3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 12. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi farklı davranışların tarihsel ve sosyolojik kökünü, nedenini ve etkileyen faktörleri araştırır
A)-Bilim
B)-Etik
C)-Felsefe
D)-Kural
E)-Yasa
Soru 2- Düşünce ve deneylere dayanarak evrendeki bilinmeyenleri araştırma eylemine ne denir
A)-Bilim
B)-Sanat
C)-Etik
D)-Ahlak
E)-Felsefe
Soru 3- Araştırma etiği ile ilgili ilk yasal ve evrensel düzenleme hangisidir
A)-Hipokrat yemini
B)-İmhotep andı
C)-Hamurabi Kanunları
D)-Nuremberg İlkeleri
E)-Tusgee sifiliz çalışması
Soru 4- Türkiye’de araştırma etiği ile ilgili yasal düzenlemeler ilk kez hangi tarihte yapılmıştır
A)-1960
B)-1955
C)-1970
D)-1965
E)-1980
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Helsinki Bildirgesinin bölümüdür
A)-Gizlilik ilkesi
B)-Yaşama saygı ilkesi
C)-Tüm tıbbi araştırmalara uygulanabilir temel ilkeler
D)-Adalet ilkesi
E)-Gönüllülük ilkesi
Soru 6- Dünya Tıp Birliği insan gönüllülerinin yer aldığı tıbbi araştırmalarda görev alan hekim ve diğer kişilere rehberlik edecek etik ilkeler olarak neyi geliştirmiştir
A)-Hasta hakları Yönetmeliği
B)-Helsinki Bildirgesi
C)-İlaç araştırmaları hakkında yönetmelik
D)-Avrupa Konseyi insan hakları ve Biyotop sözleşmesi
E)-Tıbbi deontoloji sözlüğü
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi bir çalışmanın bilimsel olarak tanımlanması için gerekli olan özelliklerden değildir
A)-İlgili bilim dalı ile ilgili bir soruna odaklanması
B)-Bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması
C)-Donanımlı bir çalışma ortamının olması
D)-Yeterli ekonomik desteğin olması
E)-Yeterli personelin olması
Soru 8- Araştırma etiği açısından kısıtlı olan gruplar kimlerdir
A)-Zeka geriliği olan bireyler
B)-Mental geriliği olan bireyler
C)-Demans, koma, bitkisel yaşam durumu olan hastalar
D)-Acil servis ve yoğun bakım hastaları
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi araştırma etiği için hassas gruplar içinde yer almaz
A)-Çocuklar
B)-Gebeler
C)-Yetişkinler
D)-Mahkumlar
E)-Askerler
Soru 10- Etik kurulların kuruluş amacı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? I)İnsan haklarını korumak II)İnsan odaklı bilimsel araştırmaları etik ilkeler doğrultusunda değerlendirmek III)Görüş bildirmek IV)Karar vermek ve yeni ilke ve kurallar oluşturmak V)Bilimsel deneyleri denetlemek VI)Denekleri kontrol etmek
A)-I ve V
B)-II .VI
C)-I.V.VI
D)-yalnız III
E)-I.II.III.IV
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların yaptıkları etik dışı davranışlardır
A)-Aşırma
B)-Uydurmacılık
C)-Yayın yinelemesi
D)-Dilimleme
E)-Hepsi
Soru 12- Helsinki bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir
A)-1950 Temmuz
B)-1988 Mayıs
C)-1964 Haziran
D)-1973 Aralık
E)-1990 Şubat
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi tarihte araştırma etiğinin gelişimini hızlandıran en önemli olaydır
A)-1941-1947 yıllarında yapılan Nuremberg araştırmaları
B)-Helsinki Bildirgesi
C)-Unesco insan genomu
D)-1947 yılında penisilinin bulunması
E)-İlaç araştırmaları
Soru 14- Araştırmacılar tarafından öngörülen ve hiçbir önlem alınmadan yapılan çalışmalar sonunda deneklerde sürekli ve kalıcı harslar oluşabilir.Aşağıdakilerden hangisi bu zararlardan değildir
A)-Araştırmacı tarafından önceden öngörülmeyen ve beklenmeyen zararlar
B)-Ekonomik zararlar
C)-Geçici olarak oluşan zararlar
D)-Çok nadir görülen ve geçici olan zararlar
E)-Kesin olarak hasara yol açan zararlar
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda gizlilik ilkesi ilgili özelliklerden biri değildir
A)-Deneklerin kimliklerinin ve özel bilgilerinin gizli tutulması
B)-Deneklerle ilgili fotoğraf vb. görsel resimler kullanılmaması
C)-Deneklerin araştırmacının kişisel kararlarına göre değil olasılıklı örnekleme ile seçilmesi
D)-Kurum şehir ve ülke adlarının kullanılması
E)-Araştırma verilerinin saklanması
Soru 16- Araştırmacıların uyması gereken temel etik ilkelerden biri olan adalet ilkesine uygun olan davranış hangisidir
A)-Çocuk,yaşlı,engelli,mahkum vb gruplar ile yapılan çalışmalarda denekleri koruyan önlemler alınması
B)-Mahremiyetin korunması
C)-Kişisel bilgilerin ,fotoğrafların paylaşılmaması
D)-Gönüllüler üzerinde yapılacak araştırmaların tasarım ve uygulamasının araştırma protokolünde açık bir şekilde tanımlanması
E)-Araştırma verilerinin saklanması
Soru 17- Araştırmanın proje aşamasında alınması gereken etik izinler nelerdir? I)Aydınlatılmış onam II)Etik kurul izni III)Resmi kurumların izni IV)Araştırmanın yapılacağı kurum izni V)DSÖ izni
A)-Yalnız I
B)-I.III.IV
C)-I.II.IV
D)-III.V
E)-II.IV
Soru 18- Aynı çalışmanın birden fazla dergide yayınlanmasıdır.Ulusal,uluslar arası toplantı ya da kongrelerde sunulan ve bildiri kitabında basılan makaleler ,sunulan toplantı adı belirtilerek yayınlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu etik ihlalini tanımlar
A)-Uydurmacılık
B)-Sahtecilik
C)-Yayın yinelemesi
D)-Özensiz araştırma
E)-Aşırma
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi etik ihlallerinin en önemlilerindendir.Araştırmacının boşa zaman harcamasına ,saygınlığını yitirmesine ve bilim çevrelerinin yanılmasına neden olmaktadır.kanıtlanırsa cezai yaptırımlara da maruz kalabilirler
A)-Aşırma
B)-Sahtecilik
C)-Uydurmacılık
D)-Yayın yinelemesi
E)-Özensiz araştırma

Toplam Soru Miktarı: 19