)-Hepsi
Soru 12- Araştırma bulgularının hasta bakımını geliştirmek için kullanılması süreci ya da bilimsel olarak üretilen bilginin uygulamaya aktarılması süreci tanımına ne denir
A)-Araştırmaya bakış
B)-Araştırma kullanımı
C)-Araştırma süreci
D)-Araştırma geliştirme
E)-Araştırma temeli
Soru 13- Bir çalışmanın amacına uygun olarak bir gruptan toplanan verilerin çalışma hipotezlerinin test ve analiz edilmesinin amacı nedir
A)-Belirlemek
B)-Not tutmak
C)-Araştırma yapmak
D)-Aktarmak
E)-Hiçbiri
Soru 14- Lisans mezunu bir hemşirenin kurumsal düzeyde araştırma kullanım aktivitelerine katılabilmesi için hangi süreci bilmesi önemlidir
A)-Not alma sürecini
B)-Hasta eğitim sürecini
C)-Araştırma kullanım sürecini
D)-Araştırma temeli sürecini
E)-Analiz sürecini
Soru 15- Araştırma kullanımının davranışa geçmesi ve uygulanmasına ne denir
A)-Sembolik kullanım
B)-Dolaylı kullanım
C)-Kavramsal kullanım
D)-Doğrusal / Araçsal kullanım
E)-Araştırma kullanım
Soru 16- Hemşirelerin araştırma kullanımı konusunda düşünce boyutundaki değişimlerini tanımlayan kullanım hangisidir
A)-Doğrusal kullanım
B)-Araçsal kullanım
C)-Sembolik kullanım
D)-Araştırma kullanım
E)-Dolaylı/Kavramsal kullanım
Soru 17- Karar vericilere, Araştırma kullanımı ile ilgili politikalar yada önceki hemşirelik uygulamalarını değiştirme konusunda etkili karar vermelerine yardımcı olmayı amaçlayan kullanıma ne denir
A)-Dolaylı kullanım
B)-Kavramsal kullanım
C)-Araçsal kullanım
D)-Sembolik kullanım
E)-Doğrusal kullanım
Soru 18- Tarihsel süreç içerisinde araştırma kullanımı, Florence Nightingale’ın yüksek mortaliteye neden olan uygulamaları değiştirmek amacı ile verileri değerlendirmesi ne zaman ve nerelerde başlamıştır
A)-1850 ve 1860’lı yıllarda hastanelerde ve toplumda
B)-1850 ve 1860’lı yıllarda eğitimde
C)-1950 ve 1960’lı yıllarda hastanelerde ve toplumda
D)-1930 ve 1940’lı yıllarda hastanelerde ve toplumda
E)-Hiçbiri
Soru 19- Hemşireler, Hemşirelik kuramlarını kullanarak bakımın kalitesini artırmayı amaçlayan araştırma konularına ne zaman itibari ile yönelmişlerdir
A)-1870 li yıllar itibari ile
B)-1910 lu yıllar itibari ile
C)-1935 li yıllar itibari ile
D)-1980 li yıllar itibari ile
E)-1950 li yıllar itibari ile
Soru 20- Ülkemizde hemşirelik araştırmalarında hangi yıllar itibari ile önemli gelişmeler yaşanmıştır
A)-1940
B)-1950
C)-1960
D)-1970
E)-1980
Soru 21- 1970-75 yılları arasında hemşirelikte araştırma kullanımını geliştirmek amacıyla planlanmış en iyi bilinen projelerden olan CURN projesi, hangi kuruluş tarafından gerçekleşmiştir
A)-Michigan Hemşireler Birliği
B)-Dünya sağlık örgütü
C)-Dünya hemşireler derneği
D)-Florence Nightingale
E)-Hiçbiri
Soru 22- Kanıta dayalı uygulamanın üç bileşeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kanıta dayalı tıp
B)-Kanıta dayalı hemşirelik
C)-Kanıt düzeyleri
D)-Hepsi
E)-
Soru 23- Hemşirelik alanında kanıta dayalı uygulamaları daha iyi anlamak için hangi kavramları ele almak yararlı olacaktır
A)-Kanıta dayalı tıp
B)-Kanıta dayalı hemşirelik
C)-Kanıta dayalı şüphe
D)-Kanıta dayalı hazırlık
E)-Yalnız A ve B
Soru 24- Kanıta dayalı tıp hareketi ilk kez hangi yılda ve kim tarafından başlatılmıştır
A)-1972 yılında Archie L. Cochrane tarafından
B)-1980 yılında Dr. Davit Sackett ve arkadaşları tarafından
C)-1992 yılında Dr. Gordon Guyatt tarafından
D)-1996 yılında Florence Nightingale tarafından
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 24